Деловодна информация
00998
09-241 11/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2019 (дд/мм/гггг)
00998-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Югозападна болница ООД 101522447
Паркова зона
Сандански BG413 2800 България
Илия Тонев- управител; Валентина Глинджурска - юрист +889 010113
mbal_st_vrach@abv.bg +359 74201047

Интернет адрес/и

www.mbalsandanski.com

https://sop.bg/mbalsandanski-923/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на Възложителя, съгласно Спецификация за 1 година
09123000      
Доставки

Доставка на гориво за отопление - природен газ; приблизително количество 105 000 куб. м.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
73500      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, гр. Сандански, Паркова зона

доставка на гориво за отопление - природен газ; приблизително количество: 105 000 куб. м.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  882608 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
103-34       Доставка на природен газ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/12/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Аресгаз ЕАД 813101815
ул. Цар Симеон I № 25
Варна BG331 9000 България
marketing@aresgas.bg +359 52920920
+359 52920923
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
73500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

73500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно действащото законодателство дейностите "Разпределение на природен газ" и "Снабдяване с природен газ от краен снабдител" се осъществяват от лицензирани за тези дейности юридически лица, притежаващи лицензии по чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, в рамките на законовите й правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката. Разпоредбата на чл. 43 от същия закон предвижда териториален принцип за действие на лицензиите, като на основание чл. 43, ал. 5, във връзка с чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители.
За територията на град Сандански Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на „АРЕСГАЗ АД за разпределение на природен газ на територията на община Сандански за обособена територия Запад- Лицензия № Л- 462-08 от 18.03.2016 г. Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия Запад- Лицензия № Л- 462-12 от 18.03.2016 г. Видно от гореизложеното, правата, предоставени с горецитираните лицензии, попадат в обхвата на определението за "Специални или изключителни права" по параграф 1. т. 26 от ДР на ЗОП. Предвид горното, за обезпечаване на необходимостта от снабдяване на природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозпадна болница“ ООД, следва да се проведе процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на природен газ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 64 от ППЗОП, тъй като е налице единствен възможен изпълнител на поръчката с предмет доставка на природен газ и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт- издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва