Деловодна информация
00136
26-02-3 27/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00136-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЯМБОЛ 128019541
УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 30
ЯМБОЛ BG343 8600 България
Ирина Гинева +359 46661806
csmp@infotel.bg +359 46661805

Интернет адрес/и

http://www.csmp-yambol.com

http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП ЯМБОЛ
98000000      
Услуги

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г. И СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО” ПРЕЗ 2020-2021 ГОД.”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
120000.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ.УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП -ЯМБОЛ. ПО НАРЕДБА 11/21.12.2005Г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Административната сграда на ЦСМП Ямбол на ул.Панайот Хитов № 30

Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва и доставя на възложителяш ваучери с номинална стойност 2/два/лева въз основа на заявка.Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти на територията на област Ямбол и по конкретно в населените места в които ЦСМП Ямбол има филиали а именно:Ямбол,Елхово,Болярово,Стралджа,Войника,Скалица и Тенево,като срокът на валидност на ваучерите трябва да е 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота ,по която е предоставен ваучерът за храна.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020-2021г.на служителите на ЦСМП Ямбол за сметка на средствата на фонд СБКО. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Административната сграда на ЦСМП Ямбол в град Ямбол на ул.Панайот Хитов №30.

Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност -1,2,5 и 10 лева въз основа на заявка.Ваучерите следва да се използват в максимален брой търговски обекти на територията на Ямболска област, в която са филиалите на ЦСМП в Ямбол,Елхово,Болярово,Стралдажа,Войника,Скалица и Тенево,като срокът на валидност следва да е 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от операторът индивидуална квота,по която е предоставен ваучерът за храна
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  961111 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
01.07.2021 11:17 ч. :  3/21.05.2020 служебно вписване
затвори
 История 3    1   Отпечатване,управление и предаставяне на ваучери за храна по наредба 11/21.12.2005г.,
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 121396123
Ж-К Студентски град Академик Стефан Младенов №1 бл.31
София BG412 1700 България
vaucher@bgpost.bg +359 32624481
+359 32633262
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
53000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

53000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
01.07.2021 11:51 ч. :  4/21.05.2020 служебно вписване
затвори
 История 4    2   Отпечатване,управление и доставяне на ваучери за храна със средства от фонд СБКО през 2020-2021г.на персонала от ЦСМП Ямбол
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 121396123
Ж-К Студентски град Академик Стефан Младенов№1 бл.31
София BG412 1700 България
voucher@bgpost.bg +359 32624481
+359 32633262
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
67000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

67000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197.ал.1.т.7 от Закона за обществени поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва