Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2018-4189 20/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
01389-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/izrabotka-i-dostavka-na-rabotno-i-uniformeno-obleklo-i-obuvki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработка и доставка на работно и униформено облекло и обувки”, разделена на 9 обособени позиции
18110000      
Услуги

Обществената поръчка, с предмет „Изработка и доставка на работно и униформено облекло и обувки”, е разделена на 9 обособени позиции:
ОП № 1 „Изработка и доставка на мъжко лятно работно облекло”
ОП № 2 „Изработка и доставка на мъжко лятно униформено облекло”
ОП № 3 „Изработка и доставка на дамско лятно униформено облекло”
ОП № 4 „Изработка и доставка на мъжко зимно работно облекло”
ОП № 5 „Изработка и доставка на мъжко зимно униформено облекло”
ОП № 6 „Изработка и доставка на дамско зимно униформено облекло”
ОП № 7 „Изработка и доставка на мъжки работни обувки”;
ОП № 8 „Изработка и доставка на мъжки официални обувки”
ОП № 9 „Изработка и доставка на дамски официални обувки”.
Изделията се изработват в пълно съответствие с технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя, описани в Раздел I "Техническа спецификация" от Документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжко лятно работно облекло" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжко лятно работно облекло – 200 (двеста) броя комплекти ± 5 %. Един комплект мъжко лятно работно облекло включва:
- работно яке - 1 (един) брой;
- работен полугащеризон - 1 (един) брой;
- тениска - 2 (два) броя.
Всички посочени артикули са неделима част от комплекта мъжко лятно работно облекло!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти мъжко лятно работно облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество мъжко лятно работно облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжко лятно униформено облекло" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

до адреса на Възложителя: гр.Варна, ул. "Тролейна" № 48

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжко лятно униформено облекло – 450 (четиристотин и петдесет) броя комплекти ± 5 %. Един комплект мъжко лятно униформено облекло включва:
- Риза с дълъг ръкав – 1 (един) брой;
- Риза с къс ръкав – 2 (два) броя;
- Пуловер – 1 (един) брой;
- Панталон – 2 (два) броя.
Всеки един от артикулите е неделим от комплекта мъжко лятно униформено облекло!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
57440      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти мъжко лятно униформено облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество мъжко лятно униформено облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на дамско лятно униформено облекло" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр.Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на дамско лятно униформено облекло - 20 (двадесет) броя комплекти ± 5 %. Един брой дамско лятно униформено облекло включва:
- риза с дълъг ръкав – 1 (един) брой;
- риза с къс ръкав – 2 (два) броя;
- пуловер – 1 (един) брой;
- панталон – 2 (два) броя.
Всеки един от артикулите е неделим от комплекта дамско лятно униформено облекло!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2560      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти дамско лятно униформено облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество дамско лятно униформено облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжко зимно работно облекло" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжко зимно работно облекло - 200 (двеста) броя ± 5 %. Един брой мъжко зимно работно облекло включва:
- работно яке - 1 (един) брой;
- полугащерозон - 1 (един) брой.
Работното яке и полугащеризона са неделими от мъжкото зимно работно облекло!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11350      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти мъжко зимно работно облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество мъжко зимно работно облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжко зимно униформено облекло" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжко зимно униформено облекло - 450 (четиристотин и петдесет) броя комплекти ± 5 %. Мъжкото зимно униформено облекло се състои от зимна шуба – 1 (един) брой.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти мъжко зимно униформено облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество мъжко зимно униформено облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на дамско зимно униформено облекло" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на дамско зимно униформено облекло - 20 (двадесет) броя комплекти ± 5 %. Дамското зимно униформено облекло се състои от зимна шуба – 1 (един) брой.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция – въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества комплекти дамско зимно униформено облекло при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнително количество дамско зимно униформено облекло се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжки работни обувки" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжки работни обувки – 200 (двеста) чифта ± 5 %.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9030      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества мъжки работни обувки при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнителните количества мъжки работни обувки се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на мъжки официални обувки" 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на мъжки официални обувки – 450 (четиристотин и петдесет) чифта ± 5 %.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества чифтове мъжки официални обувки, при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнителните количества мъжки официални обувки се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

"Изработка и доставка на дамски официални обувки" 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

До адреса на Възложителя: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Изработка и доставка, осъществявана чрез покупка, на дамски официални обувки – 20 (двадесет) чифта ± 5 %.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В рамките на срока на договора, при необходимост, Възложителят предвижда опция, въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, сключено на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително възлагане на до + 5 % (плюс пет процента) от горепосочените количества дамски официални обувки, при цените, плащането и другите условия на договора за обществената поръчка.
Възлагането на допълнителните количества дамски официални обувки се извършва в рамките на срока на договора, но не по - късно от 2 (два) месеца преди неговото изтичане.
Съгласно чл.5, ал.1 от ППЗОП, Възложителят не е длъжен непременно да възложи предвидените опции, а само при възникнала необходимост.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение по раздел II.2.6………В прогнозната стойност е включена предвидената в раздел II.2.11 опция.
Продължение по раздел II.2.7........ считано от датата на сключването на Договора, в това число и за допълнително възложените количества, или до изчерпване на стойността на Договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособени позиции № № 7, 8 и 9 не се изисква.
За обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, участникът, който участва с оферта по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, следва да е регистриран в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: производство на текстилни изделия, униформено облекло, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор само като попълват изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, точка 1) от ЕЕДОП, като като изрично посочват номера, под който са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания, уеб адрес, орган или служба, издаваща документа и точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор, се представя заверено за вярност копие на валидно удостоверение за регистрация в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: производство на текстилни изделия, униформено облекло.
Участници - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни* с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „идентични или сходни“ услуги с предмета и обема на настоящата поръчка се разбира дейности по изработване и доставка на униформено и/или работно облекло и/или обувки.
При подаване на офертите си участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставеното с него минимално изискване за технически и професионални възможности, само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности”, поле 1б) от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него доставка, предостави данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката; (2) лицето, получило услугата (Възложител); (3) стойност на изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението.
В случаите, в които участникът декларира дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: (1) списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите и (2) доказателства за всяка извършена доставка, посочена в списъка.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с минимален обхват производство и продажба на униформено и/или работно облекло и/или обувки или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
За доказване на съответствието участникът попълва Част IV „Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено за вярност копие на валиден сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалентен документ на името на участника, доказващ че участникът има въведена система за управление на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (заверено за вярност копие).
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят може да не приеме представено доказателство, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 отЗПУКИ.
Изискванията по т.1. и т.2. се отнасят за всички участници, включително и за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания!


1. Всеки участник в процедурата следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката с минимален общ обем, както следва:
- за ОП № 1 - 200 броя комплекти мъжко лятно работно облекло;
- за ОП № 2 - 450 броя комплекти мъжко лятно униформено облекло;
- за ОП № 3 - 20 броя комплекти дамско лятно униформено облекло;
- за ОП № 4 - 200 броя комплекти мъжко зимно работно облекло;
- за ОП № 5 - 450 броя комплекти мъжко зимно униформено облекло;
- за ОП № 6 - 20 броя дамско зимно униформено облекло;
- за ОП № 7 - 200 чифта мъжки работни обувки;
- за ОП № 8 - 450 чифта мъжки официални обувки;
- за ОП № 9 - 20 чифта дамски официални обувки.
„Изпълнена” е тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата от участникът.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обществената поръчка по отношение на Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
2. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7, чл.55, ал.1, т.1 - 5, чл.101, ал.11 и чл.107 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване, са описани в Раздел IV "Изисквания към участниците" от Документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаването му, в размер на 2 (два) % от стойността му, по всяка една обособена позиция отделно, с включена опция, без включен ДДС. Изпълнителя избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността. В случай, че се представя банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменяема, със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора. В случай, че се представя застраховка - валидната застрахователна полица, покриваща единствено рискове свързани с реализацията на конкретния договор, не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Без значение формата под която се представя/внася гаранцията за изпълнение, в съответния документ изрично се посочва предметът на обществената поръчка и обособената позиция.
III.1.7)
Финансирането на обществената поръчка е със средства на Възложителя. Плащането се извършва в лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, в срок от 30 (тридесет) дни, след изпълнена заявка при представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставката и представяне на фактура – оригинал.
III.1.8)
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/04/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Настоящата поръчка е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12, ал.2 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени доставки на стоки от Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, приет с ПМС № 591/18.07.2016г. При възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най - малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най - малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
В процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
2. Предложения, които не са обезпечени с гаранция за участие или гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на Възложителя, ще се отхвърлят от Възложителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
3. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
4.Един участник може да участва за една, за няколко или за всички позиции.
5. При подаване на офертата, към техническото си предложение, участниците представят по 1 (един) брой комплект/чифт мостра, както следва:
За обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на мъжко лятно работно облекло”:
- Работно яке;
- Работен полугащеризон и
- Тениска
За обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на мъжко лятно униформено облекло”:
- Риза с дълъг ръкав;
- Риза с къс ръкав;
- Пуловер;
- Панталон.
За обособена позиция № 3 „Изработка и доставка на дамско лятно униформено облекло”:
- Риза с дълъг ръкав;
- Риза с къс ръкав;
- Пуловер;
- Панталон.
За обособена позиция № 4 „Изработка и доставка на мъжко зимно работно облекло":
- Работно яке;
- Полугащеризон.
За обособена позиция № 5 „Изработка и доставка на мъжко зимно униформено облекло”:
- Зимна шуба
За обособена позиция № 6 „Изработка и доставка на дамско зимно униформено облекло”:
- Зимна шуба;
За обособена позиция № 7 „Изработка и доставка на мъжки работни обувки”:
- Мъжки работни обувки № 43;
За обособена позиция № 8 „Изработка и доставка на мъжки официални обувки”:
- Мъжки официални обувки № 43;
За обособена позиция № 9 „Изработка и доставка на дамски официални обувки”:
- Дамски официални обувки № 38.
Мострите на участниците, които не са избрани за изпълнители, ще бъдат върнати в срок до 10 (десет) дена от сключването на договор или от прекратяването на процедурата. Възложителят ще задържи мострите на участника, с който е сключен договор за обществената поръчка, които ще служат за сравнение и съответствие на качеството на доставените с оферираните стоки, до пълното изпълнение на договора и изтичане на срока за рекламациите по него. При прегледа на мострите ще бъде нарушена опаковката им, но не и тяхната цялост и търговски вид.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва