Деловодна информация
00035
08-00-147.2 08/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/07/2019 (дд/мм/гггг)
00035-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

общена Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/18937


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително–монтажни работи на обект:„Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с.Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с.Драговищица, общ. Костинброд ОП 2018-7
45232150      
Строителство

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица,община Костинброд” с подобекти::-Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица-ф90 и ф125-Iетап/гл.клон III,клонове 22, 30, 33/участък о.т.111 - о.т.116, и клон 34/-1188 л.м. -Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Петърч-ф90 и ф125-20504 л.м.- Iетап-Реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл.клонове I, II, III, клонове 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,22,23,24,25,26,27,29,3,30,31/участък о.т.81-о.т.85/,клонове32,33,34,35,37,39,4,40,41/участъко.т.69-о.т.76/,клонове42,43,44,46,47,48,5,50,51,52,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63/участък о.т.92-о.т.56/, клонове 65,67,68,69/участък о.т.22-о.т.21/, клонове7,70,71,72,73,74,75/участък о.т.133-о.т.143 и о.т. 86-о.т.136/,клонове76,77,78/участък о.т.117-о.т.118/,клонове79,81/участък о.т.38-о.т.134/, клонове 82,84,85,9.-Общ обхват-21,69 км.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
5474164.13      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Костинброд, Република България

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд.” Съответно СМР дейностите включват следните подобекти:
- Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица, община Костинброд- ф90 и ф125- - Iетап/Гл. клон III,клон 22, клон 30, клон 33/участъка о.т.111 - о.т.116, и клон 34/.-1188 л.м;
- Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд- ф90 и ф125- 20 504 л.м.- Iетап- Реконструкция на помпена станция „Хаджия“, главен клон I, главен клон II, главен клон III, клонове 1,10,11, 12, 13,14, 15,16,17,18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30,31/участък о.т.81-о.т.85/,клонове 32, 33, 34, 35,37,39, 4, 40, 41/участък о.т.69-о.т.76/,клон: 42,43, 44,46,47, 48,5,50,51,52,54,55,56,57, 58,59,6,60, 61,62, 63/участък о.т.92-о.т.56/,клон 65, 67, 68, 69/участък о.т.22-о.т.21/следва
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Критерии за качество на техническото предложение    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
№23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селките райони", Подмярка 7.2

продържение от II.2.4: клонове 7,70, 71,72, 73,74, 75 /участък о.т.133-о.т.143 и о.т. 86-о.т.136/,клон 76,клон 77,клон 78 /участък о.т.117-о.т.118/, клон 79, клон 81 /участък о.т.38-о.т.134/, клон 82, клон 84, клон 85, клон 9.
- Общата дължина на водопроводните мрежи на село Драговищица и село Петърч, предназначени за реконструкция- 21,69 км.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 212-483762 (напр. 2015/S 123-123456)   и  875863 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
100       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД: В и К Костинброд 2018 177367921
ж.к. Красна поляна II, бл.42, вх. А, ет.3, ап.6
София BG411 1330 България
whitefieldfinance@gmail.com +359 887523185
+359 887523185
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

УАЙТФИЙЛД ФИНАНС ЕООД 202656674
ж.к. Красна поляна II, бл.42, вх.А, ет.3, ап.6
София BG411 1330 България
whitefieldfinance@gmail.com +359 887523185
+359 887523185
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КИД ПЛЮС ЕООД 200833802
ул.“Цар Иван Асен II“ №10 Д
Видин BG311 3700 България
kid_mail@abv.bg +359 94600195
http://www.kid-bg.com +359 94600195
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РТ ПРОДЖЕКТ ЕООД 205271776
район Слатина, ул.Даскал Никита“ №2, вх.Б, ап.27
София BG411 1574 България
rt.project@mail.bg +359 888766379
+359 888766379
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5474915.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5474164.13      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селките райони", Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура".Участници: 1. "ВДХ" АД, ЕИК:119081953, гр. София 1606, ул."Шандор Петьофи" №13-15, тел.: +359 2 9809885, 2. "РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" EАД, ЕИК:131458468, гр.София, пк 1359; р-н Люлин; бул. Д-р Петър Дертлиев №129, тел.: +359 2 9251444; 3. "В и К Костинброд 2018" ДЗЗД с БУЛСТАТ: 177367921, гр.София, партньори: 3.1. "УАЙТФИЙЛД ФИНАНС" ЕООД, ЕИК: 202656674 ;3.2. "КИД ПЛЮС” ЕООД, ЕИК:200833802; 3.3." РТ ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК:205271776 ; 4. "Николов Кънстракшън" EООД, ЕИК: 202745799, гр.София, ул. Лавеле №8, ет.4, ап.6, тел.: +359 899288945, електронна поща: nikolov_construction@abv.bg.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198, ал.1, т.3 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл.197, ал.2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/18937 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва