Деловодна информация
01558БДЖ - Товарни превози ЕООД
01-23-2-1 06/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
01558-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Товарни превози ЕООД 175403856
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
Катя Стоянова - по документацията и инж. Райна Накева - по техническата част +359 882025755/+359 885397479
opp_tp@bdz.bg +359 29877983

Интернет адрес/и

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chast-za-taliga-bt-6-za-remont-na-planiranite-vagoni-prez-2017-godina.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции 01-23-2
34631000      
Доставки

Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г., която включва следното:
1. Доставка на 440 броя вложки за централен лагер, вид - I за талига БТ-6;
2. Доставка на 70 броя вложки за централен лагер, вид - II за талига БТ-6;
3. Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични опори за талига БТ-6;
4. Доставка на 2500 броя притискачи за талига БТ-6;
5. Доставка на 2300 броя втулки за притискачи за талига БТ-6;
6. Доставка на 500 броя ограничители (Т-образни планки) за талига БТ-6.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на 440 броя вложки за централен лагер - вид І, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на Вагоноремонтен цех Подуяне с адрес: гр. София, ул. Майчина слава №2.

Доставка чрез покупка на 440 броя вложки за централен лагер - вид І за талига БТ-6, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на вложки за централен лагер".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9174.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 70 броя вложки за централен лагер - вид ІІ, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на Вагоноремонтен цех Подуяне с адрес: гр. София, ул. Майчина слава №2.

Доставка чрез покупка на 70 броя вложки за централен лагер - вид ІІ за талига БТ-6, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на вложки за централен лагер".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3395.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 200 броя триещи вложки за еластични плъзгалки за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на ЦЕРТСВ Подуяне, с адрес гр. София, ул. „Майчина слава” № 2

Доставка чрез покупка на 200 броя триещи вложки за еластични пълзгалки за талига БТ-6 , съгласно Приложение № 2 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на вложки триещи за еластични опори за талиги БТ-6".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4280.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 2500 броя притискачи за талига БТ-6 за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на Вагоноремонтен цех Подуяне с адрес: гр. София, ул. Майчина слава №2.

Доставка чрез покупка на 2500 броя притискачи за талига БТ-6, съгласно Приложение № 3 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на притискач и втулка за притискач на талиги БТ-6 (Y25Cs)".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 2300 броя втулки за притискачи за талига БТ-6 за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на Вагоноремонтен цех Подуяне с адрес: гр. София, ул. Майчина слава №2.

Доставка чрез покупка на 2300 броя втулки за притискачи за талига БТ-6, съгласно Приложение № 3 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на притискач и втулка за притискач на талиги БТ-6 (Y25Cs)".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14835.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образна планка) за талига БТ-6 за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34631000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на Вагоноремонтен цех Подуяне с адрес: гр. София, ул. Майчина слава №2.

Доставка чрез покупка на 500 броя Т-ограничители (Т-образна планка) за талига БТ-6, съгласно Приложение № 4 към документацията за участие - "Техническа спецификация за производство и доставка на ограничител (Т-образна планка) за талига БТ6".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно икономическото и финансовото им състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисквания на Възложителя за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5:
Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или IRIS (международен стандарт на индустрията в железниците), или еквивалент. Участникът декларира съответствието с това изискване като попълва част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП. Във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, участникът следва да представи валиден към дата на подаване на офертата сертификат по ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент с обхват, отговарящ на обхвата на предмета на обществената поръчка - копие, заверено от представляващия участника.
2. Изисквания на Възложителя за обособена позиция № 6:
В случай, че участникът е производител, същият трябва да прилага системи за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или IRIS, или еквивалент. Участникът декларира съответствието с това изискване, като попълва част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП. Във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, участникът следва да представи валиден към дата на подаване на офертата сертификат по ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент, с обхват, отговарящ на обхвата на предмета на обществената поръчка, или документ за оценка на съответствието на изделието с изискванията, посочени в „Техническата спецификация за производство и доставка на ограничител (Т-образна планка) за талига БТ 6” (Приложение № 4 от документацията за участие в публичното състезание), издаден на името на производителя от акредитиран орган/ лаборатория, регистриран в страна член на ЕС и с дата на издаване не повече от една година преди датата на подаване на офертата - копие, заверено от представляващия участника.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по горепосочената серия европейски стандарт от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


Изискванията на Възложителя са описани по-горе.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:
1.При наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2.При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
3. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте, когато са налице изключения по чл.4 от същия закон.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранциите за изпълнение са в размер на 5% от стойността на съответния договор без ДДС и със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
-парична сума (по банкова сметка на Възложителя, посочена във уведомителното писмо с решението за определяне на Изпълнител);
-банкова гаранция по образец /Приложение № 13 към документацията/. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде в оригинал, безусловна и неотменяема, и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за съответната обособена позиция-Приложения №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 от документацията.
III.1.7)
Плащането ще се извърши в лева, по банков път, в срок до 30 календарни дни след доставката на резервните части за талига БТ-6 и представянето на документите, посочени в чл.3, ал.2 от проекта на договора за съответната обособена позиция (Приложение № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 към документацията за участие).
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/03/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

София 1080, ул. Иван Вазов № 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Заявяване за участие.
1.1.Всички заинтересовани лица могат да заявят участие, като подадат оферта за една или за няколко обособени позиции и съгласно чл.101, ал.8 от ЗОП имат право да представят само една оферта.
1.2.Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
1.3.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.4.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.5.Свързани лица, по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
1.6.Условията от т.1.3 до т.1.5 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.
2. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по предходната точка.
4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
5. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
6. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
7. Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
8. Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Подготовката на офертата за участие и съдържанието й са описани в раздели ІІ и ІІІ от приложените към документацията "Указания към участниците за подготовка на офертата".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва