Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
3058 01/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
01/09/2017 (дд/мм/гггг)
01389-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0006


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна”
30199770      
Услуги

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на услуги по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, използвани като средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти, срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Цялостната дейност, свързана със заявката, изработването, отпечатването, опаковането в индивидуални пликове и доставянето на ваучерите за храна до адреса на Възложителя, следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003г.(доп.ДВ, бр.24 от 31.03.2015г., в сила от 31.03.2015г.).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Варна, ул. "Тролейна" № 48, административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на услуги по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, използвани като средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти, срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Цялостната дейност, свързана със заявката, изработването, отпечатването, опаковането в индивидуални пликове и доставянето на ваучерите за храна до адреса на Възложителя, следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (доп.ДВ, бр.24 от 31.03.2015г., в сила от 31.03.2015г.).
Отпечатването и доставката на ваучери се извършва само въз основа на изрична писмена заявка от страна на Възложителя, в която се посочва конкретно изискуемия и подлежащ на доставка брой ваучери и разпределението им по номинали (2 лв. или 5 лв.), съобразно броя на правоимащите лица за съответния период.
Критериите по-долу
 
ДА Брой търговски обекти на територията на област Варна, които приемат емитираните ваучери за храна    30т.
Цена
70т.
II.2.6) Прогнозна стойност
2399760.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено от Министъра на финансите, съгласно условията и реда на чл.9, ал.4 от Наредба № 7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, при спазване изискванията на чл.209 от ЗКПО, да е вписан в Списъка на лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна за 2017г. и да не е в Списъка на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна за 2017г., публикувани в официалната интернет страница на Министерство на финансите и на Национална агенция за приходите, или в еквивалентни Списъци (регистри) - по отношение на чуждестранните лица.
Участник, за когото не са налице едновременно и трите условия, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура!
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с поставения критерий за подбор, само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, поле 2, на представения от тях ЕЕДОП.
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор, се представя заверено за вярност копие на валидно Разрешение по чл.5, ал.1 от Наредба № 7/09.07.2003г. или валиден еквивалентен документ.
Участници - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) приключили финансови години.
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставеното с него минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.2а, на представения от тях ЕЕДОП.Данните за оборота трябва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години.
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване, се представят документите по чл.62, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно: (1) заверени за вярност копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и (2) справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите по - горе документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.


Всеки участник в процедурата трябва да докаже, че през последните 3 (три) приключили финансови години, е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на не по-малко от 2 399 760 (два милиона триста деветдесет и девет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката” ще се приема оборота от изпълнение на дейности по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставеното с него минимално изискване за технически и професионални възможности, само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности”, т.1б от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него услуга предостави данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката; (2) лицето, получило услугата (Възложител); (3) стойност на изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението.
В случаите, в които участникът декларира дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: (1) списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите и (2) доказателства за всяка извършена услуга, посочена в списъка.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват изработване/отпечатване на ваучери за храна, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
При подаване на офертите си, участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор само като попълват изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, поле първо, от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: наименование на стандарта, който прилага, неговия обхват, дата на издаване, срокът му на валидност и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат.
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор, се представя документа по чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП, а именно: заверено за вярност копие на валиден сертификат за разработена и внедрена от участника система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен документ на името на участника, доказващ че участникът има въведена система за управление на качеството с обхват изработване/отпечатване на ваучери за храна.


1. Всеки участник в процедурата трябва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 3 (три) дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под „дейности, с предмет идентичен или сходен" с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на дейности по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна.
"Изпълнена" е тази услуга/дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в Документацията за участие в обществената поръчка.
2. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7, чл.55, ал.1, т.1 - 5, чл.101, ал.9, 10 и 11 и чл.107 от ЗОП са подробно описани в Раздел IV "Изисквания към участниците" от Документацията за участие в обществената поръчка.
3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за Изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в размер на 3 (три) % от стойността му, без включен ДДС. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменяема, със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора. В случай, че се представя застраховка - валидната застрахователна полица, покриваща единствено рискове свързани с реализацията на конкретния договор, не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Без значение формата под която се представя/внася гаранцията за изпълнение на договора, в съответния документ изрично се посочва предметът на обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя.
На основание чл.13, ал.2 и ал.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, ваучерите за храна се предоставят от Изпълнителя на Възложителя, в срок до 5 (пет) работни дни, от датата на плащането на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатването на заявените ваучери. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на Възложителя.
III.1.8)
Възложителят не поставя условие и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Варна, ул. Тролейна № 48, административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Офертите се представят в административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна,ул. Тролейна № 48, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12ч. и от 12:30 до 16:30ч., до срока, посочен в т.IV.2.2.
2. В прогнозната обща стойност, посочена в т.II.1.5. и в т.II.2.6., са включени:
- номиналната стойност на предвидените за заявка ваучерите, в размер на 2 376 000 (два милиона триста седемдесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС. Върху посочената стойност не се начислява ДДС.
- цената (възнаграждение) за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка, в която са калкулирани освен разходите за отпечатване, персонализирането в индивидуални пликове и доставянето на ваучерите до адреса на Възложителя, и всички разходи, необходими за качествено изпълнение на поръчката, включително, но не само: режийни, транспортни и производствени разходи, разходи за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, изисквани при извършване на такъв вид дейност, без ДДС. Върху посочената стойност се начислява ДДС.
3. Срок на изпълнение: Поръчката се възлага за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на изпращане на първата заявка за отпечатване и доставка на ваучери за храна или до достигане на общата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка, в зависимост от това кое събитие настъпи по-рано.
4. Предложения, които не са обезпечени с гаранция за участие, гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на Възложителя, ще се отхвърлят от Възложителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
5. Съгласно чл.67,ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съотвествие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
6. Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
7. Съгласно чл.67,ал.6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
9. Продължение по т.III.1.3...Представените от участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва