Деловодна информация
00345
12-00-34 25/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
25/06/2019 (дд/мм/гггг)
00345-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален център за информация и документация 831604711
бул. Д-р Г.М. Димитров 52А
София BG411 1125 България
Вержиния Петрова Цанкова +359 28173825
vcankova@nacid.bg +359 29713120

Интернет адрес/и

http://nacid.bg/bg

http://nacid.bg/bg/procurement/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции.
72212000      TA13
Услуги

Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“, Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ и Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието“, финансирана по проект: „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“, съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на БФП по ОПДУ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1784666.66      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212000      TA13
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България, град София

В обхвата на обособена позиция № 1 е включено изпълнението на следните дейности:
Дейност 1: „Проектиране“
Дейност 2: „Надграждане на вътрешната система с нови модули“
Дейност 3: „Надграждане на публичната част на регистъра и предоставяне на електронни административни услуги“
Дейност 4: „Внедряване“
Очакваните резултати от изпълнението на обособена позиция № 1 са:
• Надграден Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE;
• Надградени 4 бр. електронни административни услуги от ниво 1 на ниво 4:
o Издаване на удостоверение Аpostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение;
o Издаване на удостоверение Аpostille на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации;
o Kомплексна административна услуга по издаване на удостоверение Apostille на Удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия,
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател - Техническо предложение - ТП - макс. брой точки-100 т., състоящ се от следните описани по-долу в т.2 и т.3 от настоящия раздел II. 2.5) Критерии за възлагане под- показатели П1 и П2:    70%
П1. Предложение за управление на проектните дейности    макс.точки -30 точки
П2. Предложение за надграждане на Регистъра и ИС на издадените удостоверения APOSTILLE и разработване на електронни административни услуги    макс.точки -70 точки
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“ по ОПДУ.

Продължава от раздел II.2.13).
Проектът се изпълнява по договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

II.2) Описание 1

Об.позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен„доктор на науките“, придобити в чужбина 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212000      TA13
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на позиция № 2 е включено: Дейност 1: „Проектиране“. Дейност 2: „Създаване на ИС с модул за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“ чрез надграждане на ЕИС . Дейност 3: „Разработване на 2 нови ел. административни услуги ниво 3 по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“. Дейност 4: „Внедряване“. Очакваните резултати от изпълнението са: • Разработена вътрешно - административна ИС за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина онс „Доктор“ и нс „Доктор на науките“ чрез надграждане на ЕИС; • Разработени 2 нови електронни административни услуги на ниво 3 по признаване на придобити в чужбина научни степени: o Признаване на онс „доктор”, придобита в чужбина; o Признаване на нс „доктор на науките”, придобита в чужбина; • Осъществена интеграция на надградената ЕИС за акад. признаване и проф. квалификации и РАС.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател - Техническо предложение - ТП - макс. брой точки-100 т., състоящ се от следните описани по-долу в т.2 и т.3 от настоящия раздел II. 2.5) Критерии за възлагане под- показатели П1 и П2:    70%
П1. Предложение за управление на проектните дейности    макс.точки- 30 точки
П2. Предложение за създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужби    макс.точки- 70 точки
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“ по ОПДУ.

Продължава от раздел II.2.13).
Проектът се изпълнява по договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

II.2) Описание 1

Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД, за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справоч. информация в областта на науката и образ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212000      TA13
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В обхвата на настоящата обособена позиция № 3 е включено изпълнението на следните дейности: Дейност 1: „Проектиране“ Дейност 2: „Създаване на регистър „Национален референтен регистър на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ и предоставяне на нова електронна административна услуга за заявяване на вписване“.Дейност 3: „Създаване на Регистър на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация“.Дейност 4: „Интеграция на взаимосвързаните регистри и системи – включително Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав, Информационна система за признаване на научни степени, придобити в чужбина, и двата новосъздадени регистъра“. Дейност 5: „Обучение на крайни потребители за работа с всички нови функционалности, разработени във връзка с интеграцията на регистрите и системите“.Дейност 6: „Внедряване“.Очакваните резултати са изпълнението на дейностите по-горе.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател - Техническо предложение - ТП - макс. брой точки-100 т., състоящ се от следните описани по-долу в т.2, т.3 и т.4 от настоящия раздел II. 2.5) Критерии за възлагане под- показатели П1,П2 и П3    70%
П1. Предложение за управление на проектните дейности    макс.точки- 30 точки
П2. Предложение за изграждане на нови регистри    макс.точки- 30 точки
П3. Предложение за интеграция на Регистър за научната дейност и Регистър на академичния състав    макс.точки- 70 точки
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“ по ОПДУ.

Продължава от раздел II.2.13).
Проектът се изпълнява по договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 033-074388 (напр. 2015/S 123-123456)   и  893871 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
04-07-3    1   Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДУО СОФТ ЕООД 130235197
р-н Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 53, ет.3, ап.10
София BG411 1111 България
office@duosoft.bg +359 28621163
www.duosoft.bg +359 28621163
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
670000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

666666.66      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
04-07-4    2   Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Джи Ди Би Сол ООД 205451952
ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 39
София BG411 1408 България
info@gdbsol.com +359 29628661
www.gdbsol.com%20 +359 29628661
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

210000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
04-07-5    3   Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СТОУН КОМПЮТЪРС АД 121442617
ул. „Апостол Карамитев“ № 2
София BG411 1172 България
office@stone.bg +359 29657033
www.stone.bg +359 29657033
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
910000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

908000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва