Деловодна информация
00826
Д-250 10/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул.Доктор Любен Русев №1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
m.balabanova@svnaum.com +359 028709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/606-op-139-dostavka-na-medicinski-konsumativi-za-nuzhdite-na-mbalnp


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД гр.София
33140000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 31 обособени позиции с медицински консумативи,подробно описани в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
50420.25      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

ПРЕСТИЛКИ, МАСКИ, ШАПКИ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП Св.Наум ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

1.Престилки - хирургически, операционни /еднократни/-Нестерилни, мярка - брой, прогнозно количество -3000;.2.Престилки - хирургически, операционни /еднократни/-Стерилни, в индивидуални опаковки, мярка - брой, прогнозно количество -80;3. Престилки от полиетилен за еднокрактна употреба х 50 в опаковка (цветни) -Нестерилни х 50бр. в опаковка (цветни), мярка - опаковка, прогнозно количество -50;4.Маски хирургически -многопластови, с ластик х 50 бр. в кутия, мярка кутия, прогнозно количество -20;5. Шапки хирургически -еднократни операционни, с ластик, тип "Боне", мярка брой, прогнозно количество - 3000;6.Калцуни -еднократни, полиетиленови, мярка - брой, прогнозно количество - 100000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

ПУНКЦИОННИ ИГЛИ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

Обособената позиция съдържа 4 артикула, подробно разписани в Техническата спецификация /мярка, специфични изисквания и прогнозно количество/, неразделна част от документацияна на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ДРУГИ ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

1.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 21 -Стерилен нетоксичен апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -1500;.2.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 23 - Стерилен нетоксичен апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -1000;3.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 25 - Стерилен;нетоксичен; апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -100; 4.Кръвен сет - тип Бътерфлай, за взимане на кръв с вакутейнер G 23 -Стерилен; еднократен, нетоксичен; апирогенен, в индивидуална опаковка; Safety Lock, мярка брой, прогнозно количество -1000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СПЕЦИФИЧНИ СПРИНЦОВКИ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

Обособената позиция съдържа 3 артикула, подробно описани в Техническата спецификация /мярка, специфични изисквания, прогнозно количество/ неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СЕТОВЕ ЗА: УРЕТРАЛНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ, ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ И КЛИЗМА 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

1.Сет за уретрална катетеризация - 1.Бъбрековидно Легенче- 250 мл.; 2. Памучни тампони- 5 бр.; 3. Марлени компреси- стерилни 7/9; 4. Стерилен чаршаф с отвор и самозалепващ се кант около него- 50/60; 5.Еднократни Ръкавици- размер Л; 6. Спринцовка от 20 мл с дестилирана вода; 7.Спринцовка от 5 мл. с гел; 8. Пластмасова пинцета; 9.Торбичка за опасни отпадъци
10.Дезинфектант, мярка - брой, прогнозно количество -100; 2.Сет за лумбална пункция -Еднократен превързочен комплект съдържащ: 1. абсорбираща кърпа 38 х 45 см.; 2.пластмасова анатомична зелена пинсета.; 3.2 пластмасови кохерфорцепса., 4. 5 компреса от нетъкан текстил 7.5 х 7.5 см.; 5.6 тампона от нетъкан текстил 20 х 20 см, мярка брой, прогнозно количество - 200; 3.Сет за клизма -Съдържащ : иригатор мек с торба и ключов механизъм / пластмасова щипка/ , сапунен разтвор, лубрикант, ръкавици, мярка брой, прогнозно количество -100
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СПИРТОВЕ, РАЗТВОРИ 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

аптека при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

1. Етилов спирт 90% -1000 ml, мярка - брой, прогн. кол. -35; 2.Етилов спирт 70% -1000 ml, мярка брой, прогн.кол. -440; 3.Лавандулов спирт -1000 ml, мярка брой, прогн. кол. -30; 4.Перхидрол 30% -1000 ml, мярка брой, прогн.кол. -10; 5.Кислородна вода 3% -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -70; 6.Йод-бензин -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -15; 7.Браунол-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -20; 8.Риванол 0.1%-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -60; 9.Софтаман-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -50; 10.Талк х 30 g-единични опаковки, мярка - опоковка, прогнозно количество -10; 11.Йодна тинктура 5 %-1000 ml, мярка брой, прогн. кол. -5; 12.Глицерин-100 ml, мярка брой, прогн.кол. -30; 13.Течен парафин-100 ml, мярка брой, прогн. кол. -8; 14.Калиев йодид-1000гр., мярка брой, прогн кол. -1; 15.Новокаин-1000гр., мярка брой, прогн. кол. -1; 16.Спирт за горене /денатуриран/-1000 ml, мярка брой, прог.кол.30.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР - FREESTILE OPTIUM 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

1.Тест ленти за глюкомер FreeStile Optium Neo -Еднократни, всяка лента в индивидуална опаковка, х 50 бр. в кутия, мярка кутии, прогнозно количество -50; 2.Ланцети за убождащо устройство - Еднократни, подходящи за глюкомер FreeStile Optium Neo, мярка брой, прогнозно количество -2500
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ВЪЗДУХОВОДИ 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

Въздуховод с Т-образен конектор -1. Стерилен индивидуално опакован; 2. PVC материал от медицински клас; 3. Устойчиви тръби;
4. Размери на тръбата 20 см. и лумен на конектора 15 см., мярка брой, прогнозно количество -200
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЛАСТИРИ 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

Обособената позиция съдържа 8 артикула, подробно описани в Техническата спецификация /мярка, специфични изисквания, прогнозно количество/ неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ДРУГИ 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1

Обособената позиция съдържа 12 артикула подробно описани в Техническата спецификация /мярка, специфични изисквания, прогнозно количество/ неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1

Обособената позиция съдължа 5 артикула, подробно описани в Техническата спецификация /мярка, специфични изисквания, прогнозно количество/ неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  935331 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
8    6;7;14;21   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Соломед ЕООД 832018046
ул. Преки път № 44, къща № 1
София BG411 1618 България
gdelchev@solomed.eu +359 029555600
+359 029559300
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

33951.95      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
7    15   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РСР ЕООД 121706547
ул. Виктор Григорович №3, вх. 1, партер, ап.1
София BG411 1606 България
office@rsr-bg.com +359 029515976
+359 029515932
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1491.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
12    4;20   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

17/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Хелмед България ЕООД 130477290
ул. Цар Симеон, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3
София BG411 1309 България
helmedsf@yahoo.com +359 029200456
+359 024174298
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5538.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
10    13   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Истлинк България ООД 115573932
ул.Йордан Йовков №9
Пловдив BG421 4000 България
eastlink_sof@abv.bg +359 029833139
+359 029835122
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1261.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
9    9;17;18   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Агарта- ЦМ ЕООД 121096923
ул. 40-та №1
с. Долни Богров BG411 1855 България
agarta@agarta.bg +359 028765542
+359 029743973
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8177.30      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша
София 1000 България
cpcadim@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/02/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва