Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
00 23/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Р.Чолакова, инж. Св. Миндов +359 889055710/ +359 886001258
rcholakova@bdz.bg +359 8900494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-preparati-za-pochistvane-na-pjps-i-pomeshteniia-za-period-ot-edna-godina.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година
39831000      
Доставки

„Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година” разделена на 6 обособени позиции както следва:
1.Обособена позиция №1 – „Доставка на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС”;
2.Обособена позиция №2 – „Доставка на професионален, специализиран препарат за отстраняване на „графити” от ПЖПС”;
3.Обособена позиция №3 –„Доставка на професионален, специализиран препарат за външно изимане на ПЖПС”;
4.Обособена позиция №4 –„ Доставка на препарати за дезинфекция”;
5.Обособена позиция №5–„Доставка на препарати за ароматизиране или обезмирисяване”;
6.Обособена позиция №6–„Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения”;
На основание чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 от настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
6

II.2) Описание 1

Доставка на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС както следва:
1.Професионален/специализиран концентриран препарат за основно почистване на подови повърхности в ПЖПС - течност без механични примеси с ниска пенообразуваща способност. Опаковка - Туба 10 л. - 8020 л.
2.Професионален/специализиран концентриран препарат за основно почистване на интериор в ПЖПС - течност без механични примеси с ниска пенообразуваща способност и антистатичен ефект. Опаковка - Туба 10 л. -7740 л.
3.Професионален/специализиран концентриран препарат за почистване и пране на тапицирани седалки в ПЖПС – течност без механични примеси и ниска пенообразуваща способност. Опаковка - Туба 10 л. -1440 л.
4.Професионален/специализиран концентриран препарат за основно почистване на стъклени повърхности в ПЖПС- течност с ниска пенообразуваща способност.Без съдържание на амоняк (NH3) и/или метилов алкохол (CH3OH). Опаковка -Туба 10л.-1450 л.
5.Професионален/специализиран концентриран препарат за основно почистване на санитарни възли (WC) в ПЖПС - течност без механични примеси и ниска пенообразуваща способност. Опаковка - Туба 10 л. - 5200 л.
съгласно спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66603.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на професионален специализиран препарат за отстраняване на "графити" от ПЖПС 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на професионален специализиран препарат за отстраняване на "графити" от ПЖПС, както следва:
1.Професионален/специализиран препарат за отстраняването на ”графити” от ПЖПС на базата на комбинация от подходящи разтворители, гарантиращи разтварянето на слоя "графити", но без да оказват влияние върху боята на ПЖПС. Опаковка - Туба 10 л. - 1400 л.
съгласно спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на професионален, специализиран препарат за външно измиване на ПЖПС 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на професионален, специализиран препарат за външно измиване на ПЖПС, както следва:
1.Професионален/специализиран концентриран препарат за външно измиване на ПЖПС.Течност без механични примеси, отстраняващ метални частици от повърхността на ПЖПС. Опаковка-Туба 10л. - 4200 л.
съгласно спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12390.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на препарати за дезинфекция 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на препарати за дезинфекция, както следва:
1.Професионален/специализиран препарат за дезинфекция на повърхности с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. С време на въздействие на препарата от 30 до 60 минути. Опаковка - 1 л. - 1400 л.
2.Белина или еквивалент - опаковка 1л. -2140 л.
3.Кислол или еквивалент – опаковка 1л. - 6300 л.
съгласно спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12517.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на препарати за ароматизиране или обезмирисяване 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на 2100 л. професионален препарат за ароматизиране и неутрализация на миризми на базата на ензими- опаковка-0,5 л., съгласно спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за една година, приожение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10395.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ЦУ на БДЖ-ПП ЕООД; ТЦПП- София, ПЦ София и ПЦ Дупница; ТЦПП- София, ПЦ Мездра; ТЦПП- Г. Оряховица, ПЦ Г.Оряховица и ПЦ Русе; ТЦПП Г.Оряховица, ПЦ Варна;ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив; ТЦПП Пловдив ПЦ Бургас

Доставка чрез покупка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения както следва:
1.Сапун тоалетен 15гр.тип хотелски - опаковка 1 бр. - 236000 бр.
2.Течен сапун - Опаковка - Туба 10 л. - 6440 л.
3.Течен препарат за ръчно измиване на съдове - опаковка 1 л. -585 л.
4.Препарат за почистване на дървени повърхности - опаковка 0,5 л. - 40 бр.
5.Препарат за почистване на под-ламинат - 1 л. - 144 л.
6.Абразивен почистващ препарат за умивалници - Опаковка 0,5 л. - 28 л.
7.Сух ароматизатор за санитарни възли (WC) със свеж и дълготраен аромат- опаковка 1 бр. - 500 бр.
съгласно спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28134.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискването е само за обособена позиция №1, №2, №3,№5 и №6
1.Участникът следва да е регистриран в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл.29, ал.1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: „Доставка на препарати за почистване” или еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1) от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Забележка: Доказателството по т.1 под формата на заверено копие на валидно удостоверение за регистрация в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с увреждания по чл.29, ал.1 от Закона за интеграция на хора с увреждания, с включен предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания: „Доставка на препарати за почистване” или еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз, се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, в т.ч. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /в съответствие с обособената позиция, за която участва/, изчислен на база последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1а) от раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Забележка: Доказателствата за икономическото и финансово състояние декларирани в ЕЕДОП, под формата на справка за общия оборот и за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката /в съответствие с обособената позиция, за която участва за последните три приключили финансови години/ се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


- по обособена позиция № 1 – 132 000 лв. без ДДС;
-по обособена позиция № 2 – 40 000 лв. без ДДС;
-по обособена позиция № 3 – 24 000 лв. без ДДС;
-по обособена позиция № 4 – 24 000 лв. без ДДС;
-по обособена позиция № 5 – 20 000 лв. без ДДС;
-по обособена позиция № 6 – 55 000 лв. без ДДС;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисквания на Възложителя за обособени позиции №1, №2, №3, №4 и №5 и №6
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „сходни дейности” се разбират доставки на стоки, които са от един род /заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Забележка: Доказателствата за изпълнените дейности декларирани в ЕЕДОП се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
2.Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) както и валиден сертификат за екологичност по EN ISO14001 (или еквивалент).
2.1. При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критериите за подбор по т.2.
Забележка: Доказателството за успешно внедрена система за управление на качеството както и сертификат за екологичност декларирани в ЕЕДОП, под формата на валиден сертификат по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) както и валиден сертификат за екологичност по EN ISO14001 (или еквивалент) заверени от участника копия, се представят при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
За обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 освен посочените по-горе документи се изискват и:
3. Участникът да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години.
3.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 8) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.3.
Забележка: Доказателствата по т.3.1. декларирани в ЕЕДОП, под формата на декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
4.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.4.
Забележка: Доказателствата по т.4.1. декларирани в ЕЕДОП, под формата на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


Минимални изисквания на Възложителя за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5 и №6.
1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) и сертификат за екологичност по EN ISO14001 (или еквивалент).
За обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 и:
3.Участникът да разполага най-малко с 30 на сто от списъчния си състав, от който да са хора с увреждания или такива в неравностойно положение.Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата.
4.Участникът да разполага с машини и съоръжения, с които може да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката. За изпълнение могат да ползват подизпълнител или да се позоват на капацитета на трети лица ако са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3.За обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 освен горните основания и в случай, че участника не е изпълнил изискванията на чл.12, ал.5 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение, в размер на 2 % /за предприятия и хора с увреждания/ и 5% от стойност на договора без ДДС за останалите със срок на валидност 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- Парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF,
- безусловна и неотменяема банкова гаранция,
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането ще се извърши в лева, по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни след извършена доставка и представяне на документите съгласно т.3.4. от проекто-договора от документацията за участие.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр.София, ул. "Иван Вазов" №3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.На основание чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, обособени позиции с №1, №2, №3, №5 и №6 от настоящата обществена поръчка са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в Списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет.
2. Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗОП, оферти за обособени позиции с №1, №2, №3, №5 и №6 в настоящата процедура могат да подават и други лица, извън тези за които поръчката е запазена. Офертите на тези лица се разглеждат от комисията назначена от възложителя само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП.
3. Участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, могат да участват за обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №6 в настоящата обществена поръчка, само ако отговарят на условията на чл. 12, ал. 5 и чл.12, ал.6 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя от настоящата документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва