Деловодна информация
2123
348 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
02123-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ФЕГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери” 000461015
ул. Вук Караджич 13а
Пловдив BG421 4003 България
Кристина Попова +359 32957088
lycee_exupery@abv.bg +359 32951865

Интернет адрес/и

https://feg-exupery.com/

https://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/prkup


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери”, гр. Пловдив.
09323000      
Доставки

Предмет на поръчката е доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери”, ул. "Вук Караджич" 13а, гр. Пловдив за срок от 18 месеца.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
55000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Пловдив

Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери”, гр. Пловдив за срок от 18 месеца.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  899437 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2       Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери", гр. Пловдив.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВН България Топлофикация ЕАД 115016602
ул. Христо Г. Данов, № 37
Пловдив BG421 1000 България
info@evn.bg +359 70017898
www.evn.bg +359 70017777
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

55000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бел. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 298073315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба се подава във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 298073315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране по реда на Закона за енергетиката (чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия, а разпоредбата на чл. 130 от ЗЕ задължава топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа.
ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е присъединена към топлопреносната мрежа, а съгласно Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране http://portal.dker.bg/registri/litsenzii, лицензия за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив за срок от 20 години № Л-011-05/17.10.2000 г. е издадена в полза на “Топлофикация Пловдив” ЕАД, преобразувано в “ЕВН България Топлофикация” ЕАД.
Предвид изложеното, “ЕВН България Топлофикация” EАД има изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на преноса на топлинана енергия на територията на гр. Пловдив, придобити по силата на закон, поради което “ЕВН България Топлофикация” ЕАД е единствен възможен изпълнител по договор за доставка на топлинна енергия за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”- гр. Пловдив.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва