Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
 
не
01605-2017-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
инж. Росица Станкова, инж. Емил Борисов +359 29800494/+359 889277775/+359 887306373
[email protected] +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/abonamentna-poddrujka-i-remont-na-povdigatelni-suorujeniia-na-teritoriiata-na-bdj-putnicheski.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за срок от една година”
50000000      
Услуги

Извършване на абонаментно поддържане, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, които са съоръжения с повишена опасност. Процедурата е разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”. Общо 69 повдигателни съоръжения, от тях за абонаментно поддържане 69 бр. и за ремонт 20 бр.;
- Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”. Общо 27 повдигателни съоръжения, от тях за абонаментно поддържане 27 бр. и за ремонт 6 бр.;
- Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”. Общо 63 повдигателни съоръжения, от тях за абонаментно поддържане 63 бр. и за ремонт 31 бр.;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на РБългария

Извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”, включени в състава на обособена позиция № 1, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически критерии    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
150690.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на РБългария

Извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”, включени в състава на обособена позиция № 2, съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4 към Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически критерии    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
61140.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на РБългария

Извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица", включени в състава на обособена позиция № 3, съгласно Приложение № 5 и Приложение № 6 към Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически критерии    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
257447.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да бъде вписан в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл.36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и да отговаря на изискването на чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗТИП и изискванията на чл.123 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/ или да бъде вписан в такъв еквивалентен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен .
При подаване на офертата, участниците декларират съответното обстоятелство годност, съобразно изискването на Възложителя, като попълват информацията в раздел А: Годност, т. 1, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва с представяне на заверено от участника копие на валиден Лиценз, издаден от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ или еквивалентен документ за участник чуждестранно лице, съобразно законодателството на държавата, в която е установен. Представя се при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил минимум една услуга идентична или сходна* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „сходна услуга” да се разбира абонаментно поддържане, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, които са съоръжения с повишена опасност.
1.1. Участникът декларира съответното обстоятелство в списъка с услугите, в част IV, буква „В“, т. 1б в ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите.
Доказване: Списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата за изпълнените услуги, декларирани в ЕЕДОП, се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
1.2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения.
1.3. Участникът да има успешно внедрена система за управление на околната среда по БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения.
При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.2. и т.1.3.
Доказване: За доказване на съответствието с изискванията по т.1.2. и т. 1.3. в случаите по чл. чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, участниците представят заверени копия на валидни сертификати по посочените стандарти или еквиваленти. Сертификатите следва да са издадени от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посоченото изискване се доказва от всеки участник в обединението.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения.
3. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
1.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF,
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора;
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи посочени в т.4.3.2. от проекто-договора, от документацията за участие.
III.1.8)
В обявената процедура на Публично състезание може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго друго образувание, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител на обществената поръчка е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр.София, ул. "Иван Вазов" №3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва