Деловодна информация
1158Клон ТП Пристанище Варна
13-00-50-9 11/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/08/2017 (дд/мм/гггг)
1158-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мая Казакова +359 52684602
m.kazakova@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/198


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/198
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване“
45000000      
Строителство

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, на стоманобетонови колони,на камена облицовка,машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик.Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са:рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машино фрезоване на неплътен асфалтобетон,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Варна

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, разкъртване на стоманобетонови колони с размери 0,25м на 0,25м и височина 2,20м, разкъртване на бетон, разкъртване на камена облицовка, машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик с дебелина от 2см,демонтаж и монтаж на металено антипаркинг колче с H = 80 см, доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета,направа на кофраж и декофраж, доставка и монтаж на арматурна заготовка, доставка и полагане на бетон клас С 20/25 сулфатоустойчив, демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30см, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, с профили 20/20мм и рамков профил 30/30ммс върхове на равно разтояние един от друг по дължината на оградата, доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери H=2,00м, L=6,00м и с профили 20/20мм и рамков профил 30/30мм.
Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са:рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машино фрезоване на неплътен асфалтобетон с дебелина до 5 см,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта с H = до 20 см,доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, изграждане на нови дъждоприемни шахти с H до 1,50 м,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти с размер 450мм/450мм,доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см.,направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на гранитни бордюри с рамер 16/32,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли и направа на лабораторни проби.
За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите зелени площи до оградата са предвидени следните видове строително-монтажни работи: Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/6 върху на цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3,изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10см. от рифелова ламарина 5мм с окрайчващ винкел 60/60/8, вкл. грундиране и боядисване,направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета,доставка и полагане на хумус за оформяне на тревни площи, демонтаж на стари градински бордюри, разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата както и направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета.
Необходимо е изграждането на нова битова канализация предвидените СМР за целите са: направа на машинен и ръчен изкоп,доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN16 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нова РШ канализационна с H до 2,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000.
Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряванепътно транспортния трафик възможното отводняване на терена.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката    20
Цена
предлагана цена-60
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

– 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на СМР – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.
– 1 (един) брой Технически ръководител за изпълнение на СМР – Професионална област /квалификация/: минимум диплома за средно образование в областта на строителството
Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.
– 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.
За доказване на това изискване се представят:
• Справка -попълнена в ЕЕДОП за екипа от технически лица и ръководни служители, отговарящи за изпълнението на поръчката;
Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.
За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят:Документи удостоверяващи декларираните обстоятелства.Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
• Доказване на посоченото изискване: За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.
• Доказване на посочените изисквания: участниците представят доказателства за валидна застрахователна полица "Професионална отговорност" чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел Б в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Минимално изискване – участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки.
Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:
„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).
За доказване на това изискване се представят:
Справка -попълнена в ЕЕДОП
За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят:
• Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или
• Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или
• Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.


Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:
- Статичен валяк над 11 тона – минимум 1 бр.
- Вибрационен валяк 8 тона – минимум 2 бр.
- Вибрационен валяк 1,5 тона – минимум 1 бр.
- Комбиниран багер – минимум 2 бр.
- Водоноска – минимум 1 бр.
- Автогудронатор – минимум 1 бр.
- Асфалтополагаща машина – минимум 1 бр.
- Товарен автомобил – тип самосвал – минимум 4 бр.
- Мини челен товарач – минимум 2 бр.
•Справка – попълнена в ЕЕДОП за строителните машини и техническото оборудване необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване ще се представят от определения за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора за изпълнение.
За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси.Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.Гаранцията за размера на авансовото плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
III.1.7)
Плащанията се извършват: 1.Авансово в размер на 10 % /десет процента/от общата цена за изпълнение на договора без ДДС. 2.Междинни плащания -до 70 % от стойността на договора без ДДС, но не по-малко от 20% завършени строително монтажни работи от стойността на договора без ДДС .3.3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания.Сроковете, условията и небоходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор и и в указанията за подготовка на офертите от документацията за поръчката.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й.
Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена и за гаранционния срок; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва