Деловодна информация
00080
129 09/10/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2020 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение-Хасково АД 126529015
бул.Съединение №49
Хасково BG422 6300 България
Виолета Бориславова Йорданова ; Красимира Руменова Николова +359 38606777 /+359 38606783
mbal_haskovo@mail.bg +359 38606722

Интернет адрес/и

http://www.mbalhaskovo.com/

http://www.mbalhaskovo.com/index.php?module=contracts


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково" АД по Рамкови споразумения №РД- 11 -270/22.06.2020Г. И №РД- 11 -277/24.06.2020Г.
33600000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково" АД чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) по сключени Рамкови споразумения (№РД- 11 -270/22.06.2020г. и №РД- 11 -277/24.06.2020г.) за периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
7296.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -270 от 22.06.2020г.“, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

“МБАЛ - Хасково”АД с адрес: гр.Хасково 6300, бул.”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) по сключено Рамково споразумение за периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -277 от 24.06.2020г.“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

“МБАЛ - Хасково”АД с адрес: гр.Хасково 6300, бул.”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ- Хасково чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) по сключено Рамково споразумение за периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 172-419190 (напр. 2015/S 123-123456)   и  931585 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
89    2.2   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ- ХАСКОВО“ АД ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД- 11 -277 ОТ 24.06.2020Г.“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„МЕДЕКС ” ООД 131268894
ул.”Самоковско шосе” №2 Л, Търговски център „Боила” ет.5
София BG412 1138 България
office@medex.bg +359 24833362
www.medex.bg +359 29175538
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1248.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
88    2.1   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ- ХАСКОВО“ АД ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД- 11 -277 ОТ 24.06.2020Г.“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 103267194
ул.„Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, ет.12
София BG412 1756 България
office@sopharmatrading.com +359 28133660
www.sopharmatrading.com +359 28133666
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6048.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Договорите за лек. продукти с АТС код N02AB02, N02AX52 са сключени в съответсвие с ПМС №146/09.06.2015г. и след проведа процедура по вътрешен конкурентен избор по редна на чл.82, ал.3 и ал.4 от ЗОП във връзка със сключени рамкови споразумения №РД-270/22.06.2020г. и №РД-277/24.06.2020г. на Централния орган за покупки в сектор Здравеопазване (МЗ).
2.В съответствие с чл.7, ал.3, изречение второ на ПМС№146/09.06.2015г.,след проведена процедура на вътрешен конкурентен избор,възложителя не сключва договори за лек. продукти с АТС код-B03XA01,B03XA01,B03XA02,B03XA03,H02AB02,N02AA01, N02AX02.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва