Деловодна информация
01158ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-20 13/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/12/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Венцислав Кръстев - експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/215


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/215
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
90000000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна - изток, Варна -запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 1 : приемането и обработването на 7860 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 - 40 т., П2 - 30 т. и П3 - 30 т.; виж II.2.14    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
768630      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“ Подпоказателите от Техническия показател са: П1 "Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 "Управление на риска" и ПЗ "План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи"

II.2) Описание 1

„Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG332

пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна - изток, Варна - запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: приемането и обработването на 1475 куб.м. отпадъци - рeзултат от корабоплавателна дейност
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) 3 подпоказателя: П1 - 40 т., П2 - 30 т. и ПЗ - 30 т., виж II.2.14    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
230800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е "оптимално съотношение качество/цена". Подпоказателите, включени в Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“

II.2) Описание 1

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 3: приемането и обработването на 1965 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 - 40 т., П2 - 30 т. и П3 - 30 т.; виж II.2.14    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
192160      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е: "оптимално съотношение качество/цена". подпоказателите ,включени в Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката, П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“

II.2) Описание 1

„Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток - 1, Бургас-изток - 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 4: приемането и обработването на 1000 куб.м. отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 - 40 т., П2 - 30 т. и П3 - 30 т-; виж II.2.14    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
281640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий за възлагане е: "оптимално съотношение качество/цена". Подпоказателите, включени в Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително:
За да се осигури законосъобразно приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност в български пристанища за обществен транспорт с национално значение, участниците трябва да са вписани в регистъра на пристанищните оператори за извършването на пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, в съответствие с предвиденото в чл.117 от ЗМПВВППРБ и Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България или да са вписани в еквивалентен регистър, или да притежават еквивалентни документи, доказващи, че имат право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или да са придобили право да извършват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност чрез: попълване на номер, дата, срок на валидност, предмет и издател на Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори/документа, доказващ вписването в еквивалентния регистър, или на еквивалентните документи или посочване на конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, или посочване на безплатен публичен регистър, от който горните обстоятелствата могат да се установят, в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя: актуални доказателства за вписване в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция, в случай, че това обстоятелство не може да бъде установено служебно от възложителя при проверка в регистъра на пристанищните оператори.
В случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, придобило право да извършва пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено или е вписано в еквивалентен регистър на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, преди сключването на договора за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция, следва да бъде вписан в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция и да се снабди с удостоверение за направеното вписване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти.
Съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП: "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
За обособени позиции от № 1 до № 4 включително:
Под „сферата, попадаща в областта на поръчката" за съответната обособена позиция възложителят разбира: приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците при подаване на офертата представят справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез попълване на т. 2А, раздел „Б” на Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която падават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя актуална справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за същата обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За Обособена позиция № 1: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 1, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 768 630 лв. (седемстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева).
За Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”:Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 2, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 230 800 лв. (двеста и тридесет хиляди и осемстотин лева).
За Обособена позиция № 3: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 3, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 192 160 лв. (сто деветдесет и две хиляди сто и шестдесет лева).
За Обособена позиция № 4: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Бургас”: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 4, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 281 640 лв. (двеста осемдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, вкл.:
1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция.
За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, вид на доказателствата за извършените услуги, номера, дати на издаване и издатели в т. 1б, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка от ЕЕДОП.
2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.
За доказване на посоченото изискване участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, чрез попълване на конкретни вид, наименование, количество, капацитет и технически характеристики на предлаганите мобилни приемни съоръжения, както и данни за номерата, датите на издаване и издателите на документите, удостоверяващи годността на предложените мобилните приемни съоръжения да бъдат използвани за приемане и обработване на съответните отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (актове за националност, свидетелства за годност, позволителни за плаване, свидетелства за регистрация и др.п.) в т. 9, раздел „В” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуална декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно посоченото в ЕЕДОП.
3.Участниците следва да прилагат система за управление на качеството и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда.
За доказване на посочените изисквания при подаване на офертата участниците декларират номер, дата на издаване, срок на валидност, издател на съответния сертификат/еквивалентен документ и обхват на системата (сертификацията) в раздел „Г” от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008/15 или еквивалентен и ЕN ISO 14001:2004 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица с обхват на системата/сертификацията, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или доказателства за еквивалентните мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.


1. За всички обособени позиции от № 1 до № 4, включително: Участниците да са изпълнили дейности (поне 1 услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, най-много за последните (най-много) 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 1" се има предвид: услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 7000 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 2” се има предвид: услуги по приемане и обработване на твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност с обем не по-малък от 1300 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 3” се има предвид: услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 1700 куб. м.
Под „дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 4” се има предвид: услуги по приемане и обработване на твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност с обем не по-малък от 900 куб. м.
2. Участниците да разполагат с мобилни приемни съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, с капацитет и възможности не – по малки от посочените за съответното пристанище и за отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност по съответния анекс от МАРПОЛ 73/78 в действащите планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
Капацитетът на мобилните приемни съоръжения за отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност по анексите на МАРПОЛ 73/78 в действащите планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност е, както следва:
- По обособена позиция № 1 (за пристанище Варна по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) - 536 куб.м;
- По обособена позиция № 2 (за пристанище Варна по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) - 33.5 куб.м;
- По обособена позиция № 3 (за пристанище Бургас по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) - 426 куб.м;
- По обособена позиция № 4 (за пристанище Бургас по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) - 65 куб.м.
До действащите планове за приемане и обработване на отпадъци е осигурен пълен и безплатен достъп на официалната страница на предприятието, на адрес: www.bgports.bg.
3. Участниците следва прилагат система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2008/15 или еквивалентен или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2004 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), отговарящ на предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора на съответната обособена позиция е в размер на 5% от неговата обща стойност без ДДС, определена въз основа на предложената единична цена от избрания Изпълнител за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък-резултат от корабоплавателна дейност и прогнозното количество отпадъци за тази обособена позиция.
Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и най-малко 30 дни след изтичане срока на договора. Изискванията към гаранцията, основанията и сроковете за задържането, усвояването или възстановяването й са уредени в Указанията за подготовка на офертите и Проектите на договори.
III.1.7)
Възложителят заплаща по индиректната с-ма реално приетите и обработени отпадъци - р-тат от корабоплавателна дейност по конкретния Анекс на МАРПОЛ 73/78, в съответното пристанище с кодове, посочени в Технич. спецификация по съответн. обособ. позиция до максимално допустимото количество, регламентирано в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и сдадени в рамките на часовете, съгласно предвиденото в Тарифата. Плащанията са месечни и се извършват въз основа на приемо-предавателни протоколи за приемане на услугите за съответния предходен месец, към които задължително се прилагат: 1. Месечен отчет на Изпълнителя със справките, подписани от капитаните на обслужените кораби и представител на Изпълнителя, удостоверяващи реално приетите видове и обеми отпадъци; 2. Документите, издадени от крайното приемно съоръжение, удостоверяващи, че отпадъците са предадени за третиране.Сроковете и условията за плащане са уредени в Проектите на договори.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение, да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, освен ако това не е с цел да се докаже съответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката по съответната обособ. позиция); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, к-о представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническата спецификация (обща част и по отделните обособени позиции) - част III от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/01/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на обстоятелствата чрез попълване на раздели А-В от ч. III Основания за изключване в ЕЕДОП, както следва:
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията: участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд и други форми на трафик на хора и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л А;
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията по: чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-260 и чл. 352-352е от Наказателния кодекс и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в р-л Г,
- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП се декларират в р-л Б, а тези по т. 5-7 ЗОП - в р-л В.
Когато изискванията се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон, също ще бъде отстранен от участие. При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване "да" или "не" в раздел Г от част III Основания за изключване на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юрид. лице, съответствието с посоченото изискване се декларира за всеки един от участниците в обединението.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обещствената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване на "да" или "не" в раздел Г от ч. III Основания за изключване на ЕЕДОП.
- участник, предложил единична цена за 1 куб. м отпадък, надвишаваща определената максимална прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по съответната обособена позиция;
Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособ. позиция № 1 е 97,79 лв. без ДДС, по обособ. позиция № 2 - 156,47 лв. без ДДС, по обособ. позиция № 3 - 97,79 лв. без ДДС и по обособ. позиция № 4 - 281,64 лв. без ДДС.
- участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва