Деловодна информация
01200
07-00-29 26/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/10/2018 (дд/мм/гггг)
01200-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
бул. Д-р Г. М. Димитров 52Б
София BG411 1797 България
Петя Банева +359 29702-707
p.baneva@vim.government.bg +359 29702-777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2018/otkriti-protseduri/%E2%80%9Edostavka%20na%20elektricheska%20energiia%20na%20sredno%20i%20nisko%20naprezhenie%


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Българския институт по метрология
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката представлява доставка на електричество на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Българския институт по метрология
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
549600.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
65300000      
65500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG311
BG313
BG321
BG315
BG421
BG314
BG323
BG344
BG422

На територията на всички енергоразпределителни дружества на територията на Република България на места и с адреси, посочени в Приложение № 1 от Техниюеската спецификацич и документацичта.

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на Български институт по метрология и предоставяне на комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани ор Възложителя, като краен клиент, услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителна мрежа ", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителна мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
Прогнозното количество консумирана нетна активна електрическа енергия за 36 (тридесет и шест) месеца с предвидената опция е 3 720 000 кВтч.
Прогнозното количество консумирана нетна активна електрическа енергия за 36 (тридесет и шест) месеца без предвидената опция е 3 100 000 кВтч.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Показател икономическа стабилност на балансиращата група    25
Предложена цена за 1 кВтч нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение при увеличение на потреблението с до +20% в рамките на договора    20
Цена
55
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят предвижда опция, възможност за увеличаване на количествата на електрическата енергия в размер на +20 % в рамките на срока на договора. Опцията ще се реализира при условията, посочени в чл. 46 от Договора.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Количеството електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка.Прогнозното количество на потребление за срока на договора от 36 (тридесет и шест) месеца по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничва потреблението на възложителя в неговите рамки.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 110-249811 (напр. 2015/S 123-123456)   и  850669 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
51/24.10.2018       Доставка на ел.енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на БИМ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РИТЪМ-4-ТБ ООД 123655865
ул. Св. Княз Борис 93, ет.9
Стара Загора BG344 6000 България
trade@ritam-bg.com +359 29807-016
https://ritam4tb.com/bg/ +359 29807-017
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
562000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

549600.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Обявлението не подлежи на обжалване съгласно чл. 196, ал. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/10/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва