Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-304329 19/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
19/10/2018 (дд/мм/гггг)
00334-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Ирена Илиева +359 0298594019
irena.ilieva@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции
45200000      
Строителство

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции":
Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“.
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции)
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обектите, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение;
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
9004354.20      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Реконструкция на ГКПП-Кулата 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ГКПП-Кулата, община Петрич, Република България

Предвидени са следните видове работи:
- Демонтаж на стара „Електронна везна“ вход Гърция – България;
- Оформяне на вход Гърция – България след демонтаж на стара „Електронна везна“ заедно с ТИР паркинг;
- Демонтаж и изграждане на ново съоръжение на обект „Дезинфекция“ вход Гърция - България;
- Реконструкция на Трафопост ГКПП Кулата 2 X 250 kVA;
- Доставка и монтаж на дизелов агрегат ГКПП Кулата;
- Изграждане на нови кабелни връзки НН и ел. табла в целия пункт;
- Изграждане на слаботокови кабелни връзки интернет, компютри между кабини, сгради и други съоръжения;
- Демонтаж на стари кабини и доставка и монтаж на 28 броя нови кабини за ГД „Гранична полиция“, НАП и Агенция „Митници“;
- Рехабилитация на сондажен кладенец заедно с площадков промишлен водопровод за напояване на зелени площи и пожарна защита;
- Реконструкция на противопожарен резервоар;
- Изграждане на нова Рентгенова площадка;
- Изграждане на площадково осветление на ГКПП Кулата;
и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Оценка на Техническото предложение (Т)    60
Подпоказател П1 – Разпределение на ресурсите и организация на проектантския екип    20
Подпоказател П2 – Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    20
Подпоказател П3 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на ГКПП-Калотина 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ГКПП-Калотина, община Драгоман, Република България

Предвидени са следните видове работи:
За трасе „Входящи товарни автомобили“:
- Изкоп на земна маса, изграждане (изгр.) на подпорни стени за изгр. на ново трасе;
- Сглобяема метална конструкция /метален навес/ с р-ри 24 м. на 24 м. и височина над 6 м.;
- Доставка и монтаж на 3 бр. осеви везни, с динамично отчитане на товарите;
- Доставка и монтаж на 3 бр. работни кабини с р-ри 2.5 м/ 3 м. на необходимата височина (повдигнати), с две раб. места;
- Доставка и монтаж на 3 бр. метални платформи с височина 4 м., монтирани до кабините;
- Сглобяема метална конструкция/рампа/ за разтоварване на товари, с р-ри дължина 15 м., ширина 8 м. и височина 1.10 м.;
- Сглобяема метална конструкция /метален навес/, монтиран върху рампата за разтоварване на товари с р-ри дължина 15 м., ширина 12 м., височина 4 м.;
- Обособяване на трасе за извън габаритен товар около 500 м.;
- Обособяване на уширение /джоб/ за отделяне на селектираните за физическа или рентгенова проверка ППС;
и др.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Оценката на техническото предложение (Т)    60
Подпоказател П1 – Разпределение на ресурсите и организация на проектантския екип    20
Подпоказател П2 – Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    20
Подпоказател П3 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 036-077795 (напр. 2015/S 123-123456)   и  830830 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
32-288433    1   Реконструкция на ГКПП-Кулата
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Митар 2018 177298756
ул. Шипка № 16, ет. 1
София BG411 1504 България
buildingcomfort.ltd@gmail.com +359 029048410
+359 000000000
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Билдинг комфорт ЕООД 202372115
ул. Васил Левски № 9, ет. 3
Велико Търново BG321 5000 България
buildingcomfort.ltd@gmail.com +359 024940405
+359 000000000
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Т и Т ИНЖЕНЕРИНГ ООД 131051894
ул. Акад. Стефан Младенов № 76, вх. Г, етаж Партер, офис 4
София BG411 1700 България
office@tt-engineering.eu +359 028683247
+359 000000000
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инжстройинженеринг ЕООД 813103524
ул. Александър Дякович № 31
Варна BG331 9000 България
office@ingstroyvarna.com +359 5266200
http://ingstroyvarna.com +359 0000000
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3245520      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
32-276810    2   Реконструкция на ГКПП-Калотина
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КРК-Калотина ДЗЗД 177299559
ж. к. Гоце Делчев, бл. 22, сграда Крит, вх. В, ап. 1В
София BG411 1000 България
karotreiding@abv.bg +359 029516178
+359 029516178
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рутекс ООД 831204083
бул. Асен Йорданов № 12, ет. 2
София BG411 1592 България
rutex@rutex.biz +359 029791426
+359 00000000
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Кортес 95 ООД 831742609
район Оборище, ул. Анжело Ронкали № 12
София BG411 1504 България
cortes95@abv.bg +359 0878982624
+359 00000000
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД 131070485
ж.к. Гоце Делчев, бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В
София BG411 1404 България
karotreiding@abv.bg +359 029516178
http://www.karotrading.com +359 028581078
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5758834.20      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029884070
www.cpc.bg +359 029807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не е сред актовете, които съгласно чл. 196 от ЗОП подлежат на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/10/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва