Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
 
да
да
22/03/2018 (дд/мм/гггг)
01605-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул.Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Р.Чолакова; инж.Ив.Шишева +359 889055710/+359 885397498
rcholakova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-monoblokovi-kolela-i-spirachni-diskove-wk-550-g-za-motorna-taliga-i-komplekt-spirachni.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплект спирачни дискове R610S със скрепителни елементи ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация
34631100      
Доставки

„Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплект спирачни дискове R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига на дизелови мотрисни влакове (ДМВ), серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” .
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове /ДМВ/ серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Локомотивно депо София, гр.София, район Подуяне, ул."Майчина слава" №2.

Доставка чрез покупка на моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове /ДМВ/ серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” - моноблокови колела на двигателна талига-68 бр. и моноблокови колела на "Якобс" талига- 64 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
257100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплекти спирачни дискови R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига за /ДМВ, серия 10 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Локомотивно депо София, гр.София, район Подуяне, ул."Майчина слава" №2.

Доставка чрез покупка на спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплекти спирачни дискови R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига за дизелови мотрисни влакове /ДМВ/, серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД -диск спирачен без главина със спирателни елементи за пръстен триещ/ за моторна талига WK 550G -66 бр. и диск спирачен комплект за "Якобс" талига R 610 S -52 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
344600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисквания на Възложителя за обособени позиции №1, №2.
1.Участникът да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „сходна доставка” се разбира доставка на бандажи за транспортни средства, движещи се по железен път и/или доставки на спирачни дискове за релсови превозни средства.
При подаване на офертата участниците декларират в точка 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1., като попълват списъка на доставките, идентични или сходни* с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва дела и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил.
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с минимум едно доказателство за извършената доставка, посочена в списъка и декларирана в ЕЕДОП. Същите се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т. 2.
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001: 2008 (2015) или еквивалент. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП. Същият се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението.


1.Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем на изпълнените доставки.
2.Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:
1.При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
2.При наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
2.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
3. В случай че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Продължава в раздел VI. Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният за изпълнител на обществената поръчка, представя на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договор. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, или;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал, или;
- парична сума /депозит/, внесена по банковата сметка на Възложителя: „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - „Банка: „ОББ” АД, гр. София, клон Света София, IBAN:BG 57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF.
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането се извършва в лева, по банков път в срок не по-кратък от 30 /тридесет/ дни/ след доставка на партидата в склада на Възложителя и представяне на документи посочени в т.3.4 от проект на договор за об.поз.№1 и т.4.5. от проект на договор за об. поз.№2.
от документацията за участие.
III.1.8)
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено,и което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки/ППЗОП/ и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните моноблокови колела и спирачни дискове трябва да отговарят на „Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегиранастомана за колооси за дизелови мотриси DESIRO CLASSIC, серия 10 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, всъответствие с изискванията на стандарт БДС EN 13262:2004+А2:2011 или еквивалент и „Технически изисквания за доставка на спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплекти спирачни дискове R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига на ДМВ, серия 10”, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.
Доставяните моноблокови колела и спирачни дискове трябва да отговарят на Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегиранастомана за колооси за дизелови мотриси DESIRO CLASSIC и Технически изисквания за доставка на спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплекти спирачни дискове R610 S със скрепитални елементи за "Якобс" талига на ДМВ, серия 10.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/04/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Сфия, ул. "Иван Вазов" №3

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Продължава от раздел II.1.1 ..... за „Якобс” талига на дизелови мотрисни влакове (ДМВ), серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.
2.Продължава от раздел III. Основни правила и критерии за участие.
4.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.37, ал.4 от ППЗОП се представя документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, нотариално заверен препис или оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка.
Възложителят изисква да не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна към възложителя отговорност за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Всички членове на обединението следва да поемат задължение да не прекратяват участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора.
В този случай съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок съгласно условията на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва