Деловодна информация
01158ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-3 23/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Славчо Добрев +359 28079999/+359 28079959
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/184


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/184
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП
45244100      
Строителство

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително- ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.
Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:
1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;
2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна;
3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара;
4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.
Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45244100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Град Варна, пристанищен терминал Варна-изток

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително - ремонтни работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.
Строително - ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:
1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;
2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна;
3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара;
4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.
Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение, включва два подпоказателя: Технология и организация за изпълнение на поръчката - макс. 30 т. и Срок за изпълнение на поръчката - макс. 10 т.    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
8000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
370

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий за възлагане на поръчката, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП е оптимално съотношение качество/цена
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на Част IV Критерии за подбор, раздел А в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя удостоверение от Камарата на строителите в България за извършване на І-ва категория, ІІ-pa група строеж с валиден талон или еквивалентен документ.
Когато съгласно офертата на избрания изпълнител ще се изпълняват драгажни работи от чуждестранно лице, преди започване реалното изпълнение на договора, чуждестранното лице следва да получи временна или еднократна регистрация в Централния професионален регистър на строителя по реда, предвиден в Закона за Камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" по смисъла на § 2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка. сферата, попадаща в областта на поръчката.
Под „сферата, попадаща в областта на поръчката” възложителят разбира: изпълнение на хидротехническо или пристанищно строителство.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител или еквивалентна.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката, като посочват и издател, срок на валидност, застрахована дейност и застрахователно покритие на застрахователната полица "Професионална отговорност" чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „Б” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът определен за изпълнител, представя справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката и валидна застрахователна полица "Професионална отговорност" или еквивалентна.


Реализираният минимален оборот в сферата, попадаща в областта на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да се равнява на 4 000 000 лв.
Валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител следва да е с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж или еквивалентна.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката” се има предвид: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на морски пристанищни или брегоукрепителни хидротехнически съоръжения, които да включват извършване на дейности, сходни по обем, съдържание и сложност с предмета на поръчката (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).
За доказване на посоченото изискване по т. 1 участниците представят списък на изпълненото строителство чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен екип от експерти, с определена професионална компетентност, за осигуряване пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно изпълнението на поръчката.
За доказване на посоченото изискване по т. 2 участниците представят списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е подробно е описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал) чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя списъци на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, придружен с документи за професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да разполагат със строителни машини и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
За доказване на посоченото изискване по т. 3 участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението, чрез попълване Част IV Критерии за подбор, раздел „В” в ЕЕДОП, като посочват конкретни технически и експлоатационни характеристики, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др.п.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението, като посочват конкретни технически и експлоатационни характеристики, производител, мощност, надеждност, сигурност, безопасност, екологосъобразност и др.п.
4. Участниците следва да разполагат с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти: ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.
За доказване на посочените изисквания по т. 4. участниците попълват Част IV Критерии за подбор, раздел „Г” в ЕЕДОП като посочват издател, обхват и срок на валидност на сертификатите или еквивалентни документи.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, издадени от акредитирани лица с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентните документи.


1. Строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, трябва да е изпълнено най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
2. Експертите да отговарят на следните минимални изисквания:
А. Ръководител на екипа: магистър, строителен инженер, специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалетна; професионален опит минимум 8 г. по специалността; опит в изпълнение и/или ръководство на минимум 1 проект за изграждане и/или реконструкция на обект от техническата инфраструктура;
Б. Технически ръководител: „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 3 г. опит в изпълнение и/или ръководство на строителни обекти;
В. Отговорник по контрола на качеството: придобита профес. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността „Отговорник по контрола на качеството” или еквивалентна;
Г. Координатор по безопасност и здраве: придобита профес. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава удостоверение/сертификат за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността „Координатор по безопасност и здраве ” или еквивалентна.
Д. Водолазна група (минимум 2-ма водолази и 1 ръководител на групата).Ръководителят на водолазната група и всеки от членовете й да е преминал успешно курс за водолаз и да разполага със съответен сертификат или друг документ, удостоверяващ това обстоятелство. Ръководителят на водолазната група да има не по-малко от 5 години водолазен опит.
4. Строителните машини и техническо оборудване да са необходими за изпълнение на поръчката.
5. Внедрените системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти: ЕN ISO 9001:2008, ЕN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 да с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.
Подробно изискванията към гаранциите са уредени в документацията за поръчката - част I Указания за подготовка на офертите.
III.1.7)
Плащанията се извършват: 1. Авансово - 20 % от общата стойност на договора. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички междинни; 2. Междинни -до 60 % от общата стойност на договора, след изпълнение на съответстващия по КСС обем работи; 3. Междинно - 20 % от общата стойност на договора; 4.Окончателно - остатъкът от договорената стойност, след приспадане на платените суми.
Сроковете, условията и небоходимите документи за плащанията са описани подробно в проекта на договор - част IV и в указанията за подготовка на офертите - част I от документацията за поръчката.
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й.
Договорът/Споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността м/у чл. на обединението; в) д-тите, които ще изпълнява всеки чл. В договора/споразумението страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 3. Да са уговорили че:а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена и за гаранционния срок; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението са подробнo описани в Техническата спецификация - част III от документацията за поръчка, към която са приложени работен проект по част Строително-конструктивна и Количествена сметка на ремонтно възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II-ри етап.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП е основание за отстраняване. Доказва се с попълване на съответната информация в ЕЕДОП.
Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участник - обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, също ще бъде отстранен от участие.
За доказване на съответствие с изискванията към лично състояние на участници, последните попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.
Участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок, този в линейния график или показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СРР се отстранява от участие в процедурата.Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (чл. 20, ал. 4, т. 12). Подадени оферти с предложен по-кратък гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване от комисията, съответно ще бъдат отстранени от участие от възложителя. Няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване предложения, в случаите, когато е налице най-малко едно от следните условия:
- липсва задължителна част от посочените в документацията като минимално задължителни части на предложението за изпълнение на поръчката или посочените в документацията части на предложението за изпълнение на поръчката само са изброени, без да съдържат конкретна информация;
- изложението не отговаря на изискванията на възложителя или на действащото законодателство или на технически норми и стандарти;
- изложението не кореспондира със спецификата на съответните дейности, предвидени в техническата спецификация;
- изложението е вътрешно противоречиво.
Ценова оферта, надвишаваща общата максимална прогнозна стойност на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 отт ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва