Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
3015 22/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/08/2017 (дд/мм/гггг)
01389-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/procedura-po-zop-01389-2017-0005


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна”
09310000      
Доставки

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за мрежи средно напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за 6 обекта на Възложителя, разположени на територията на гр.Варна, посочени в Таблица № 1, т.14 от раздел I „Техническа спецификация”. Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартна балансираща група. Доставяната активна електрическа енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Общото прогнозно потребление до всички обекти на Възложителя, за целия срок на изпълнение на договора, е 8000 MWh. Разпределението на количеството електрическата енергия по месеци е посочено в т.14 от Раздел I „Техническа спецификация” от Документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

На територията на гр.Варна, до токоизправителните станции на Възложителя, посочени в Таблица № 1, т.14 от Техническата спецификация

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за мрежи средно напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за обектите на Възложителя, разположени на територията на гр.Варна, посочени в Таблица № 1, т.14 от раздел I „Техническа спецификация”, Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартна балансираща група. Доставяната активна електрическа енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Общото прогнозно потребление до всички обекти на Възложителя, за целия срок на изпълнение на договора, е 8000 MWh. Разпределението на количеството електрическата енергия по месеци е посочено в т.14 от Раздел I „Техническа спецификация” от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1144000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на активната електрическа енергия за средно напрежение (без дължимия акциз, нормативно определената цена за „задължения към обществото” и други нормативно определените такси) е 640 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка (с включени дължимия акциз, цена „задължение към обществото” и други нормативно определени такси е 1144000.00 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за „търговия с електрическа енергия”, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл. 69а от Закона за енергетиката. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено за вярност копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващ дейността координатор на балансираща група.
2. Участникът следва да е регистриран в ЕСО като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен”. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи, заверено за вярност копие или оригинал на документ, издаден от ЕСО ЕАД, че е регистриран като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ доставки с предмета и обема на настоящата поръчка се разбира доставка на активна електрическа енергия за мрежи средно напрежение, с общ обем не по-малък от този на настоящата поръчка (8000 MWh.). Преди сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на доставките, които са сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. Преди сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено за вярност копие на валиден сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалентен документ на името на участника, доказващ че участникът има въведена система за управление на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът трябва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава система, с „online“ достъп за потребителите, която да позволява да се следи потреблението и количествата консумирана електрическа енергия на отделните обекти на Възложителя, да има възможност за извеждане на справки и отчети за да поддържа архив с издаваните фактури и консумираната електрическа енергия. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи описание на системата за управление и проследяване на доставките.


1. Участниците следва да са изпълнили поне 3 (три) доставки, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три)години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в Документацията за обществена поръчка.
2. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7, чл.55, ал.1, т.1 - 5, чл.101, ал.11 и чл.107 от ЗОП са подробно описани в Раздел IV Изисквания към участниците от Документацията за обществената поръчка.
3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 1 % от стойността му, без включен ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменяема, със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора. В случай, че се представя застраховка - валидната застрахователна полица, покриваща единствено рискове свързани с реализацията на конкретния договор, не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Без значение формата под която се представя/внася гаранцията за изпълнение на договора, в съответния документ изрично се посочва предметът на обществената поръчка.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Плащането на доставената и изразходвана активна електрическа енергия се извършва ежемесечно на база издадена единна фактура на Възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателните уреди на обектите (с разбивка по обекти!), по определената в договора единична цена за 1 MWh. На отделни редове във фактурата се посочват съответно акциз по чл.20, ал.2, т.17 от ЗАДС и определената с решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото”. Възложителят заплаща на Изпълнителя по банков път дължимите суми в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура-оригинал. Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва съгласно Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия.
III.1.8)
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Офертите се представят в сградата на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна,ул. Тролейна № 48, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12ч. и от 12:30 до 16:30ч., до 25.09.2017г. (включително).
2. Срок на изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от момента на започване на реалната доставка на електрическа енергия.
3. Предложения, които не са обезпечени с гаранция за участие или гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на Възложителя, ще се отхвърлят от Възложителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
4. Съгласно чл.67, ал.1 ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6.При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва