Деловодна информация
00856
1009 25/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/05/2018 (дд/мм/гггг)
00856-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
бул. 29-ти Януари №3
Търговище BG334 7700 България
Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева +359 60161256
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525ekBf802680


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525ekBf802680
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище 835014989
гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, втори етаж, отдел „Деловодство“
Търговище BG334 7700 България
Николинка Белчева +359 60162075
rumiana.milusheva@abv.bg +359 60167465

Интернет адрес/и

www.viktg.com

http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525ekBf802680

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище
09310000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище.
I. Позиция №1 – Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна средно напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 1 от Техническата спецификация.
Прогнозно количество за 12 месеца – 7 100 MWh.
II. Позиция №2 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна ниско напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 2 от Техническата спецификация.
Прогнозно количество за 12 месеца –4 507,5 MWh.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Съгласно списък на обектите присъединени на страна средно напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 1 от Техническата спецификация.

Позиция №1 – Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна средно напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 1 от Техническата спецификация.
Прогнозно количество за 12 месеца – 7 100 MWh.
Доставките се осъществяват чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000036.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Съгласно списък на обектите присъединени на страна ниско напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 2 от Техническата спецификация.

Позиция №2 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна ниско напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 2 от Техническата спецификация.
Прогнозно количество за 12 месеца – 4 507,5 MWh.
Доставките се осъществяват чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
891670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

?Участниците трябва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група и да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрческа енергия и като координатор на балансираща група, а за чуждестранни лица – аналогично съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участниците декларират съответствието с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част IV, Раддел А:Годност в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
Документи за доказване:
? Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група – заверено копие и актуална информация относно регистрацията си в ЕСО ЕАД, като търговец на електрческа енергия и като координатор на балансираща група. За чуждестранни лица се представя еквивалент в зависимост от държавата, в която е установен участникът.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Няма.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да са сертифицирани по IS0 9001 с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група".
Участниците декларират съответствието с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част IV, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в съответните/приложимите полета на ЕЕДОП.
Документи за доказване:
? Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен.


Посоченото по-горе.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участниците следва да отговарят на условията по чл.10,ал.1 от ЗОП и на всички поставените от Възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние,критериите за подбор,техническото и ценово предложение. За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54,ал.1, други основанията за отстраняване по чл.107, т.1-4 от ЗОП, както и специфичните основания за изключване. Участник,за когото са налице основание по чл.54,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства,в съответствие с чл.56,ал.1,т.1-4 от ЗОП,че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.Oпределеният изпълнител предоставя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 2 % от стойността му за съответната обособена позиция.
2.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
2.1.парична сума:
–чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:
Банка: ЦКБ-клон Търговище
IBAN: BG 19CECB97901019658700
BIC: CECBBGSF
–в брой внесени в касата на дружеството
2.2.банкова гаранция;
2.3.застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3.Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
4.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията в проекта на договор от документацията - Раздел III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, публикувана в горепосочения адрес на Профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр.Търговище, бул.„29-ти Януари“ №3, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Зала №1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всички изисквания и условия на Възложителя са подробно описани в документацията, публикувана в горепосочения адрес на Профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54,ал.1,т.1-7, други основанията за отстраняване по чл.107, т.1-4 от ЗОП, както и специфичните основания за изключване.
1. Осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
3. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
4. Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгл. чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
5. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Участикът, избран за Изпълнител, следва да представи преди сключване на договора:
&Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата – документите по чл. 58 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.54 от ЗОП.
&Актуални документи, удосотоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор:
• Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група – заверено копие и актуална информация относно регистрацията си в ЕСО ЕАД, като търговец на електрческа енергия и като координатор на балансираща група. За чуждестранни лица се представя еквивалент в зависимост от държавата, в която е установен участникът.
• Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били представени от участника или са му служебно известни.
&Писмена декларация в свабаден текст по Закона за мерките срещу изпирането на пари /Обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018г., в сила от 31.03.2018г./, в която участникът следва да декларира дали са на лице обстоятелствата по чл. 42, ал.2 т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП в 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва