Деловодна информация
00035
08-00-91.1 17/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/22067


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман ОП 2019-6
90500000      
Услуги

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд в количество около 14 000 тона годишно в единственото съоръжение по ЗУО-депо, на територията на община Костинброд за депониране на отпадъци.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
279900      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

регионалното депо за Регион Костинброд

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд в количество около 14 000 тона годишно в единственото съоръжение по ЗУО-депо, на територията на община Костинброд за депониране на отпадъци, в обхвата на Комплексно разрешително с № 399-Н1/2016г. на ИАОС на МОСВ, на името на оператора - изпълнител в настоящата обществена поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  925982 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
116       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Костинброд Еко АД 200609341
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
t.valcheva@epm-bg.com +359 24896757
www.epm-bg.com +359 24896756
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
279900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

279900      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.2, във вр. чл.196, ал.5 от ЗОП-в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие, както и при бездействие-от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Отчитайки, че на „Костинброд Еко“ АД, е оператор на регионалното депо за Регион Костинброд, с Комплексно разрешително № 399-Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-А0/2016г., издадено на основание чл. 120, ал.1, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни на Изпълнителна агенция по околна среда и имайки предвид §1, т.39 от ДР на ЗООС, определящ Комплексното разрешително за индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, считаме, че операторът е доказал съответствието си със законовите изисквания и към момента на вземане на Решението, осъществява дейностите в обхвата на цитираното разрешително. С оглед изложеното, възлагането на поръчката на друго лице, различно от „Костинброд Еко“ АД, ще наруши изключителните му права, придобити въз основа на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6 от 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и на Комплексно разрешително с № 399-Н1/2016г. на ИАОС на МОСВ. Прогнозната стойност на обществената поръчка не надхвърля праговете по чл.20, ал.2 от ЗОП. Предвид изложеното, за възложителят съществуват достатъчно основания за провеждане на процедура по реда на чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Спрямо конкретното лице, възложителят има изисквания да докаже преди подписване на договора, че дейността по депониране на отпадъците в депото се осъществява само от него, поради което възлагането на договора не може да се реализира в условия на конкуренция. Възложителят цели да се осигури законосъобразно обезвреждане на неопасни отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд от единствения оператор със специфичната дейност, осъществявана на единственото депо на територията на общината, обосновава решението за пряко договаряне с конкретното лице. Това е периодично възлагана обществена поръчка и за избора на процедура АОП се е произнесъл със Становище № Е-31-00-007574 от 13.05.2015 г.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва