Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
 
да
да
29/03/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
Р.Чолакова, инж. К. Андреев +359 889055710/ +359 889966750
rcholakova@bdz.bg +359 8900494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сключване на рамково споразумение с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за три години”.
09310000      
Доставки

Сключване на рамково споразумение с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за три години”.
I-ви едногодишен период-електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
II-ри едногодишен период -електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
III-ти едногодишен период -електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

За електрическия тягов подвижен състав и за стационарни обекти на ниво ниско и средно напрежение в Пр.№1 и №2 на Техническа спецификация за избор на доставка на нетна електроенергия и координиране.

Доставка чрез покупка на електрическа енергия за период от 3 години, както следва:
I-ви едногодишен период-електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
II-ри едногодишен период -електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
III-ти едногодишен период -електрическа енергия - 163 182 MWh ± 25% ;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36686224.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да е лицензиран за упражняване на дейност „търговия с електрическа енергия” и за дейността „координатор на стандартна балансираща група в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1) от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Забележка: Доказателството по т.1 под формата на заверено копие на валиден лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа енергия“ и за дейността „Координатор на стандартна балансираща група” или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) се представя при поискване в хода на процедурата или преди сключването на рамковото споразумение с определените за изпълнители участници, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
2.Участникът да е включен в регистъра на търговските участници и в регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО със статус активен.
2.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1) от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.2.
Забележка: Доказателството по т.2 под формата на декларация с посочване на национална база данни или извадка от регистъра на търговските участници и от регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО, от които да е видно, че участникът е със статус „активен”, се представят при поискване в хода на процедурата или преди сключването на рамковото споразумение с определените за изпълнители участници, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Няма изисквания за минимално ниво.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* под „сходна дейност” се разбира – доставка на активна електрическа енергия.
1.1. При подаване на офертата участниците декларират в точка 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Забележка: Доказателствата за изпълнените дейности декларирани в ЕЕДОП се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключването на рамковото споразумение, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
2.1. При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критериите за подбор по т.2.
Забележка: Доказателството за успешно внедрена система за управление на качеството декларирано в ЕЕДОП, под формата на валиден сертификат по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) - заверено от участника копие, се представя при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определените за изпълнители участници, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9000 (или еквивалент) с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3.В случай че за участник се установи, че има изискуеми просрочени задължения към ЕСО/НЕК, произтичащи от ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/, както и за такса „Задължения към обществото”.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При сключване на договор за възлагане на конкретна обществена поръчка, потенциалния изпълнител определен за изпълнител на конкретния договор, представя на Взложителя гаранция за изпълнение, в размер до 5% от стойността на съответния договор без ДДС със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
безусловна и неотменяема банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя, посочена в поканата за участие.
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за учредяване, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта договор към документацията за участие в процедурата.
III.1.7)
Плащането се извършва ежемесечно, в лева, по банков път , в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на надлежно оформена фактура, за действително изразходваната активна ел.енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  40
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр.София, ул. "Иван Вазов" №3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок съгласно условието на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва