Деловодна информация
00277Управление
ОП - 803 26/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00277-2017-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация София ЕАД 831609046
гр.София, ул.Ястребец №23 Б
София BG411 1680 България
Вивиан Димитрова; Наталия Джеврева +359 29033107
mto@toplo.bg +359 28594149

Интернет адрес/и

www.toplo.bg

www.zop.toplo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.zop.toplo.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа”
32323500      
Услуги

В подразделенията на „Топлофикация-София” ЕАД е изградена Интегрираната система за видеонаблюдение и контрол на достъпа. С цел подобряване на сигурността е необходимо нейното разширение така, че да се обхванат обекти на „Топлофикация София” ЕАД, които нямат изградена система за видеонаблюдение и контрол на достъпа или разширение на вече изградени.
Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящото обявление и документацията за обществената поръчка, публикувани на Профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, по обектите, описани подробно в документацията за обществената поръчка, публикувана на Профила на купувача - www.zop.toplo.bg.

Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа следва да се изпълни, съгласно Техническите спецификации към документацията за обществената поръчка, публикувана на Профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Критериите по-долу
 
ДА Общ срок за цялостно изпълнение на поръчката /Tс/    20
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена /Tц/    80
II.2.6) Прогнозна стойност
370000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

Не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейности „с предмет, сходен с предмета на поръчката”, следва да се разбира „комплексна услуга за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на: система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдениe, интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа и комуникационна свързаност между компютърни системи за пренос на данни”.
2. Участникът трябва разполага със следния минимален брой технически лица и/или организации, включени или не в неговата структура, със съответните квалификации:
- Минимум 1 /едно/ лице, което да отговаря за контрола на качеството.
- Минимум 2 /две/ технически лица, квалифицирани за работа със системата за контрол на достъпа и специализираните софтуерни и хардуерни продукти за видеонаблюдение.
3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват на приложение в областта на предмета на обществената поръчка.
4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на сигурността на информацията, сертифицирана по международен по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентно, с обхват на сертификата в областта на предмета на обществената поръчка.


За доказване съответствието с изискванията, участникът следва да посочи /декларира/ в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в част IV „Критерии за подбор, Буква В, обстоятелствата по т.1 и т.2 и в Буква Г, обстоятелствата по т.3 и т.4.
Доказват се чрез представяне на:
1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателства за извършените услуги могат да са под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.
2. Списък на техническите лица и/или организации, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. В списъка се посочват имената и професионалната квалификация на всяко едно от лицата.
Към списъка се прилагат удостоверения/сертификати за преминато обучение при производителя или негов официален представител на системите за контрол на достъпа и специализираните софтуерни и хардуерни продукти за видеонаблюдение.
3. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, издаден от акредитирана институция на името на участника, с обхват на приложение в областта на предмета на обществената поръчка.
4. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията по стандарт EN ISO 27001:2013 или еквивалентно, издаден от акредитирана институция на името на участника, с обхват на приложение в областта на предмета на обществената поръчка.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В публичното състезание всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1 - т.7 от ЗОП и чл. 55. ал. 1, т.1 - т.5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за авансово плащане, обезпечаваща 100% размера на авансовото плащане, съгласно проекта на договора.
2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която се представя преди сключване на договора в една от следните форми:
- Банкова гаранция;
- Парична сума преведена по банковата сметка на възложителя. Паричната сума и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане и възстановяване на гаранциите са посочени в проекта на договор.
III.1.7)
Източник на финансиране - собствени средства.
Начинът и условията на плащане са посочени в проекта на договор.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са съгласно Техническите спецификации към документацията за обществена поръчка, публикувана на Профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Участниците следва да попълнят Единен европейски документ за общестените поръчки (ЕЕДОП), както и всички останали образци за документи, приложени към документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление, ул.Ястребец №23 Б

Офертите се отварят на публично заседание. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1 , т.4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедура се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП. Жалбата зе подава до Комисията за защита на конкурунцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва