Деловодна информация
00016
1060 19/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00016-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 069582222
apriltsi1976@abv.bg +359 069582285

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-606-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.
45000000      
Строителство

Основен ремонт на ул.“Еделвайс“ - Обект № 1; ул.“Касалийска“ от ПТ 3301 до ПТ 3282 - Обект № 2; ул.“Касалийска“ от ПТ 3279 до ПТ 3284 - Обект № 3; ул.“Черни връх“, - Обект № 4; ул.“Марагидик“, от ПТ 4056 до ПТ 4058 - Обект № 5; ул.“Сенковчица“, - Обект № 6; ул.“52218.513.135“, кв.Зла река - Обект № 7; ул.“Смолян“, - Обект № 8; Общински път LOV3016, м.Мачковци, с.Велчево - Обект № 9; ул."Бор", кв.Видима Обект № 10; ул.“Липовска“, с.Др.поляна - Обект № 11; ул.“Воденичарска“ - Обект № 12; ул.“Дуневска“ - Обект № 13; ул.“Георги Бенковски” - Обект № 14; ул.“Цанко Дюстабанов - Тротоар - Обект № 15; ул.“Барахарска“, - Обект № 16; ул."Минзухар", кв.Видима - Обект № 17 и "Изграждане на пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ кв.Зла река - Обект № 18
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
257432.02      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

България, Област Ловеч, Община Априлци

Основен ремонт на ул.“Еделвайс“ - Обект № 1; ул.“Касалийска“ от ПТ 3301 до ПТ 3282 - Обект № 2; ул.“Касалийска“ от ПТ 3279 до ПТ 3284 - Обект № 3; ул.“Черни връх“, - Обект № 4; ул.“Марагидик“, от ПТ 4056 до ПТ 4058 - Обект № 5; ул.“Сенковчица“, - Обект № 6; ул.“52218.513.135“, кв.Зла река - Обект № 7; ул.“Смолян“, - Обект № 8; Общински път LOV3016, м.Мачковци, с.Велчево - Обект № 9; ул."Бор", кв.Видима Обект № 10; ул.“Липовска“, с.Др.поляна - Обект № 11; ул.“Воденичарска“ - Обект № 12; ул.“Дуневска“ - Обект № 13; ул.“Георги Бенковски” - Обект № 14; ул.“Цанко Дюстабанов - Тротоар - Обект № 15; ул.“Барахарска“, - Обект № 16; ул."Минзухар", кв.Видима - Обект № 17 и "Изграждане на пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ кв.Зла река - Обект № 18
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  919719 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
47       СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПЪТПРИБОР ООД 831854370
гр.София – 1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А
София BG411 1680 България
a.nikolov@patpribor.com +359 9586484
http://www.patpribor.com/ +359 9586484
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
257432.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

257432.02      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва