Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
1132 17/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
17/08/2016 (дд/мм/гггг)
01389-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на горива за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции. 01389-2016-0007
09100000      
Доставки

Касае се за доставка на горива по предварителна заявка и случайно зареждане за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на Дизелово гориво Б6 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за доставка чрез покупка на около 4 800 000 л. дизелово гориво Б6 по предварителна заявка за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Съответствие с техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7156800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на Автомобилен бензин А95Н при зареждане с Карти за безкасово зареждане (PIN карти). 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09132100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за случайно зареждане с Безоловен бензин А95Н в количество около 4 000 л. за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, с параметри на горивото подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Съотвенствие с техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на природен газ – компресиран. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48.

Касае се за доставка чрез покупка на около 650 000 л. природен газ - компресиран, по предварителна заявка за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Съответствие с техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност !!!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да е реализирал минимален общ оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2013, 2014 и 2015г.) на база годишните обороти и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си.
Документи, с които се доказва изискването:
- Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приклю-чили години, а именно (2013, 2014 и 2015г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и прило-жимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).


В зависимост от това за коя/кои позиции участника участва, размера на минималния общ оборот реализиран в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, е както следва: За обособена позиция № 1 – не по-малко от 12 000 000 (дванадесет милиона) лв.; За обособена позиция № 2 – не по-малко от 12 000 (дванадесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 3 – не по-малко от 1 000 000 (един милион) лв.; Декларирания от участника оборот от доставки, сходни* с предмета на поръчката, се доказва документално със заверени копия от Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2013, 2014 и 2015г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) и/или с други подходящи документи, съгласно чл.62, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП за общия оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.
* Забележка: Под оборот „сходен с предмета на настоящата поръчката” следва да се разбира оборот, обхващащ видовете доставки по една и/или няколко от обособе-ните позиции и/или еквивалентни, като под оборот от доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме оборот както следва: За обособени позиции № 1 – доставки на дизелово гориво; За обособени позиции № 2 – доставка на бензин; За обособени позиции № 3 – доставки на природен газ-компресиран;
Когато по основателни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние е всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за доставка на дизелово гориво с обем сходен с предмета на настоящата поръчка. В зависимост от това за коя/колко обособени позиции кандидатства Участникът в процедурата трябва да е изпълнявал договори сходни* с предмета на обособената позиция от настоящата поръчка за която кандидатства през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
* Забележка: Под изпълнение на договор с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира доставки, обхващащи една и/или няколко дейности, попадащи в обособените позиции и/или еквивалентни, като под доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме договори както следва: За обособени позиции № 1 – доставки на дизелово гориво; За обособени позиции № 2 – продажба на безоловен банзин А 95Н; За обособени позиции № 3 – доставки на природен газ; Доказва се с представяне на Списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка – за Обособена позиция № 1 и № 3. За обособена позиция № 2 се доказва с разходни документи за посочения обем, посочен в т.5.2.2. от тръжната документация.
2. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Доказва се с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.
3. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; Доказва се с представяне на Декларация за инструментите, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
4. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството; Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
5. Участникът в настоящата процедура следва да има предвид, че всяка периодична доставка/покупка на дизелово гориво, бензин или природен газ, трябва да бъде съпроводена с документите посочени в РАЗДЕЛ I – Технически спецификации – т.2 – Специални условия за изпълнение на поръчката, от тръжната документация, удостоверяващи съответствието на доставяното гориво с техническите спецификации.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на насто-ящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.


1. Участникът да има изпълнен поне един договор за доставки с предмет сходен* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като е реализирал най-малко: За обособена позиция № 1 – не по-малко от 6 000 000 (шест милиона) литра дизелово гориво; За обособена позиция № 2 – не по-малко от 7 000 (седем хиляди) литра бензин А 95Н; За обособена позиция № 3 – не по-малко от 1 000 000 (един милион) литра природен газ; Доказва се с представяне на Списък на доставките/продажбите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка.
2. Да има поне 4 (четири) превозни средства (цистерни) – собствени или наети (За обособени позиции № 1 и № 3). Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, че ще бъдат на разположение на участника през целия срок на изпълнение на поръчката, ако са наети. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП. В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съласно действащото в страната законодателство, в която са реистрирани.
В случай, че участникът ще ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, то трябва да може да докаже, че ще има на свое разполо-жение техните ресурси за целия период на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на насто-ящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Към всеки участник в процедурата ще бъдат прилагани посочените в тръжната документация критерии за подбор, а именно: Икономическо и финансово състояние и Технически и професионални способности, като задължение на участниците е да докажат изпълнението им. Правилата за избор на изпълнител на обществената поръчка са подробно описаните в ЗОП и ППЗОП.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Критерий за възлагане на поръчката е ,,Най-ниска цена."
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител за съответната обособена позиция е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС, за всяка една обособена позиция отделно.
III.1.7)
Съгласно условията на Договора/ите за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на Възложителя.
III.1.8)
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


СПЕЦИАЛНИ условия свързани с предмета на поръчката:Допълнителна информация относно специалните условия, може да се получава до крайния срок за подаване на оферти на място в административната сграда на дружеството, адрес: гр. Варна, ул. Тролейна № 48, факс: 052/755121. И по трите обособени позиции, при изготвяне на офертите участниците следва да имат предвид посочените в тръжната документация особености.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/09/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/09/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48.

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
Възложителят може да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание т.1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва