Деловодна информация
00035
08-00-57.2 07/10/2020 (дд/мм/гггг)
не
00035-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
инж. Габриела Трайкова - зам.-кмет УТ, ОС и Е: за техническата част; Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт +359 72168703/ +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/27413


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за упражняване на Строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд ОП 2020-7
71521000      
Услуги

Предметът на поръчката включва предоставянето на комплексни услуги -упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, в пълен обхват съобразно приложената техническа спецификация, по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: "Реконструкция и оборудване
на СУ „Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд". В рамките на възложеното следва да се изпълнят всички необходими дейности от момента на откриване на строителна площадка до приемане на изпълнението на обекта, в обхвата, предписан в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, приложена към документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
16992.36      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Костинброд

Предметът на поръчката включва предоставянето на комплексни услуги -упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, в пълен обхват съобразно приложената техническа спецификация, по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект:"Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд". В рамките на възложеното следва да се изпълнят всички необходими дейности от момента на откриване на строителна площадка до приемане на изпълнението на обекта, в обхвата, предписан в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, приложена към документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект №: BG06RDNP001-7.002-0021 по БФП BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020г по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  978672 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

ДА
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
143       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СС-КОНСУЛТ ЕООД 103950959
гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул./ул. УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 36
Варна BG331 9000 България
office@ss-consult.com +359 52691180
+359 52691180
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
16992.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16992.36      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Подадени оферти:
1.„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, п.к.168/0, гр.София, ул.“Лъвски рид“ №4, e-mail: skeng@mbox.contact.bg, тел. 02 8691742, факс: 02 8691742,ЕИК: 130188559,
2.„КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, п.к. 1111; гр. София; ул. „Манастирска“ № 8, е-mail: correct_consulting@abv.bg,тел. 0888737 383; факс: 02 9714805,ЕИК: 130063712;
3.„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Варна, ул.“Страхил войвода“ №36,e-mail: office@ss-consult.com, тел. 052 691 180; факс: 052 691 180;
ЕИК: 103950959,
4.„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Пловдив, п.к.4000; ул.“Васил Априлов“ №20, ет. 4, ,e-mail: office@kima.bg, тел. : 032 594 301;
ЕИК: 104685798.
2.„Корект Консултинг“ ООД, ЕИК: 130063712
3.„СС-Консулт“ ЕООД, гр. Варна, ул. Страхил Войвода № 36, пк 9000, ЕИК: 103950959,
4.„Кима Консулт“ ЕООД, ЕИК: 104685798

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.срс.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП, в 10 - дневен срок от уведомението за съответното действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/10/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва