Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2970 08/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
01389-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0004


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0004
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспор 01389-2017-0004
60112000      
Услуги

Касае се за наемане за период от една година на технически изправни автобуси ,,соло" за извършване транспорт на пътници в градски условия.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролена № 48.

Касае се за предоставяне под наем на автобусна техника - 10 бр. автобуси за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.
Критериите по-долу
 
ДА Пълно съответствие на изискванията заложени в техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска предложена
II.2.6) Прогнозна стойност
114000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по чл. 63 от ЗОП.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, отговарят на условията посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя изисквания.
Участниците подават оферта за обществената поръчка като цяло. В случай, че бъде представена оферта само за част от предмета на обществената поръчка участникът ще бъде отстранен от участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Възложителят не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.
III.1.7)
Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договор. Обявената наемна стойност на предоставяните автобуси, включва всички разходи за изпълнението на поръчката – включително за техническите средства, транспорт, товарно-разтоварни дейности и др. ако има такива. Общата стойност на договора не може да надвишава неговата прогнозна стойност. Предложените единични цени предложени в ценовото предложение са окончателни и не подлежат на промяна за целият период на действие на договора.
III.1.8)
Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно документацията за участие в обществената поръчка и приложените технически спецификации.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/08/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Варна ул. „Тролейна”, № 48.

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Специални условия за изпълнение на поръчката: 1. Допълнителна информация относно специалните условия, може да се получава до крайния срок за подаване на оферти на място в административната сграда на дружеството, адрес: гр. Варна, ул. Тролейна № 48, факс: 052/755121. 2. Във връзка с наемането на автобуси за превоз на пътници, при изготвяне на офертите си участниците следва да имат предвид следното: Възложителят има сключени договори за доставка на резервни части, масла, смазки и течности по проведени обществени поръчки за автобуси с марка ,,Мерцедес”, ,,Ивеко”, ,,Тедом”, резервни части за скоростни кутии за автобуси с марка ,,VOITH” модел 864.3, ,,VOITH” модел 864.5/DIWA 5, ,,ZF” модел 4HP 500, автомобилни ремъци и др. В тази връзка, възложителят поставя следните специални условия, свързани с предмета на поръчката: 2.1. При изготвяне на офертата си, съответно при подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка с избрания за изпълнител, същият следва да има предвид, че през целия период на действие на договора при евентуално настъпване на авария по ходовата част, по агрегатите или елементите от оборудването на наетия автобус, ако той е с марка различна от горепосочените и при положение, че водачът няма вина, а се установи, че аварията е настъпила вследствие естествено износване на частите (детайлите) в хода на експлоатацията на автобуса, то разходите по купуването и доставката на съответните резервни части ще бъдат за сметка на изпълнителя (наемодателя), а демонтажа и монтажа на съответния агрегат или елемент ще бъдат извършвани от ремонтните органи на възложителя (наемателя). Установяването на причините за аварията, се извършва от назначена двустранна тричленна комисия с председател представител на възложителя, която в 3 (три) работни дни от настъпването на аварията, изготвя Констативен протокол, подписан от представителите на двете страни. При отказ от страна на представителя на изпълнителя да подпише констативния протокол, вредите се определят въз основа на констатациите, определени от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отказът на представителя на изпълнителя се вписва в протокола. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови вредите в срок от 30 дни от изготвяне на Констативния протокол (КП). В КП страните отразяват всички обстоятелства, при които е възникнала аварията, вероятната причина за настъпване на събитието, вида и по възможност стойността на авариралите части, както и наличието на вина от страна на водача. Този протокол е окончателен. 2.2. Предоставяните под наем автобуси следва да бъдат с платена застраховка ,,Гражданска отговорност”. 2.3. При положение, че по време на действие на договора за наем на автобусите изтече застраховката или е необходимо да бъде платен някакъв данък, изпълнителят поема задължение преди изтичане на последния месец от действието на застрахователната полица или срока за плащане на данък, да внесе необходимите суми за тези задължения в съответните институции.
За настоящата обществена поръчка Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: ,,НАЙ-НИСКА ЦЕНА” на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място ще се класира офертата, която отговаря на поставените от Възложителя изисквания, на техническата спецификация и е с предложена най-ниска цена. На оценка подлежат предложенията на участника относно Общата наемна цена за срок от 12 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва