Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
1375 19/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
01389-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0008.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0008
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна 01389-2016-0008
34350000      
Доставки

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

склада на Възложителя, гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    15
Срок за подмяна на гуми с фабрично-заводски дефекти    15
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
510000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност !!!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника !!!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът в настоящата процедура трябва да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на оществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществна поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
* Забележка: Под сходен/идентичен предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка на гуми.
Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на оферта, в рамките на заложения от Възложителя период.
Забележка: При подаване на офертата Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Участникът да притежава сертификат за система за управление на качеството съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015 /9001:2008/ по-нов или еквивалентен, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството, които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществна поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Забележка: При подаване на офертата Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП.
В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съласно действащото в страната законодателство, в която са реистрирани.
В случай, че участникът ще ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, то трябва да може да докаже, че ще има на свое разположение техните ресурси за целия период на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.


Минимални изисквания за допустимост на участниците:
Участникът да има изпълнена поне една доставка на гуми последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, отговарят на условията посочени в Закона за обществе-ните поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя изисквания.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
В случай, че бъде представена оферта само за част от предмета на обществената поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие !!!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител е в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на договора, без ДДС. Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя посочена в документацията или се представи под формата на банкова гаранция, или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията внесена като парична сума или представена под формата на банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.1.7)
Съгласно условията на Договора за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на Възложителя.
III.1.8)
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всяка периодична доставка включва доставка на ,,стоки”, по предварителна писмена заявка от Възложителя в количества посочени в примерния график от документацията и съобразно неговите нужди, с технически характеристики подробно посочени в Техническите спецификации.Възложителят си запазва право, при получаване на всяка партида, да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатирани такива да отказва получаването. Изпълнителят ги заменя със същото количество.
При доставката на всяка партида гуми се попълва „Приемателно–предавателен протокол”. Всяка доставена партида от гуми се придружава от сертификат за качество, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 /9001:2008/ или еквивалент, издаден на завода-производител. Срок за изпълнение на поръчката - изтичане срока на договора или доставяне на договорените количества, което от двете настъпи по-рано.
Всички останали условия за изпълнение на поръчката са подробно посочени в тръжната документация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48.

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва