Деловодна информация
00826
Д-1167 30/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/571-op-129-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-bolnichna-kuhnia-na-mbalnp


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
15800000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София.В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва:І обособена позиция - Мляко и млечни продукти;
ІІ обособена позиция - Масла и мазнини;
ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа;
ІV обособена позиция - Месо и месни продукти;
V обособена позиция - Риба, рибни продукти;
VІ обособена позиция - Яйца;
VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани;
VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани;
IX обособена позиция - Картофи;
X обособена позиция - Варива;
XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение;
XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия;
XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени;
XIV обособена позиция - Кафе, чай;
XV обособена позиция - Други храни.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
163869.86      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511000      
15540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

В обособената позиция са включени 5 номенклатурни единици, както следва:1.Краве кисело мляко 2%; 2.Прясно мляко - 3%; 3. Сирене краве - бяло саламурено (без саламурата); 4. Сирене топено; Кашкавал "Витоша" - подробно разписани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15431100      
15411200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Маргарин /0,250кг/ цвят светложълт до бял; мирис - специфичен. Масленост не по-малко от 82% от сухото вещество, разфасовка – кутии по 0,250 кг. Във фолирана опаковка. Водно съдържание не повече от 45% без консервиращи и багрилни вещества;ТД на
производителя; мярка -КГ; в кутии по 0.250кг за бройка; прогнозно количество -360; 2.Олио -бистро без утайки; цвят -
светложълт до златистожълт; вкус и мирис – приятни, характерни за прясно
рафинирано слънчогледово масло, без странични привкус и мирис; влага - неповече от 0,10%;БДС или ТД на производителя; мярка -Л; в пластмасови бутилки по 1 литър; прогнозно количество -2000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811100      
15850000      
15612100      
03211300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

1.Хляб „Добруджа” от 0.650 кг: прогн. кол. -23000 бр.; 2.Кифли с мармалад - 0,140 кг.,прог. кол.- 7000 бр.; 3.Кифла козуначена -0,140 кг.; прогн. кол. - 4000 бр.; 4. Кроасан с шоколад - 0,080 кг.; прогн. кол. 12000 бр.; 5. Кифла макова - 0,140 кг., прогн.кол. 6000 бр; 6. Кифла с локум - 0,140 кг.; прогн.кол. 5000 бр.; 7.Кашкавалка – 0.140 кг., прогн.кол. 5000бр.; 8. Тутманик – 0.140 кг., прогнозно количество - 4500 бр.; 9. Баничка- 0,140 кг., прогнозно количество - 3000 бр.; 10. Козунак -0,200 кг, прогн. кол. 8500 бр.; 11. Геврек 0,140 кг.; прогн.кол. 4500 бр.; 12. Кремка 0,140 кг, прогн. кол. 2000 бр.; 13. Рогче- 0,140 кг., прогн. кол. 4000 бр.; 14. Кренвиршка 0,140 кг., прогн. кол. 1500 бр.; 15. Макарони и фиде от 0.400 кг., прогнозно количество - 550 кг.; 16. Брашно- пшенично тип 500 цвят светлокремав;прогнозно количество - 350 кг.; 17. Ориз- екстра качество, българско производство, прогнозно количество - 650 кг. - подробно разписани в Техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

1.Телешко месо-охладено без кост,външен вид свеж, цвят червеникав, мирис специфичен за прясно месо без разкъсвания с гладка повърхност;ТД на произв. мяркаКГ;в полиет. плик.до 10 кг., про. кол.550; 2.Мляно месо кайма смес 60% тел и 40% свинско месо замразена външен вид хомогенна маса с равном. разпределени парченца месо и тлъстини; цвят бледокафяв до червен; вкус умерено солен; мирис свойствен за прясно месо. Без съдържание на соев протеин,вода в % от общата маса до 60%, масленост в % сухото вещество до 55%;БДС или ТД на произв., мяркаКГ;в полиет. т. по 1 кг; про.кол.1400; 3.Пилета-бутчета замразено външен вид бледожълти без механични повреди с нето тегло около 0,250 кг. за брой; БДС 12180-74 или ТД на произв.; мяркаКГ; в полиетил. п.(кашони)с нето т от 10 кг.; пр. кол.1500;4. Кренвирши пилешки чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят бледожъл+; мирис - специфичен и приятен. Водно съдържание не повече от 66%ТД на произв.; мяркаКГ; в касетки; пр.кол.2900
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Риба”Скумрия”, замразена, непочистена- здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба без признаци на развала. нето тегло около 0,300 – 0,500 кг. за брой БДС 5915-82
или ТД на производителя; мярка -КГ; в полиетиленови торби от 10 кг до 20 кг, прогнозно количество-600; 2.Риба бяла , замразена, изчистена, без глави, здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след
размразяване - характерен за прясна риба, без признаци на развала;БДС 5915-82 или ТД на производителя, мярка -КГ; в полиетиленови торби от 10 кг до 20 кг; прогнозно количество -400.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Яйца 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

6.Номенклатурната единица, включена в обособената позиция, е следната:Яйца L,ТД на производителя, мярка -БР; Кашон по 180бр., прогнозно количество -16000.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Плодове- пресни, изсушени, консервирани 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03222000      
03222200      
15332290      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

7.Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Ябълки пресни - клас първи; прогнозно количество - 2500 кг; 2.Портокали пресни - клас първи;прогнозно количество - 400 кг.; 3.Банани - клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 4.Кайсии пресни клас първи, прогнозно количество - 200 кг.; 5. Праскови пресни- клас първи;прогнозно количество - 500 кг.; 6. Пъпеши пресни- клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 7. Грозде прясно- клас първи , прогнозно количество - 400 кг.; 8. Мандарини пресни- клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 9. Череши пресни- клас първи; прогнозно количество - 350 кг.; 10. Конфитюр/0,300кг/- първо качество; прогнозно количество - 120 бр.; 11. Сини сливи – сушени, клас първи, прогнозно количество - 2 кг.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
15331400      
03222400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

1. Домати пресни клас I, пр.кол.1500 кг.2.Краставици пресни клас I,пр.кол. 1400кг.3.Чушки зелени клас I, пр.кол.2000 кг. 4.Зеле клас I;пр. кол. 2800 кг.5.Кромид лук клас I,пр.кол.500 кг.; 6.Праз лук клас I,прог.кол.400 кг. 7.Лук чесън клас I,пр.кол.50 кг. 8.Моркови клас I, пр.кол.1300 кг.9.Бамя прясна,пр.кол. 30кг.10.Тиквички клас I,пр.кол. 800 кг.11.Зелен боб пресен клас I,пр. кол. 100 кг.12. Кисело зеле на листа за сърмибуркан х 1,600 кг,пр.кол.300 бр.13.Кромид лук пресен,пр.кол. 500 бр/връзки14.Гъби пресни,пр.кол.100 кг.15.Спанак клас I,пр.кол.100 кг.; 16.Боб зелен консерва/0,680кг/първо кач.,пр.кол.1200 бр.17.Грах консерва0.680кгпървокач; пр.кол.1500 бр.18.Гъби консерва/0.680кг/пр.кол.650 бр. буркани; 9.Гювеч,Паприкаш/0,680кг/първо кач.;пр.кол.1200 бр.буркани;20. Домати консерва/0.680кг/, пр.кол.2000 бр. буркани; 21.Краста.мариновани/0,680кг,пр.кол.100 бр. бур.22.Целина- клас I,пр.к. 500 кг.23.Лютеница/0,300кг/първо кач.,пр.к. 850 бр. бурк24.Маслинис гладка повърхност,пр.кол.60кг.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Картофи 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Картофи- клас първи; да бъдат с
добро качество; външен вид клубени - цели, здрави, чисти, непозеленели, непокълнали, еднородни по окраска и форма
с втвърдена кожица. Не позеленели, непокълнали, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за
сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си
характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. Наредба
16/28.05.2010г. на МЗХ, мярка -КГ; в мрежи, прогнозно количество -3000.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Варива 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212211      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Зрял боб- да отговаря на I–во качество, с нормално развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от вредители, чист без наличие на примеси. ТД на производителя, мярка -КГ; в целофан по 1 кг за бройка, прогнозно количество -650; 2.Леща- без начупени зърна и следи от вредители, чиста без наличие на примеси, да отговаря на първо качество; ТД на производителя, мярка -КГ; в целофан по 1 кг за бройка, прогнозно количество -500.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Храни със специално предназначение 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332270      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Плодово детско пюре- първо качество без консерванти и оцветители, приготвено от цели добре узрели ненабити плодове, вкус и мирис свойствен за съответните плодове,ТД на производителя, мярка - БР; Стъклени буркани х0.190 кг, прогнозно количество - 200; 2. Месно детско пюре-първо качество без консерванти и оцветители, приготвено от качествено месо и зеленчуци без повреди болести и вредители, ТД на производителя, мярка - БР, стъклени буркани х0.190 кг, прогнозно количество -200;
3.Млечна инстантна каша - без механични примеси, ТД на производителя, мярка - БР; Кутии – 0,200 кг.; прогнозно количество -
450.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Захар, захарни и шоколадови изделия 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1.Захар-външен вид – бяла, сухи, неслепени, еднородни кристали с ясно изразени стени; цвят - бял с блясък; вкус - сладък; разтворимост - пълна; чужди примеси не се допускат, БДС 390-79 или ТД на производителя, мярка -КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -380; 2.Халва - цвят кремав до светлобежов; консистенция - лесно режеща се и трошаща; без страничен привкус имирис, ТД на производителя, мярка -КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -230.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Подправки - пресни, изсушени 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

1.Червен пипер външен вид хомогенен прахообразен продукт; вкус специфичен за смлян пипер, без лютивина, не се допуска страничен привкус; аромат характ., добре изразен; съд.на влага неповече от10%, БДС7541-2011 или ТДнапроизв., мяркаКГв пл.екструдирани с полиет. по0.100 кгза1брой, пр.кол.30,2. Суха чубрица0,010кгдобре изсуш.и наронени листа от растениетоградинска чубрица със специфична силна миризма; аромат блогоуханен и топъл;без чужди примеси,мирисипривкус;съд.на влагане повече от 13%,БДСилиТД на произв., м.БР,в пликове екструдирани с полиет. по 0.010 кг за1 бр,пр.кол.2000;3.Магданоз класI;да бъде с добро качество цели, здрави,чисти,свежи, със зелен цвят, без вредители и повреди,предизвикани от тях,без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички осн характ.и с-ва типични за сорта илитърг.тип; допускат се незнач.дефектипри условие,че про.запазва основ.си характ. по отнош. на к.,съхр.итърг.му вид в оп.Н16/2010г.на МЗХ, м.БРврв полиет.т. пр.к 2000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Кафе, чай 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15861000      
15863000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

1.Чай кутии-съдържание – натурални плодове, билки и аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; външен вид – сипкава еднородна маса от ситно нарязани добре изсушени листа, стръкчета, цвят или плод; без признаци на сбиване на бучки и плесенясване, без странични примеси; цвят на чая – характерен за вида; вкус – приятен, хармоничен, без страничен мирис.
Опаковка – в пакетче с филтър по 1,5гр. ( с или без конец) в картонени кутии,ТД на производителя, мярка - БР кутии; в пликчета от филтърна хартия с или без конец; филтърните пликчета поставени в многослоен пигментно покрит картон 20х1.5 гр., прогнозно количество -500; 2.Нес кафе бр./0,002 кг./- специфичен вкус и мирис без миризми на застоялост и друг страничен привкус, ТД на производителя, мярка -БР пакетчета, Кутия по 48 броя, прогнозно количество -6800.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Други храни 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15871110      
15872400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1. Оцет/0,700 мл./- цвят жълто-оранжев до виненочервен; бистър, без утайка; кисел вкус, характерен за оцета, БДС 399-83
или ТД на производителя, мярка -БР, в пластмасови бутилки по 0,700 л, прогнозно количество - 200; 2. Сол-първо качество; вакуумно изпарена, цвят бял;вкус - чисто солен; мирис не се допуска механични примеси не се допускат, ТД на производителя, мярка - КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -350.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  903457 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
187    3   Договор за доставка на хранителни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ Македония - Иван Даньовски 121272823
ул. Лиляче № 19, ж.к. Овча купел - 1
София BG411 1618 България
danyovski@gmail.com +359 028505170
+359 028505170
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

66484.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
188    13;15   Договор за доставка на хранителни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ Македония - Иван Даньовски 121272823
ул. Лиляче № 19, ж.к. Овча купел - 1
София BG411 1618 България
danyovski@gmail.com +359 028505170
+359 028505170
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1267.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
191    1;2;4;5;6;7;8;9;11   Договор за доставка на хранителни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Криси 2007 ЕООД 175270007
ул. Шопска комуна № 62
с. Петърч BG412 2234 България
gosho74@abv.bg +359 888346401
+359 888346401
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

91689.26      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
197    10;12;14   Договор за доставка на хранителни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мира Фууд ЕООД 202604179
ул. Васил Левски № 174
Пловдив BG421 4003 България
mira_food@abv.bg +359 032969796
+359 032969796
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4428.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва