Деловодна информация
00447
92-03-27 16/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/11/2018 (дд/мм/гггг)
00447-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg/bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-na-sshestvuvashite-diskovi-masivi-za-/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400 92-03-27/18
30236200      
Доставки

„Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400” 1. Предмет на обществената поръчка - „Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400” необходими за спешното осигуряване на нуждите на съществуващите информационни системи в Агенция по вписванията. 2. Необходимост от възлагане на обществената поръчка Осигуряването на допълнителен дисков ресурс до 120 ТВ е във връзка с подсигуряване на продукционните бази на всички регистри необходимо за нормалното обезпечаване на регистрите както и осигуряване на една превенция относно предотвратяване на възможности от сривове по работоспособността на регистрите. 3. Изпълнението на поръчката трябва да осигури: 3.1. Дисково пространство до 120 ТВ за покриване на спешните нуждите на Агенция по вписванията за обезпечаване работата на регистрите и осигуряване на изпълнението на нормативно установени функции на възложителя. 3.2. Съдействие при монти
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
154154      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30236200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

1. Осигуряване на Дисково пространство до 120 ТВ за покриване на спешните нуждите на Агенция по вписванията за обезпечаване работата на регистрите и осигуряване на изпълнението на нормативно установени функции на възложителя. 2. Съдействие при монтирането на оборудването към съществуващите масиви за съхранение на данни
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-00-123       Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИЕНСИС АД 121708078
ж.к. Белите брези, ул. Лерин №44-46
София BG411 1111 България
office@cnsys.bg +359 2958-3600
https://www.cnsys.bg/ +359 2958-3036
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

154154      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни Fujitsu Eternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър. В резултат на дефектирането Агенцията по вписванията трябва да възстанови възможно най-скоро пълен архив / включително архивните логове/ на базата данни на ТРРЮЛНЦ, както и да приведе Системата за управление на базата данни (СУБД) на ТРРЮЛНЦ (Търговския регистър) в съответствие с най-висока степен на защита, съгласно международно установените стандарти. Важно е да се отбележи, че не е налице алтернативен начин заинтересованите лица, които ползват информацията в Търговския регистър да достигат до съответните данни.
В резултат на дефектирал дисков масив, на който са съхранявани данни, се е достигнало не само до неизпълнение на нормативно установени дейности на възложителя, но и до сериозни икономически проблеми с големи мащаби, които засягат интересите на голям кръг заинтересовани лица и целия търговски оборот.В изпълнение на законоустановените цели на АВ е необходимо да се дублира базата данни на ТРРЮЛНЦ, както и на останалите регистри, включително към новата инстанция на Oracle, върху нова виртуална среда и нов дисков масив /действия осигуряващи изпълнение на изискванията за мрежова и информационна сигурност/.
В допълнение на горното, описаното непредвидимо събитие от изключителен характер поражда пряка необходимост от спешно възлагане на поръчка. Необходимостта следва от разписаните в закона задължения на възложителя и както и от характера на услугите, предоставяни чрез поддържания от него ТРРЮЛНЦ. Спешността на възлагането е резултат от нуждата да се минимизира по оптимален и бърз начин риска от нов срив от посочения вид и мащаби, с всички произтичащи от него неблагоприятни последици за възложителя и обществото като цяло.
На Агенция по вписванията е необходимо осигуряване на дисков ресурс от поне по 150 ТВ в РИЦ (рез. инф. център) и в ИЦ – т.е. 300 ТB общо, за надграждане на наличните ресурси на дисковите масиви за съхранение на данни, както и допълнително ИКТ оборудване в максимално кратки срокове, за да се гарантира интегритета, непрекъсваемостта, киберзащитата и защитата от бедствия и аварии засягащи един от двата ИЦ.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва