Деловодна информация
00277Управление
ОП - 474 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00277-2017-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация София ЕАД 831609046
гр. София, ул. Ястребец 23Б
София BG411 1680 България
Наталия Джеврева +359 029033106
n.djevreva@toplo.bg +359 028594149

Интернет адрес/и

www.toplo.bg

www.zop.toplo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.zop.toplo.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Топлофикация София ЕАД 831609046
гр. София, ул. Ястребец 23Б
София BG411 1680 България
Наталия Джеврева +359 029033106
n.djevreva@toplo.bg +359 028594149

Интернет адрес/и

www.toplo.bg

www.zop.toplo.bg

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
45300000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Подмяна (монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Земляне”;
Обособена позиция № 2: „Подмяна (изработка, доставка и монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Люлин”;
Обособена позиция № 3: „Подмяна (доставка и монтаж) на екранна система на Водогреен котел №2, тип ПТВМ 100 в ТЕЦ „София”
Обособена позиция № 4: „Подмяна (доставка и монтаж) на тръбните снопове на ВК 3 и ВК 4 в котелно „нова част” във ВОЦ „Хаджи Димитър” .
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  4

II.2) Описание 1

Подмяна (монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Земляне” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ОЦ „Земляне” – ул. „Костенец” № 5.

Подмяна (монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Земляне”, включваща следните обекти:
Обект 1 – „Подмяна на нагревни повърхности /КП и екрани/ на ВК ст.№4 /ПТВМ-100/”
Обект 2 – „Подмяна на екрани Б-1 и Б-1А на ВК ст.№5 /ПТВМ-100/”
Дейностите следва да се изпълнят, съгласно Техническите спецификации към документацията за обществена поръчка, публикувана на профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение /Тс/    20 т
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена /Тц/    80 т
II.2.6) Прогнозна стойност
585000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Подмяна (изработка, доставка и монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Люлин” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ОЦ „Люлин” – гара Волуяк

„Подмяна (изработка, доставка и монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Люлин”, включваща следните обекти:
Обект 1 – „Подмяна на екрани на ВК ст.№2 , тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин” с материали на изпълнителя”.
Обект 2 – „Подмяна на долен конвективен пакет ВК ст.№4, тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин” с материали на изпълнителя”
Обект 3 – „Подмяна на парни серпентини и кондензни линии на МР ст.№1, след предварително почистване на резервоара в ОЦ „Люлин”
Обект 4 – „Изработка и подмяна на нагревни пакети (І-ва и ІІ-ра степени) и свързващи „димоходни” кутии утилизатор ПК ст.№3 в ОЦ „Люлин”.
Дейностите следва да се изпълнят, съгласно Техническите спецификации към документацията за обществена поръчка, публикувана на профила на купувача - www.zop.toplo.bg
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение /Тс/    20 т
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена /Тц/    80 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
660000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Подмяна (доставка и монтаж) на екранна система на Водогреен котел №2, тип ПТВМ 100 в ТЕЦ „София” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ТР „София” – бул. „История Славянобългарска” № 6.

„Подмяна (доставка и монтаж) на екранна система на Водогреен котел №2, тип ПТВМ 100 в ТЕЦ „София”.
Дейностите следва да се изпълнят, съгласно Техническите спецификации към документацията за обществена поръчка, публикувана на профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение /Тс/    20 т
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена /Тц/    80 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
420000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Подмяна (доставка и монтаж) на тръбните снопове на ВК 3 и ВК 4 в котелно „нова част” във ВОЦ „Хаджи Димитър” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. СОфия, ВОЦ „Хаджи Димитър”, ж.к. „Хаджи Димитър” № 5 .

„Подмяна (доставка и монтаж) на тръбните снопове на ВК 3 и ВК 4 в котелно „нова част” във ВОЦ „Хаджи Димитър”. Дейностите следва да се изпълнят, съгласно Техническите спецификации към документацията за обществена поръчка, публикувана на профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение /Тс/    20 т.
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена /Тц/    80 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и на характера на поръчката (за съответната обособена позиция) или произтичащо от нормативен акт.

За доказване съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква В: Буква Б: Икономическо и финансово състояние, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо на обема и на характера нa поръчката (за съответната обособена позиция) или произтичащо от нормативен акт.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Под дейности „сходни” с предмета на обществената поръчка следва да се разбира „дейности по монтаж и/или ремонт и преустройство на съоръжения под налягане”.
2.Участникът трябва да е вписан Централния професионален регистър на строителя, за строежи от III-та група, I-ва категория, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен, съгласно националното законодателство на държавата, в която е регистриран участника.
3. Участникът трябва да бъде вписан в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения под налягане или еквивалентен компетентен орган на страната на участника, когато е чуждестранно лице.
4. Участникът трябва да разполага със следните технически лица и/или организации, включени или не в неговата структура, които ще отговарят за контрола на качеството и които ще изпълняват строителството.
- Технически ръководител на екипа, който да отговаря за входящия контрол на материалите и заготовките, да следи цялостното изпълнение на обекта, да създаде ремонтен дневник на обекта и да вписва всичките забележки по изпълнението му, да представя своевременно нужните протоколи и сертификати и подписва необходимите документи, да осъществява комуникацията с екипа на възложителя и да координира работата между екипите на Изпълнителя и Възложителя.
- Кранист (минимум едно лице) за упражняване на професия машинист на кран с неограничена товароспособност.
- Заварчик (минимум две лица), притежаващ квалификация и валидно удостоверение за правоспособност за степен „заварчик на тръби”, съгласно БДС EN ISO 9606-1:2013 (Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани или еквивалентно за процеси 111 и 141, съгласно действащи в други страни аналогични стандарти, хармонизирани с Европейския стандарт CEN/TC121 за процеси 111 и 141; Сертификатите трябва да са издадени от орган за сертификация на персонал, акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17024:2012 или еквивалентно или друг международен орган, страна по EA MLA.
5.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват на сертификата „строителство, реконструкции, ремонтни работи”.
6.Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по международен стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентно, с обхват на сертификата „строителство, реконструкции, ремонтни работи”.
7.Участникът трябва да има внедрена система за изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество, сертифицирана по международен стандарт EN ISO 3834-2:2006 или еквивалентно, с обхват: процес 11 и/или 141 и група на заварявани материали 1, съгласно CD CEN ISO/TR 15608:2017 или еквивалентно.
8.Участникът трябва да притежава валидно разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ или да представи договор с фирма, притежаваща такива, по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране или обезвреждане на отпадъци със следните кодове:
За всички обособени позиции:
17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.
За обособена позиция 2:
16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти.


За доказване съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква В: Технически и професионални способности, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. За доказване на съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква В: Технически и професионални способности, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или посочване на публичен регистър, където обстоятелството е вписано, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква В: Технически и професионални способности, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения под налягане или еквивалентен компетентен орган на страната на участника, когато е чуждестранно лице.За доказване съответствието с изискванията, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква В: Технически и професионални способности, горните обстоятелства.
Доказва се чрез представяне на Списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които ще отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството. В списъка се посочват имената и професионалната компетентност на всяко едно от лицата.
Към списъка се прилагат заверени копия от свидетелства, дипломи или други документи, доказващи квалификацията и правоспособността на лицата за изпълнение на дейностите.
За доказване съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, издаден от акредитирана институция, с обхват на сертификата „строителство, реконструкции, ремонтни работи”. За доказване съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентно, издаден от акредитирана институция, с обхват на сертификата „строителство, реконструкции, ремонтни работи”.
останалите в.ж. в раздел Допълнителна информация
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В публичното състезание всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързаните лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да отговярят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1- т.7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от общата прогнозна стойност на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Паричната сума и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Условия и срокове за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.1.7)
Източник на финансиране - собствени средства.
Начинът и условията на плащане са посочени в проекта на договор.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са съгласно техническата спецификация към документацията за обществена поръчка и документацията за обществена поръчка, публикувана на профила на купувача - www.zop.toplo.bg.
Участниците следва да попълнят Единния европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП), както и всички останали образци на документи приложени към документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/11/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/08/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Ястребец 23 Б

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За доказване съответствието с изискването, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор”, Буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, горното обстоятелство.
Доказва се чрез представяне на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество, по стандарт EN ISO 3834-2:2006 или еквивалентно, издаден от акредитирана институция, с обхват на сертификата с обхват: процес 111 и/или 141 и група на заварявани материали 1, съгласно CD CEN ISO/TR 15608:2017 или еквивалентно.
За доказване съответствието с изискванията, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква В: Технически и професионални способности, горните обстоятелства.
Доказва се чрез представяне на заверено копие на Разрешително или Регистрационен документ, издаден от РИОСВ или копие на договор, сключен с фирма, притежаваща такива, по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране или обезвреждане на отпадъци с посочените по-горе кодове.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба се подава в 10 - дневен срок до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие са обжалва. Срокът за обжалване на Решението за откриване на процедурата е съгласно чл. 197, ал. 1,т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва