Деловодна информация
01200
07-00-80-2 03/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
01200-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров № 52Б
София BG411 1040 България
Калоян Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavka-na-oborudvane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология
30000000      
Доставки

Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология, при следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център;
Обособена позиция № 2: Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
126281      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

На следните адреси: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б и гр. София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2

Следва да се достави:
• Два броя физически сървъри за разширение и обновление на виртуалната сървърна среда на БИМ
• Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - за осигуряване на захранване на горепосоченото оборудване с електрически ток в случай на неизправност в електрическата мрежа.
• Сървърен шкаф
• Два броя физически сървъра
• Два броя комутатора с възможност за управление
• Два броя непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок на доставка    30
Гаранционен срок    30
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б

1. Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване, а именно:
1.1.Мултифункционално устройство – 9 броя;
1.2.Цветен лазерен принтер – 2 броя;
1.3.Лазерен принтер – 3 броя.
2.Опция за доставка на компютри и/или монитори
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок на доставка    30
Гаранционен срок    30
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
да


За срока на действие на сключения договор Възложителят предвижда опция, при условията на чл. 114 от ЗОП за доставка на компютри и/или монитори. Към настоящия момент няма осигурено финансиране за опцията, поради което същата ще се реализира само в случай, че се осигури финансиране за нея, и при условие, че стане необходимо доставка на съответното оборудване.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  931056 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДОГ-48-1    1   Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Глобални електронни решения ЕООД 200753523
гр.БАНКЯ ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №5
Банкя BG412 1320 България
zop@gesbg.com +359 899837149
www.gesbg.com +359 899837149
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
58300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

51731      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДОГ-52-1    2   Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Смарт Софт ЕООД 832069304
гр. София; Район р-н Сердика; Квартал Банишора; ул. Козлодуй 98
София BG411 1233 България
sales@smartsoft.bg +359 24912028
+359 24912029
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
75833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

74550      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Възлагането по обособена позиция № 2 е както следва:
• 7050 лв без ДДС – предложени за доставка на принтери;
• 50 000 без ДДС – Опция за доставка на компютри/принтери, която ще се възложи при необходимост и при единични цени съгл. Ценовото предложение на изпълнителя;
• 17 500 лв. без ДДС, които възложителят вече е изразходил за закупуване на компютърни конфигурации по реда на чл. 21, ал. 6 във вр. с чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/12/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва