Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-16 21/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/08/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход No 69
София BG411 1574 България
Златко Кузманов - директор Сп Дирекция Ръководство на корабния трафик - Черно море +359 28079999 / +359 52684930
z.kuzmanov@bgports.bg +359 08079966 / +359 52632832

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/200


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/200
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“
32323500      JA01, JA02, JA03, JA04, JA05, JA12, JA19, JA20
Доставки

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение -1.Качество и обхват на предоставения идеен проект-50т.;2.Технически показатели на камери тип 3-10т.; 3.Технически показатели на камери тип 1-5т.; продължава в поле II.2.14)    60%
Срок за цялостно изпълнение като сбор на: 1. срок за проектиране - 50т. ; 2. срок за доставка, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение - 50т.    10%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
5800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020.

4. Функционални възможности на предложената видео-мениджмънт системата - 20т.; 5. Функционални възможности на предложената интеграционна платформа - 15 т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма поставено изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставено изискване.

Възложителят няма поставено изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки участник трябва да притежава опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по доставка и изграждане на система за видеонаблюдение, комуникационна инфраструктура и софтуерна интеграция. 2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност. Екипът от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, трябва да отговарят на следните минимални изисквания: Ръководител на проекта, който да притежава: висше образование; сертификат за професионален ръководител на проекти, издаден от международно призната организация за управление на проекти или еквивалентен; най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти; опит като ръководител на успешно завършени проекти в областта на системи за видеонаблюдение. Комуникационен експерт (двама), които да притежават: висше образование в някоя от областите на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна; опит в реализирането на проекти за инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване, необходими за изграждане на системи за видеонаблюдение. Експерт Системи за съхранение на данни, който да притежава: висше образование в някоя от областите на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна; сертификат за успешно преминато обучение в областта на „системи за съхранение на данни“ издаден от специализиран учебен център или от производител на системи за съхранение на данни; опит в реализирането на проекти за инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване, необходими за изграждане на системи за видеонаблюдение. Експерт по видеонаблюдение (двама), които да притежават: Сертификат за преминато обучение за видеонаблюдение и/или контрол на достъпа и/или периметрова охрана или еквивалентни; мин. 5 (пет) години опит в областта на системи за видеонаблюдение; опит в реализирането на проекти за инсталиране на системи за видеонаблюдение. Проектант по част Електро, който да притежава пълна проектантска правоспособност или еквивалент. 3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката. 4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката. 5. Участникът трябва да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката.

1. За доказавне изискването по т. 1 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел В на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за изпълнените през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване офертата дейности, които са с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъдат представени удостоверения за добро изпълнение, съгласно списъка в ЕЕДОП, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. 2. За доказване на изискването по т. 2 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел В на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличието на екип от експерти с подробно описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал и изискуемия от възложителя опит). При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъдат представени надлежни доказателства за съответствие на предложените експерти с изискванията на възложителя. 3-5. За доказване на изискването по т. 3-5 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел Г на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за притежавания сертификат (№ и дата на издаване, обхват, валидност и органа, който го е издал). При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъде представено заверено копие от валиден Сертификат или еквивалентни документи. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Когато участникът не е имал достъп до изискания от възложителя сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС и се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по б. а) или б. б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 2. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
III.1.7)
Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя. Предвидени са авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора срок от 30 работни дни от подписването му и междинни плащания. Начинът на плащане е уреден в чл. 3 на проекта на договор .
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.Договорът за създаване на обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.Възложителят изисква в договора/споразумението за създаване на обединение, страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществената поръчка; 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; 3. Да са уговорили че:
а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, в т.ч. и гаранционна поддръжка; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване: 1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП; 2. Участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 4. Представяне на ценово предложение, надвишаващо обявената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. 5. Предложеният срок за изпълнение не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни месеци” или е по-дълъг от максималния срок - 18 месеца, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок и този в графика за изпълнение на отделните дейности. 6. Предложеният срок за пълна гаранционна поддръжка на системата е по-кратък от минимално посочения - 24 месеца.
За доказване на съответствието си с изискванията на възложителя към личното състояние, участниците попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.
Други основания за отсраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.
Условията и сроковете за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансовото плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви, разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно Изпълнителят не е разполагал с възможност да ги използва.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го представи на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят представя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават от всяко заинтересовано лице в срока по ч. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва