Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
 
не
01605-2017-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
инж. Росица Станкова, инж. Милчо Илиев +359 29800494/+359 889277775/ +359 886316910
rstankova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izvurshvane-na-kapitalen-remont-s-vuzstanoviavane-na-avtentichniia-vid-na-salon-vagoni-5152-9810.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон вагони №№ 5152 9810 051-9, 5152 9940 075-1, 5152 9940 078-5 и 5152 9810 052-7, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”
50224200      
Услуги

„Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон вагони №№ 5152 9810 051-9, 5152 9940 075-1, 5152 9940 078-5 и 5152 9810 052-7, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”. Процедурата е разделена на 4 /четири/ обособени позиции, както следва:
1/ Обособена позиция № 1 - „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон -вагон с № 1529 810 051-9;
2/ Обособена позиция № 2 - „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон -вагон с № 5152 9940 075-1;
3/ Обособена позиция № 3 - „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон -вагон с № 5152 9940 078-5;
4/ Обособена позиция № 4 - „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон- вагон с № 5152 9810 052-7;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9810 051-9" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
UKZ

Работна площадка на Изпълнителя

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9810 051-9
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
195200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон -вагон с № 5152 9940 075-1" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
UKZ

Работна площадка на Изпълнителя

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9940 075-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
155800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9940 078-5 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
UKZ

Работна площадка на Изпълнителя

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9940 078-5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
143300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон- вагон с № 5152 9810 052-7 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
UKZ

Работна площадка на Изпълнителя.

Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон- вагон с № 5152 9810 052-7
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да бъде сертифициран при спазване на критериите, определени съответно в Приложение №5б (изисквания и критерии за оценка, съгласно чл. 62б, ал. 9 от Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт, за функция № 4 (функция по извършване на поддържането).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „сходни услуги” да се разбира „Извършване на ремонт или поддръжка на пътнически вагони”.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т. 4.3.1.
Забележка: Доказателствата за изпълнените дейности декларирани в ЕЕДОП се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор под формата на удостоверение или друг документ, от който да е видно, че участникът е извършил услуга/и идентична/и или сходна с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
1.2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9000 или по-висок (или еквивалент) с обхват текущо поддържане или ремонт на пътнически вагони.
1.2.1. При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критериите за подбор по т. 1.2.
Забележка: Доказателството за успешно внедрена система за управление на качеството декларирано в ЕЕДОП, под формата на валиден сертификат по EN ISO 9000 или по-висок (или еквивалент) - заверено от участника копие, се представя при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9000 или по-висок (или еквивалент) с обхват текущо поддържане или ремонт на пътнически вагони.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
1.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF,
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора;
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи в т.4.3.2. от проекто-договора, от документацията за участие.
III.1.8)
В случай, че определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, съгласно чл. 70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Поради конфиденциалния характер на нормативната база /правилници, инструкции, заповеди и изменения свързани с тях/, посочена в „Техническа спецификация” за всяка обособена позиция, същата ще бъде предавана на кандидати заявили интерес за изпълнение на обществената поръчка, срещу попълнена декларация за получаването й и че ще използват предоставената им информация единствено за целите на процедурата във връзка с подготовката на оферта за участие. Всички правилници, инструкции, заповеди и изменения свързани с тях, могат да бъдат получени на адрес: Административна сграда на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, отдел „Пътнически вагони”, лица за контакт: инж. Николай Ангелов – Ръководител на отдел „Пътнически вагони”, GSM: 0889 470091 и инж. Милчо Илиев – Ръководител сектор „Ел. системи”, GSM: 0886 316910

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва