Деловодна информация
00016
460 17/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00016-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт ОСОПТ +359 69582222
aprilsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-626-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Ап
71220000      
Услуги

Предметът на поръчката обхваща доработване на инвестиционен проект за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци във фаза "Работен проект" и упражняване на авторски надзор. Изготвеният инвестиционен проект на обекта е във фаза „Технически проект“. За целите на строителството е необходимо той да бъде преработен във фаза „Работен проект“. Авторският надзор представлява проследяване на целия процес на реализация, на качествено изпълнение на одобрените инвестиционни проекти. Доработката на проекта включва следните части - част Архитектура, част Електрическа, част Конструктивна.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
17900      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Априлци СУ "Васил Левски" ПИ с идентификатор 52218.530.231
u4exruQnxarop IIV 52218.530,23l,ylll4l, xn. 16, ro PII Ha rp. Anpna4u

Предметът на поръчката обхваща доработване на инвестиционен проект за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци във фаза "Работен проект" и упражняване на авторски надзор. Изготвеният инвестиционен проект на обекта е във фаза „Технически проект“. За целите на строителството е необходимо той да бъде преработен във фаза „Работен проект“. Авторският надзор представлява проследяване на целия процес на реализация, на качествено изпълнение на одобрените инвестиционни проекти. Доработката на проекта включва следните части - част Архитектура, част Електрическа, част Конструктивна.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.002-0018-C01 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  957815 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
20       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/03/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Плот Арх ЕООД 131266733
район Студентски, ул. Проф. Христо Вакарелски №3, офис 13
София BG411 1000 България
plot.arch@gmail.com +359 878714170
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-626-content.html +359 878714170
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

17900      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/03/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Чрез директно възлагане на фирма „Плот Арх” ЕООД по силата на договор от 01.06.2018 г. е възложено изпълнението на услуга с предмет: "Изработване на инвестиционен проект във фаза "Технически проект" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно общообразователно училище "Васил Левски" в гр. Априлци, Община Априлци". Същият проект, следва да бъде доработен във фаза "Работен проект" , за да може община Априлци да извърши реализацията на Договор за безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0018-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г . Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, архитектурните проекти са обект на авторско право и същите могат да бъдат преработвени единствено от автора на проекта. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор се уреждат с договор между проектанта и възложителя. След като по смисъла на ЗАПСП изготвеният по горепосочената обществена поръчка проект е обект на авторско право, а възложителят е задължен да сключи договор за осъществяване на авторски надзор при осъществяване на строителството, защото същият авторски надзор е задължителен по смисъла на чл. 162, ал. 2, изречение последно от ЗУТ, то за възложителя не съществува възможността да възложи изпълнението на обществената поръчка на друго лице, освен на автора на проекта. Предвид посоченото са налице предпоставките на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва