Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
2663 19/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
19/05/2017 (дд/мм/гггг)
01389-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов; Илияна Жекова - експерти в звено Обществени поръчки +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0003


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нови превозни средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях оборудване и/или инструменти в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза"
34121400      
Доставки

Доставка на минимум 15(петнадесет) броя новопроизведени,в серийно производство (неограничена серия),нископодови,соло, градски автобуси,с две оси, категория М3, клас I,отговарящи на изискванията по отношение на автобусите,определени в Регламент (ЕО) №661/2009, Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001г.,Регламент (ЕО) №595/2009 и Правило на ИКЕ на ООН №107.Предлаганите автобуси трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство в неограничена серия,издаденo от компетентен орган по одобряване,в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009г. на министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.Предвижда се доставката на автобусите да е заедно с диагностична апаратура с необходимия софтуер за ДВГ и скоростна кутия,по видове подробно описани в част III,раздел I и техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

"Градски транспорт" ЕАД, находящо се в гр.Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за избор на изпълнител за сключване на договор за доставка, чрез покупка, на минимум 15 броя новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, соло, градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., Регламент (ЕО) № 595/2009 и Правило на ИКЕ на ООН № 107. Предлаганите автобуси трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство в неограничена серия, издаденo от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
Предвижда се доставката на автобусите да е заедно с диагностична апаратура с необходимия софтуер за ДВГ и скоростна кутия, по видове както следва:
- оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателя;
- оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на скоростната кутия - (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти);
- оборудване за тестване на скоростната кутия след ремонт (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти);
- оборудване за диагностика на пневматичните системи;
- оборудване за диагностика и управление на системите на двигателя;
- оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи.
- оборудване за диагностика и ремонт на климатична система.
- Обучение на водачи, монтьори и др.
Доставката на автобусите включва необходимото оборудване и техническа документация за правилната им експлоатация, поддържане и ремонт при работа в масов градски транспорт, съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка на автобуси    5т.
Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период на 1 автобус,включващ 2 подпоказателя:"Енергийни разходи за 1 брой автобус"-с относ.теж.60% и "Емисионни разходи за 1автобус-с отн.теж.40%    10т.
Гаранционни срокове, вкл.3 подпоказателя "Гаранционен срок за предлаганите автобуси" - 15т.,"Гаранционен срок за силовите агрегати"-8.75т.,"Гаранц.срок за антикороз.покритие и хидроизолацията-1.25т    25т.
Технически характеристики, включващ 3 подпоказателя:"Специфичен разход на гориво" с относителна тежест 50% ,"Мощност на единица маса", с относ.тежест 20% и "Литрова мощност" с относ.тежест 30%    30т.
Цена
30т.
II.2.6) Прогнозна стойност
6333334.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", проект "Интегриран градски транспорт

Продължение по раздел II.2.13...Варна – втора фаза" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна".
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2014 г., 2015 г. и 2016 г.).

Участниците да имат реализиран минимален оборот в сферата попадащ в обхвата на поръчката за последните три години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в размер не по- малък от: 10 000 000.00 лв. без вкл. ДДС.
,,Оборот в сферата попадащ в обхвата на поръчката” е сума равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности попадащи в обхвата на обществената поръчка, съгл. §2 т.67 от ДР на ЗОП.
В случай, че участникът участва като обединение /сдружение/ консорциум, което не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, минималното изискване за допустимост, се прилага за обединението/сдружението/ консорциума като цяло, тоест отделните участници в обединението може да не отговаря на посочените финансови изисквания, но общо техните възможности трябва да съответстват на това изискване.
Съгласно чл.66 ал.2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, изискванията спрямо тях се прилагат съобразно дела на тяхното участие.
Наличието на поставеното изискване за финансов ресурс изпълнителите доказват със справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 /три/ приключили финансови години (2014, 2015 и 2016) и/или баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 /три/ приключили финансови години (2014, 2015 и 2016г.), оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите не са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването може да бъде доказано от един или повече от участниците в обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът в настоящата процедура трябва да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката най-много за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


1. Участникът следва да последните три години, считано от датата на подаване на oфертата да има изпълнена поне една доставка с предмет идентичен или сходен с тези на настоящата процедура.Под „идентичен или сходен предмет с тези на поръчката дейности – „доставки” се имат предвид дейности/доставка на нови, соло/съчленени автобуси”. Наличието на поставеното изискване за технически и професионални възможности изпълнителите доказват със списък на доставките, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Когато изпълнителят е предвидил участие на подизпълнители документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответна серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в Документацията за обществена поръчка.
2.В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3. Основанията за отстраняване на участници, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП са подробно описани в Раздел II Изисквания към участниците от Документацията за обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му, без включен ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение ще бъда освободена на 2 части както следва: - 90% от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 5 дни от подписване на констативен протокол без забележки за одобряване на последните доставени автобуси и оборудване; - Останалата част в размер на 10 % от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след изтичане на гаранционния срок за автобусите, доставени с последната доставка по договора и подписване без забележки на окончателен констативен протокол за изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване.
III.1.7)
Обществената поръчка се финансира със средства от Европейския съюз. Плащанията по договора ще се извършват по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в договора. Плащането на цената по договора ще се извършва по следния начин: 1.Аванс, в размер на 20% от цената на доставката - в срок до 60 календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение и след представяне на фактура; 2. Окончателно плащане, в размер на 80 % от цената на доставката - в срок до 30 дни след подписване на окончателен констативен протокол за приемане на всички автобуси, проведени обучения на персонала на Възложителя, представяне принадлежности, софтуер и оборудване по чл.2, ал.2.3 от проекто - договора и предоставяне на фактура /оригинал/. От окончателното плащане се приспада преведения аванс.
Допълнителна информация за плащанията се съдържа в документацията и проекта на договор.
III.1.8)
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I.Офертите се представят в сградата на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна,ул. Тролейна № 48, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12ч. и от 12:30 до 16:30ч., до 30.06.2017г. (включително).
II.Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
Възложителят може да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание т.1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
III. Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора:
1. Ако изпълнителят избере форма на гаранцията "парична сума", тя трябва да бъде внесена по сметка на "Градски транспорт" ЕАД, в лева: СИБАНК ЕАД, IBAN: BG98 BUIB 9888 1049 4444 00, BIC : BUIBBGSF.
2.Ако изпълнителя избере форма на гаранцията "банкова гаранция" тя трябва да бъде безусловна и неотменима. Банковата гаранция, чийто текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, се представя в оригинал и трябва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане на всички предложени гаранционни срокове за автобусите, доставени с последната доставка по договора.
3. Ако изпълнителят избере форма на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал със срок на валидност срока на договора, но не по-кратък от 30 дни след изтичане на всички предложени гаранционни срокове за автобусите, доставени с последната доставка по договора. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на Възложителя и доказана щета. Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител.Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва