Деловодна информация
00101
04-46 08/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00101-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за спешна медицинска помощ 835030573
ул.Петлешков № 27
Търговище BG334 7700 България
Мирослав Христов - ръководител група транспорт +359 060163810
csmptarg@elnics.com +359 060163971

Интернет адрес/и

www.csmp-targovishte.com

www.csmp-targovishte.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП- Търговище".
09000000      
Доставки

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище, чрез периодична покупка посредством 24- часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на обществената поръчка чрез кредитни карти предоставени от него. Изборът на доставчик ще се осъществи, чрез Договор за възлагане на покупка с член на Софийска стокова борса. Прогнозните количества на горивата са определени за срок от 01.06.2019г. до 31.12.2020 години, както следва: за дизелово гориво - 32 000 литра; за безоловен бензин А-95Н - 2000 литра. Срокът на доставките е -считано от 01.06.2019г. до избор на изпълнител в следствие на проведена мини-процедура, чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на новото рамково споразумение от 2019г. сключено от Централния орган на покупки към МФ за „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“ за период 2019 -2021 или с краен срок до 31.12.2020г., в зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
63554      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Област Търговище.

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище, чрез периодична покупка посредством 24- часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на обществената поръчка чрез кредитни карти предоставени от него. Изборът на доставчик ще се осъществи, чрез Договор за възлагане на покупка с член на Софийска стокова борса. Прогнозните количества на горивата са определени за срок от 01.06.2019г. до 31.12.2020 години, както следва: за дизелово гориво - 32 000 литра; за безоловен бензин А-95Н - 2000 литра. Срокът на доставките е -считано от 01.06.2019г. до избор на изпълнител в следствие на проведена мини-процедура, чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на новото рамково споразумение от 2019г. сключено от Централния орган на покупки към МФ за „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“ за период 2019 -2021 или с краен срок до 31.12.2020г., в зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
363       "Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП- Търговище".
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Петрол АД 831496285
ул.Търговска № 12
Ловеч BG315 5500 България
zornica.karaulanova@petrol.bg +359 887669135
www.petrol.bg +359 887669135
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

63554      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бел.Витоша № 18
София 1000 България
zornica.karaulanova@petrol.bg +359 29884070
www.petrol.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Предметът на обществената поръчка - дизелово гориво и безоловен бензин А95Н са стоки, които са определени по Списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. / ПМС № 347 от 08.12.2016г./ - чл. 182, ал.1 във връзка с чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва