Деловодна информация
00035
08-00-136.3 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Клавдия Георгиева - главен инспектор Общински инспекторат; старши юрисконсулт Теодор Атанасов +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23403


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019-2020 г. ОП 2019-14
90620000      
Услуги

зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, за поддържане на пътища в експлоатационна пригодност при зимни условия. Осъществяват се подготвителни работи: технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др. - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътища и/или улици до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - обезопасяване на пътищата против хлъзгане; - денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон; - събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон; Обхват на изпълняваните дейности: 246 дка(41 км. пътни участъци с ширина 6 метра), детайлно определени в Техническите спецификации.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
190000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Костинброд, пътни участъци от четвъртокласна пътна мрежа в населените места в община Костинброд, в обхват определен в техническите спецификации и документацията

1. Механизирано снегопочистване на уличните платна на декар - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини
2. Механизирано обработване на уличните платна срещу заледяване чрез разпръскване на пясъчно-солни смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 3. Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на пясък - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 4. Механизирано разчистване на снегонавявавания - извършва се при наличие на снегонавявания в определени участъци с багери или друга техника – на час.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА (ТП), който отчита времето, за което цялата територия ще бъде почистена и обезопасена срещу заледяване    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
да


периодично възлагана услуга, в обхвата на предвидения лимит за дейността за бюджетната година и технологичните срокове за зимно поддържане.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнитят разработва организационен план, които ще приложи при реализирането на дейностите от поръчката, с изисквания определени в техническите спецификации.Възлагането на снегопочистването и обработването срещу заледяване се осъществява оперативно (по телефон, GSM и др. начини) от упълномощените представители на общинска администрация - Общински инспекторат - Костинброд
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  947754 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
14       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СПМ ТЕМИ ЕООД 201911912
ул.двадесет и трета №1
с. Драговищица BG412 2237 България
ruds@abv.bg +359 898558762
+359 898558762
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
190000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

190000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.2, във връзка с чл.196, ал.5 от ЗОП в 10 дневен срок от уведомяването, във вр.с чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/23403 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва