Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
948 30/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
01389-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9000 България
Димитър Атанасов +359 052572236
gtvarna@abv.bg +359 052755121

Интернет адрес/и

www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0005


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции. 01389-2016-0005
60112000      
Услуги

Касае се за наемане за период от една година на технически изправни автобуси ,,соло" и ,,съчленен" за извършване транспорт на пътници в градски условия по обособени позиции - Обособено позиция № 1- Предоставяне под наем на 6 броя автобуси за превоз на пътници - ,,соло” и Обособена позиция № 2 – Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”.
Обособена позиция № 2 – Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Предоставяне под наем на 6 броя автобуси за превоз на пътници - ,,соло”. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за предоставяне под наем за срок от 1 година на автобуси за градски транспорт.
Критериите по-долу
 
ДА Съответствие с техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Касае се за предоставяне под наем за срок от 1 година на автобуси за градски транспорт.
Критериите по-долу
 
ДА Съотвенствие с техническите спецификации    100
Цена
Най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
96000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност !!!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя финансови и икономически изисквания !!!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага с минимум 6 бр. автобуси за Обособена позиция № 1 и минимум 8 бр. автобуси за Обособена позиция № 2, всички отговарящи на техническите спецификации посочени от Вазложителя за изпълнение на поръчката ;
Важно: Участникът следва да разполага с достатъчен брой автобуси в случай, че по-ради непредвидими причини някой (или няколко) от предложените автобуси стане негоден за по-нататъшно използване по предназначение, то в двудневен срок от установяване на това обстоятелство, същият да бъде заменен с друг автобус, отговарящ на техническите изисквания залегнали в тръжната документация !!!


Да разполага с нужния брой технически изправни и отговарящи на техническите спецификации автобуси, посочени в т.5.3. от тръжната документация, а именно: Да разполага с минимум 6 бр. автобуси за Обособена позиция № 1 и минимум 8 бр. автобуси за Обособена позиция № 2, всички отговарящи на техническите спецификации посочени от Вазложителя за изпълнение на поръчката
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Критериите въз основа на които възложителят ще установява дали кандидатите или участниците разполагат с необходимите технически ресурси за изпълнение на поръчката при спазване на посочените в техническите спецификации стандарти за качество на предлаганата автобусна техника, са следните:
- Да разполага с минимум 6 бр. автобуси за Обособена позиция № 1 и минимум 8 бр. автобуси за Обособена позиция № 2, всички отговарящи на техническите спецификации посочени от Вазложителя за изпълнение на поръчката;
Доказва се с представяне на Списък на техническите средства за осигуряване качествено изпълнение на поръчката;
Важно: Участникът следва да разполага с достатъчен брой автобуси в случай, че по-ради непредвидими причини някой (или няколко) от предложените автобуси стане негоден за по-нататъшно използване по предназначение, то в двудневен срок от установяване на това обстоятелство, същият да бъде заменен с друг автобус, отговарящ на техническите изисквания залегнали в тръжната документация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител за съответната обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС, за всяка една обособена позиция отделно.
III.1.7)
Съгласно условията на Договора за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на Възложителя.
III.1.8)
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


СПЕЦИАЛНИ условия свързани с предмета на поръчката:Допълнителна информация относно специалните условия, може да се получава до крайния срок за подаване на оферти на място в административната сграда на дружеството, адрес: гр. Варна, ул. Тролейна № 48, факс: 052/755121. И по двете обособени позиции, при изготвяне на офертите следва да се има предвид следното: Възложителят има сключени договори за доставка на резервни части, масла, смазки и течности по проведени обществени поръчки за автобуси с марка ,,Мерцедес”, ,,Ивеко”, ,,Тедом”, резервни части за скоростни кутии за автобуси с марка ,,VOITH” модел 864.3, ,,VOITH” модел 864.5/DIWA 5, ,,ZF” модел 4HP 500, автомобилни ремъци и др. При изготвяне на офертата следва да има предвид, че през целия период на действие на договора при евентуално настъпване на авария по ходовата част, по агрегатите или елементите от оборудването на наетия автобус, ако той е с марка различна от горепосочените и при положение, че водачът няма вина, а се установи,
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на ,,Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. Тролейна № 48.

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва