Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2018-3724 16/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
01389-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки +359 882910002
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

www.pk.gtvarna.com/2018/procedura-01389-2018-0001


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа"
31720000      
Доставки

Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа по 4 обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е продиктувано от вида и предназначението на материалите и поддържащите елементи.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Доставка на токоснемащи материали" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31720000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, ул. "Тролейна" № 48, склада на "Градски транспорт" ЕАД.

Доставка, чрез покупка, на токоснемащи материали съгласно Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА "Срок дост. заяв. рез.части и м-ли" вкл.2 подпок."Срок дост. заяв. рез.части и м-ли, налични в склада на Изп."-отн.теж.70 % и "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли,които не са нал.в скл.на Изп.-отн.теж.30%    20т.
Гаранционен срок на доставяните резервни части и материали    10т.
Цена
70т.
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът по обособена позиция № 1 ще бъде със срок на действие 15 месеца, считано от влизането му в сила, или до изчерпване на стойността му, зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

„Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31720000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, ул."Тролейна" №48, склада на "Градски транспорт" ЕАД.

Доставка, чрез покупка, на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа съгласно Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА "Срок дост. заяв. рез.части и м-ли" вкл.2 подпок. "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли, налични в склада на Изп."-отн.теж.70 % и "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли,които не са нал.в скл.на Изп.-отн.теж.30%    20т.
Гаранционен срок на доставяните резервни части и материали    10т.
Цена
70т.
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът по обособена позиция № 2 ще бъде със срок на действие 12 месеца, считано от влизането му в сила, или до изчерпване на стойността му, зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

„Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31720000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул."Тролейна" № 48, склада на Изпълнителя.

Доставка, чрез покупка, на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа съгласно Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА "Срок дост. заяв. рез.части и м-ли" вкл.2 подпок. "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли, налични в склада на Изп."-отн.теж.70 % и "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли,които не са нал.в скл.на Изп.-отн.теж.30%    20т.
Гаранционен срок на доставяните резервни части и материали    10т.
Цена
70т.
II.2.6) Прогнозна стойност
8500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът по обособена позиция № 3 ще бъде със срок на действие 12 месеца, считано от влизането му в сила, или до изчерпване на стойността му, зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.

II.2) Описание 1

„Доставка на контактен проводник Ri 100” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31720000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, ул."Тролейна" № 48, до склада на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

Доставка, чрез покупка, на контактен проводник Ri 100. Прогнозното количество контактен проводник за целия срок на договора е 5000 кг. Възложителят не се задължава да заяви, съответно заплати, в пълен обем контактния проводник.
Критериите по-долу
 
ДА "Срок дост. заяв. рез.части и м-ли" вкл.2 подпок. "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли, налични в склада на Изп."-отн.теж.70 % и "Срок дост.заяв.рез.части и м-ли,които не са нал.в скл.на Изп.-отн.теж.30%    20т.
Гаранционен срок на доставяните резервни части и материали    10т.
Цена
70т.
II.2.6) Прогнозна стойност
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът по обособена позиция № 4 ще бъде със срок на действие 15 месеца, считано от влизането му в сила, или до изчерпване на стойността му, зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Всеки участник в процедурата трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен* с тези на поръчката.
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставеното с него минимално изискване за технически и професионални възможности, само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности”, т.1б от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него доставка, предостави данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката; (2) лицето, получило услугата (Възложител); (3) стойност на изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението.
В случаите, в които участникът декларира дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: (1) списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите и (2) доказателства за всяка извършена доставка, посочена в списъка.


1. Всеки участник в процедурата трябва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (три) дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под „дейност, с предмет идентичен или сходен" с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира:
-за ОП № 1 - доставка на токоснемащи материали или еквиваленти;
-за ОП № 2 - доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа или еквивалентни;
-за ОП № 3 - доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа или еквивалентни;
-за ОП № 4 - доставка на контактен проводник Ri 100 или еквивалентен.
„Изпълнена” е тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата от участникът.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в Документацията за участие в обществената поръчка.
2. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7, чл.55, ал.1, т.1 - 5, чл.101, ал.9, 10 и 11 и чл.107 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване, са подробно описани в Раздел IV "Изисквания към участниците" от Документацията за участие в обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за Изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в размер на 3 (три) % от стойността му, по всяка една обособена позиция отделно, без включен ДДС. Участникът, определен за Изпълнител, избира формата на гаранцията за изпълнение измежду следните форми: парична сума,банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменяема, със срок на валидност минимум 30 дни след крайния срок на договора. В случай, че се представя застраховка - валидната застрахователна полица, покриваща единствено рискове свързани с реализацията на конкретния договор, не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Без значение формата под която се представя/внася гаранцията за изпълнение на договора, в съответния документ се посочва предметът на обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със средства на Възложителя. Аванс не се допуска. Начин на плащане - разсрочено - до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на фактурата, оформена съгласно чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност и изискванията на Възложителя.
III.1.8)
Възложителят не поставя условие и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/02/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Варна, ул. Тролейна № 48, административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Офертите се представят в административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна,ул. Тролейна № 48, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12ч. и от 12:30 до 16:30ч., до срока, посочен в т.IV.2.2.
2. Предложения, които не са обезпечени с гаранция за изпълнение на договора, гаранцията не е на името на участника или не отговарят на изискванията на Възложителя, ще се отхвърлят от Възложителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
3. Съгласно чл.67,ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съотвествие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
4. Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
5. Съгласно чл.67,ал.6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва