Деловодна информация
00210Министерство на финансите централен орган за покупки
99-00-169 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки към Министерство на финансите 000695406
ул. Георги С.Раковски № 102
София BG 1040 България
Росица Велкова-Желева - заместник-министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/235


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
30190000      
Доставки

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ и Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.”. Видовете артикули са подробно описани в образците на Техническо предложение в СЕВОП към всяка обособена позиция. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 3-ма изпълнители за всяка обособена позиция със срок от 24 месеца.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
10900000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30190000      
30192000      
30193000      
30194000      
30195000      
30197000      
30199500      
22850000      
30140000      
30237460      
30234300      
30237410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности за органи на изпълнителната власт. Всички артикули са описани в образец № 2.1. към Техническото предложение по обособена позиция № 1. Към документацията са представени образци на някои от артикулите според изискванията на индивидуалните възложители.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199230      
22800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт. Всички бланки и пощенски пликове са описани в образец № 2.2. към Техническото предложение по обособена позиция № 2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199000      
22993000      
30199330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна принтерна хартия, хартиени ролки за печат и др. Всички артикули са описани в образец № 2.3. към Техническото предложение по обособена позиция № 3.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 248-612675 (напр. 2015/S 123-123456)   и  950828 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-5    1   „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
7
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 000885099
бул. „Цариградско шосе” № 139
гр. София BG411 1784 България
zop@office1.bg +359 29766896
+359 29766896
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„РОЕЛ-98“ ООД 121798467
бул. „Христо Смирненски“ № 53
гр. София BG411 1428 България
r_leviev@roel-98.com +359 70010377
+359 70010377
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Офис Консумативи“ ООД 201417931
ул. „Проф. Иван Шишманов“ № 4
гр. Пловдив BG421 4000 България
stoianov@okoffice.bg +359 898660730
+359 898660730
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7700000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-6    2   „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
6
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„РОЕЛ-98“ ООД 121798467
бул. „Христо Смирненски“ № 53
гр. София BG411 1428 България
r_leviev@roel-98.com +359 70010377
+359 70010377
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 000885099
бул. „Цариградско шосе” № 139
гр. София BG411 1784 България
zop@office1.bg +359 29766896
+359 29766896
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„МУЛТИКО 92“ ООД 040606358
ул. „Шандор Петьофи“ № 25
гр. София BG411 1606 България
office@multico.bg +359 70020740
+359 70020740
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2600000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
СПОР-7    3   „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
5
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„МУЛТИКО 92“ ООД 040606358
ул. „Шандор Петьофи“ № 25
Гр. София BG411 1606 България
office@multico.bg +359 70020740
+359 70020740
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 000885099
бул. „Цариградско шосе” № 139
Гр. София BG411 1784 България
zop@office1.bg +359 29766896
+359 29766896
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

600000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.
В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва