Деловодна информация
00080
6 10/07/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
10/07/2020 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на здравеопазването 000695317
пл. Света Неделя № 5
София BG411 1000 България
Румяна Ставрева +359 29301-314
rstavreva@mh.government.bg +359 29301-451

Интернет адрес/и

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-1/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Републи
33600000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати". Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение и забележка (за приложимите случаи).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1080909890.52      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена поръчка.

Съгласно описаното в II.2.4) Описание на обществената поръчка на обособена позиция № 1 в обявлението на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена поръчка.

Съгласно посоченото в раздел II.2.4) Описание на обществената поръчка на обособена позиция № 2 в обявлението на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 172-419190 (напр. 2015/S 123-123456)   и  931585 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РД-11-270    1   Обособена позиция № 1
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
14
12 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
14
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД 175256438
гр. София, бул. България № 118, бизнес център Абакус, ет.2
София BG411 1000 България
zop@altaph.eu +359 28549700
+359 28549700
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД 130167522
гр. София 1784, район Младост-1, бл.30,вх.2,ет.9,ап.71
София BG411 1000 България
office@bulgermed.com +359 29427070
+359 29427070
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Екофарм ЕООД 130390055
ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу плаза, ет.3
София BG411 1000 България
ecopharm@ecopharm.bg +359 29069070
+359 29069070
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Маримпекс-7 ЕООД 130489377
бул. Цар Борис III №54
София BG411 1000 България
office@marimpex7.bg +359 29532561
+359 29532561
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЕДЕКС ООД 131268894
гр. София, , общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48
София BG411 1252 България
office@medex.bg +359 29175545
+359 29175545
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131279951
ул. Бяло поле № 16
София BG411 1618 България
elitsa.chausheva@roche.com +359 28184-444
+359 28184-444
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Соломед ЕООД 832018046
Преки път № 44, къща 1
София BG411 1618 България
gdelchev@solomed.eu +359 29555-600
+359 29555-600
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 103267194
Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София BG411 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД 030276307
бул. Г.М.Димитров № 1
София BG411 1172 България
d.zaloznaya.hq@comleague.com +359 29603780
+359 29603780
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 203283623
гр. София, ул.Околовръстен път №199А
София BG411 1700 България
d.nikolova@phoenixpharma.bg +359 29658145
+359 29658145
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДАНСОН-БГ ООД 203612570
обл. Перник , общ. Радомир гр. Радомир, ул. Отец Паисий №26
Радомир BG414 2400 България
s.slaveykova@danhson.bg +359 24519249
+359 24519249
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД 202778315
ул. 131-ва № 5, ет. 4, ап. 10
София BG411 1113 България
office@novamedbg.com +359 887864011
+359 887864011
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Фармнет ЕАД 202513217
район Младост,ж.к.Младост ,бул. Република- сграда на Медицински център Младост Варна
Варна BG331 9020 България
sterzianova@pharmnet.bg +359 876878456
+359 876878456
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

594955260.08      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РД-11-277    2   Обособена позиция №2
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
14
12 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
14
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД 175256438
бул. България № 118, бизнес център Абакус, ет.2
София BG411 1000 България
zop@altaph.eu +359 28549700
+359 28549700
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕКОФАРМ ЕООД 130390055
ул. Атанас Дуков №29, ет.3
София BG411 1000 България
ecopharm@ecopharm.bg +359 29069070
+359 29069070
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МАРИМПЕКС – 7 ЕООД 130489377
бул.Цар Борис III №54
София BG411 1000 България
office@marimpex7.bg +359 26532561
+359 26532561
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЕДЕКС ООД 131268894
гр. София, общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48
София BG411 1252 България
office@medex.bg +359 29175545
+359 29175545
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД 131249698
гр. София, ул. инж. Иван Иванов №70Б ет.3
София BG411 1000 България
propharmacia@abv.bg +359 2971805
+359 2971805
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131279951
гр. София, ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. Бяло поле №16
София BG411 1618 България
elitsa.chausheva@roche.com +359 28184-444
+359 28184-444
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОЛОМЕД ЕООД 832018046
гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Казбек № 49, ет.1
София BG411 1618 България
gdelcheva@solomed.eu +359 29555-600
+359 29555-600
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 103267194
ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А ет.12
София BG411 1172 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД 202161036
ул. Черни връх № 47
София BG411 1647 България
office@thservice-bg.com +359 28620192
+359 28620192
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 203283623
ул.Околовръстен път №199А
София BG411 1700 България
d.nikolova@phoenixpharma.bg +359 29658145
+359 29658145
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДАНСОН-БГ ООД 203612570
обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир, ул. Отец Паисий№26
Радомир BG414 2400 България
s.slaveykova@danhson.bg +359 24519249
+359 24519249
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД 202778315
ул. 131-ва №5, ет.4, ап. 10
София BG411 1113 България
office@novamedbg.com +359 887864011
+359 887864011
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФАРМНЕТ ЕАД 202513217
обл. Варна, общ. Варна гр. Варна, ж.к. Младост Република, сградата на Медицински център Младост Варна
Варна BG331 9020 България
sterzianova@pharmnet.bg +359 877687856
+359 877687856
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

485954630.44      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

1.С Решение № РД-11-87/26.02.2020 г. - изм. с Решение № РД-11-108/09.03.2020 г., Решение № РД-11-227/ 01.06.2020 г. и Решение № РД-11-242/10.06.2020 г. са прекратени номенклатурите включени в обособена позиция № 1 за следните лекарствени продукти: L01BC01, Cytarabine, парентерална, mg, Suspension for injection 50 mg/ml; L01XC15, Obinutuzumab, парентерална, mg; L01XC18, Pembrolizumab, парентерална, mg; L01XC27, olaratumab, парентерална, mg;J06BA02, Immunoglobulins, normal human, парентерална, mg, 100mg/ml; L01XE01, Imatinib, перорална твърда и номенклатурите включени в обособена позиция № 2 за следните лекарствени продукти: L01XE23, Dabrafenib, перорална твърда; L01XX23, Mitotane, перорална твърда, mg; L03AB04, Interferon alfa-2a, парентерална, MIU; M05BA06, Ibandronic acid, парентерална, mg.
2. Посочената прогнозна стойност за всяка ОП е първаначлната прогнозна стойност за нея, по всяка рамково споразумение са договорени само единични цени, за единица мярка за номенклатура.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва