Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
30 05/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/09/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Ивана Велева- отдел Обществени поръчки по въпроси свързани с документацията; Светозар Кирилов- дирекция ПЖПС по въпроси свързани с техническите изисквания и спецификации +359 887333902/ +359 889511614
iveleva@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

http://www.bdz.bg/bg/

http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-pjps-sobstvenost-na-bdj-putnicheski-prevozieood-za-ednogodishen-period.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/profile/category-proceduri-po-zop.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 13 /тринадесет/ обособени позиции”
44440000      
Доставки

Настоящата открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ цели избор на изпълнител/и за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 13 /тринадесет/ обособени позиции”. Изборът на вида процедура е на основание чл. 132 и чл. 133 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 oт ЗОП и цели спазване на законовите правила за осигуряване на прозрачност при възлагане на доставки от Възложител по чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с оглед извършваната от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД секторна дейност по чл. 123, т. 4, във връзка с чл. 127 от ЗОП.
Участниците могат да подават оферта за участие за една, за няколко или за всички обособени позиции, но за всички артикули- лагери и резервни части за тях, включени в конкретната обособена позиция.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на сачмени лагери” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава” №2;

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15488.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на лагери за тягови двигатели и колоосни редуктори" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
104212.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за ХПК, ХО и колоосен редуктор за дизелови локомотиви серия 55”, 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37511.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за турбокомпресор” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2348.24      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за ДМВ серия 10” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
15673.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за спомагателни машини на ТПС” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2133.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за главен компресор, мазилна помпа за локомотиви серия 40 и редуктор 69 гр. на локомотиви серия 07” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5066.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на буксови лагери за спални вагони и ДМВ серия 10" 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
28464.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на вагонни буксови лагери и резервни части за тях за ПВ" 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Вагонно депо „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5.

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
436749.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за вагони” 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Вагонно депо „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5.

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7388.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери с общо предназначение за машини и съоръжения" 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„Доставка на лагери с общо предназначение за машини и съоръжения",

Доставка чрез покупка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
688.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лагери за локомотиви серия 61" 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Локомотивно депо София, гр. София, район Подуяне, ул. Майчина слава № 2

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
17771.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на буксови лагери за спални вагони" 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лагерите се доставят DDP (съгласно “INCOTERMS 2010”), в склад на Вагонно депо „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5.

Доставка чрез покупка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
54878.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

т.1. За всяка една от обособените позиции на поръчката от № 1 до № 13: през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, той трябва да е изпълнил най-малко една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка.
* Под „сходен” с предмета на поръчката се има предвид доставка на всякакъв вид лагери за основни възли и агрегати за транспортни превозни средства/двигатели, редуктори, предавателни механизми, двигатели за компресори, помпи и други/лагери за ходовата част на железопътен състав и лагери с общо предназначение за машини и съоръжения, в зависимост от съответната обособена позиция, за която участника подава оферта. Съответствието с това изискване участниците удостоверяват като попълват списъка в част IV, буква „В“, т. 1б в ЕЕДОП с доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките. В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител се описва дела и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил. За доказване на съответствието с посоченото изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят доказателства за извършването на включените в списъка с доставки под формата на удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, вида и обема на доставките, и датата на извършване. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
т.2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, относимо за всички обособени позиции на обществената поръчка от №1 до № 13, участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката. Съответствието с посоченото изискване участниците удостоверяват, като попълват информацията в част IV, буква „Г“ в ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валиден сертификат по посочения в т.2 стандарт или еквивалент, с обхват по предмета на поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.2 се доказва от всеки участник в обединението.
т.3. За обособени позиции № 9 и № 13, Възложителят въвежда изискване съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, а именно: предлаганите от участниците лагери да отговарят на изискванията на стандарти БДС EN 12080/EN12082 или еквиваленти. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, съответствието с посоченото изискване се доказва с предоставяне на един или няколко от изброените по-долу документи:
-заверено копие на ЕО декларация за съответствие на изделието с изискванията на Техническа спецификация за оперативна съвместимост/ТСОС (TSI 2006/861/ЕС), издаден от нотифициран орган;
или
-заверено копие на документ (сертификат) за оценка на съответствието на изделието с изискванията на БДС EN 12082, т.6 или еквивалент, издаден от нотифициран орган или акредитиран орган/лаборатория, регистрирани в страна членка на ЕС;
или
-заверено копие на документ (сертификат/декларация за съответствие/ еквивалентен документ) за одобрение на производителя/продуктова квалификация, издаден от акредитиран орган/лаборатория регистриран в страна членка на ЕС.
При подаване на офертата, съответствието с посоченото изискване участниците удостоверяват, като попълват информацията в част IV, буква „Г“ в ЕЕДОП.
Продължава в част VI.3) Допълнителна информация.


Участник, който не е производител на лагерите, предмет на доставка на настоящата поръчка, следва да изпълни посочени по-горе в раздел III.1.3) на обявлението изисквания, както и следното:
- Декларира производителя и страната на произход на предлаганите лагери. Доказва се с декларация в свободен текст- в оригинал с подпис и печат от представляващия/ите участника.
- Да е оторизиран от производителя на лагерите, предмет на доставка на настоящата обществена поръчка с права да предлага/продава и доставя продукцията му на територията на Р. България за 2017/2018 г. Доказва се от участника с представяне на оригинал или нотариално заверено копие на документа (оторизационно писмо/договор/пълномощно и т.н.), от който да е видно, че в срока на действие на настоящата поръчка участникът ще може да достави лагерите в обема/количеството, съобразно изискванията на Възложителя, визирани в „Техническата спецификация за доставка на лагери за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение № 2 към документацията. В случай че документът е на чужд език, същият следва да бъде представен и в превод на български език.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия, наличието на които води до отстраняване от процедурата:
1.При наличието на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. При наличието на основанията по чл. 107, във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
3. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
4.Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритметични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:
а) когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом;
б) когато има разминаване между единична цена и обща сума, меродавна е посочената единична цена.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договор за възлагане на конкретна обособена позиция от обществената поръчка, участникът определен за изпълнител на конкретния договор по съответната обособената позиция, за която е подал оферта, представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на съответния договор без ДДС, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя, посочена в раздел VII от документацията за участие.
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката. Възложителят заплаща на избрания Изпълнител по съответната обособена позиция, единствено заявените и получени от Възложителя (оправомощени негови представители) лагери, включени в състава на обособената позиция, с платежно нареждане по банков път по сметка на Изпълнителя. В образеца на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 12 за обособени позиции № 1 до № 13/, участниците следва да предложат срок за извършване на плащане след извършване на доставката, по съответната обособена позиция, за която подават оферта. Всички останали условия за плащане по всяка една обособена позиция на настоящата обществена поръчка, са регламентирани в Проекта на договор- Приложение № 16 към документацията.
III.1.8)
В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител по съответната обособена позиция на обществената поръчка е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лагерите и резервните части за тях, предмет на настоящaта обществена поръчка, трябва да отговарят на изискванията на:
- „Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01” на Възложителя- Приложение № 1 към настоящата документация- само за обособени позиции № 9 и № 13;
- Техническа спецификация за доставка на лагери за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение № 2 към настоящата документация- за всички обособени позиции от № 1 до № 13 вкл.;
- „Технически изисквания за доставка на лагери за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение № 3 към настоящата документация- за обособените позиции, съобразно посоченото в изискванията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/10/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван Вазов №3

Разглеждането и оценката на получените оферти се извършва по реда на чл.104, ал.1 от ЗОП и чл. 54, чл.56, ал.57 и чл.58 от ППЗОП.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел III.1.3)
1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието си с критериите за подбор, или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по предходната т.1.
3. Когато изискванията посочени в т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т.2.2.8 от раздел III „Изисквания към участниците. Критерии за подбор” на документацията за участие в настоящата процедура, се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията в т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.2.8 от раздел III „Изисквания към участниците. Критерии за подбор” на документацията за участие, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условията на чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, и при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
5. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Към образеца на Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №9 към документацията на процедурата, съобразно обособената позиция, за която участника подава оферта, се описват и прилагат документите, визирани в раздел ІІ. „Технически спецификации и изисквания на възложителя”, т. 2.1, т. 2.3, т. 2.4, т. 2.6, т. 2.7 от документацията за участие, като за обособени позиции № 9 и № 13 се прилагат изискванията, визирани в „Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01” на Възложителя- Приложение № 1 към документацията за участие.
6. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
8. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва