Деловодна информация
01604
20 12/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
01604-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Културен център Двореца 124609886
гр. Балчик, к.з. Двореца
Балчик BG332 9600 България
Христина Атанасова +359 57974452
accountantt@dvoreca.com +359 57974452

Интернет адрес/и

https://www.dvoreca.com.

https://www.dvoreca.com/en/about-us-en/buy-profile/2015-05-18-14-22-50.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, за срок от 5/пет/ години, обособена по позиции: 1. Обособена позиция №
41110000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ "КЦ Двореца", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Двореца , гр. Балчик, Обособена позиция № 2 - Почивана база , гр. Ахтопол, в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ). Договорите за възлагане на поръчката ще бъдат със срок на изпълнение 5 (пет) години.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1 - Двореца , гр. Балчик; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Балюик

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ "КЦ Двореца",
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2 - Почивана база , гр. Ахтопол 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Ахтопол

доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ "КЦ Двореца"
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е прекратена с Решение № РД - 06 - 02 от 01.04.2019 г. поради липса на подадени оферти за всяка от обособените две позиции.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно юл. 197 от ЗОП./неприложимо в конкретния случай/
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


В Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на В и К оператора “В и К Добрич” АД, гр. Добрич, ЕИК: 204219357, съгласно данни от Търговския регистър, с обхват на територията вкл. и Община Балчик. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, град Добрич е единствен В и К оператор на територията на Община Балчик, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чийто обхват попада гр. Балчик и е включен в публикувания на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – Списък на В и К операторите към 31.12.2015 г. позиция № 15, http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf и в Утвърдените цени за предоставяне на ВиК услуги - позиция № 16, http://www.dker.bg/uploads/2018/prices/prices_vik_01012019.pdf, съгласно решение на КЕВР № Ц-20/28.12.2018 г. В същото Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на В и К оператора "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, град Бургас, с обхват на територията на Община Царево, съответно и гр. Ахтопол в който се намира обекта по ОП 2, собственост на Възложителя . „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, град Бургас е единствен В и К оператор на територията на гр. Ахтопол, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на поръчката, и е включен в публикувания на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – Списък на В и К операторите към 31.12.2015 г. позиция № 7, http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf и в Утвърдените цени за предоставяне на ВиК услуги – позиция №7, http://www.dker.bg/uploads/2018/prices/prices_vik_01012019.pdf, съгласно решение на КЕВР № Ц- 20/28.12.2018 г.. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че на основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198а от същия закон, с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на В и К операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, а е налице основанието на чл. 182, ал. 1 от ЗОП

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва