Деловодна информация
00645
12-08-11 24/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00645-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ветово 000530504
ул. Трети март №2
Ветово BG323 7080 България
Ивелин Димитров +359 81612253
vetovo@abv.bg +359 81612871

Интернет адрес/и

www.vetovo.com

https://www.vetovo.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
90620000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка включва зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Ветово, включваща 7 (седем) обособени позиции.Общата дължина на пътищата (обособени позиции №№1, 2, 3 и 4), които подлежат на зимно поддържане е 22.700км. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
136250.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на пътища от общинска пътна мрежа“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

община Ветово

Обособената позиция включва зимно поддържане на пътища от общинска пътна мрежа с обща дължина 15,6 км., описани подробно в документацията на обществената поръчка. Дейностите, детайли и изисквания към изпълнението са разписани подробно в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на общ. път TGV1100 / III- 202, Г. Абланово-Опака/ Крепча-Гърчиново-гр. общ. (Опака – Иваново) – Сваленик – гр. общ. (Иваново – Ветово) - /I-2/ от с. Писанец до гр. с с. Сваленик 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

община Ветово.

Обособената позиция включва изпълнението на дейности по зимно поддържане на общински път TGV1100 / III- 202, Горско Абланово-Опака/ Крепча-Гърчиново-граница общ. (Опака – Иваново) – Сваленик – граница общ. (Иваново – Ветово) - /I-2/ от с. Писанец до границата със с. Сваленик – с дължина 2.500 км. Дейностите, детайли и изисквания към изпълнението са разписани подробно в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на общински път RSE 2050/I-2 ,п. к. Бъзън – Цар Калоян/-Писанец/III – 2001/ от с. Писанец до път I-2 – с дълж. 2.600 км." 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

община Ветово

Обособената позиция включва дейности по зимно поддържане на общински път RSE 2050 / I- 2 ,п. к. Бъзън – Цар Калоян / - Писанец / III – 2001 / от с. Писанец до път I-2 – с дълж. 2.600 км. Дейностите, детайли и изисквания към изпълнението са разписани подробно в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на улици в гр. Ветово разположени южно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

град Ветово, община Ветово

Обособената позиция включва дейности по зимно поддържане на улици в гр. Ветово разположени южно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново“. Дейностите, детайли и изисквания към изпълнението са разписани подробно в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Зимно поддържане на улици в гр. Ветово разположени северно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

град Ветово, община Ветово

Обособената позиция включва извършването на дейности по зимно поддържане на улици в гр. Ветово, разположени северно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново. Дейностите, детайли и изисквания към изпълнението са разписани подробно в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на улици в с. Писанец“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

село Писанец, община Ветово

Обособената позиция включва дейности по зимно поддържане на уличната мрежа в с. Писанец, община Ветово. Подробно описание и изисквания към изпълнението са разписани в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово /RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово-с дължина 2.000 км." 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

община Ветово

Обособената позиция включва дейности по зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово - с дължина 2.000 км. Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението са разписани в техническите спецификации.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  946920 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11    1   Зимно поддържане на пътища от общинска пътна мрежа
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КАРАМАН-1 ЕООД 200127730
ул. Рила №18
Ветово BG323 7080 България
asi_karamanova@abv.bg +359 898623944
+359 898623944
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
68750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

68750.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
12    3   Зимно поддърж. на общ. път TGV1100/III- 202, Г. Абланово-Опака/Крепча-Гърчиново-гр. общ. (Опака – Иваново)–Сваленик–гр. общ. (Иваново – Ветово)-/I-2/ от с. Писанец до гр.със с. Сваленик
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИМПЕРИАЛ БИЛД ООД 117679980
бул. Липник 88
Русе BG323 7000 България
imperial81@abv.bg +359 889420065
+359 889420065
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
11000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
13    4   Зимно поддържане на общински път RSE 2050 / I- 2 ,п. к. Бъзън – Цар Калоян / - Писанец / III – 2001 / от с. Писанец до път I-2 – с дълж. 2.600 км.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИМПЕРИАЛ БИЛД ООД 117679980
бул. Липник 88
Русе BG323 7000 България
imperial81@abv.bg +259 889420065
+259 889420065
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
11500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
14    5   „Зимно поддържане на улици в гр. Ветово разположени южно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИМПЕРИАЛ БИЛД ООД 117679980
бул. Липник 88
Ветово BG323 7000 България
imperial81@abv.bg +359 889420065
+359 889420065
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

15000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
15    6   „Зимно поддържане на улици в гр. Ветово разположени северно от ул. „Трети март“ и ул. „Велико Търново“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИМПЕРИАЛ БИЛД ООД 117679980
бул. Липник 88
Русе BG323 7000 България
imperial81@abv.bg +359 889420065
+359 889420065
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

15000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
16    7   „Зимно поддържане на улици в с. Писанец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИМПЕРИАЛ БИЛД ООД 117679980
бул. Липник 88
Русе BG323 7000 България
imperial81@abv.bg +359 889420065
+359 889420065
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

15000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356222
http://cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/01/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва