Деловодна информация
00826
Д-1468 17/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул.Доктор Любен Русев №1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 029702101
s.bacheva@svnaum.com +359 028709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com

https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/509-op-115-dostavka-na-meditsinski-konsumativi-za-nuzhdite-na-mbalnp


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД гр.София
33140000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 19 обособени позиции с медицински консумативи,подробно разписани в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
61550.74      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

РЪКАВИЦИ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София

Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер XS; цветни,разф.-кутия по 100 броя в кутия; прогнозно количество-20,Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер S ;цветни,разфасовка-кутия, прогнозно количество 500,Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер M ;цветни,разфасовка-кутия, прогнозно количество-1000,Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер L ;цветни, разфасовка-кутия, прогнозно количество-800, Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер XL ;цветни,разфасовка-Кутия,прогнозно количество-200,Стерилни ръкавици размер – 7 ,разфасовка-брой, прогнозно количество-140,Стерилни ръкавици размер – 7,5, разфасовка-брой, прогнозно количество-140,Стерилни ръкавици размер- 8,разфасовка-брой,прогнозно количество-140,Стерилни ръкавици размер – 8,5,разфасовка- брой,прогнозно количество-140,Ръкавици полиетиленови еднократни х 100 в опаковка,разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-100
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

финансиране от национални източници и други приходи

II.2) Описание 1

ПРЕСТИЛКИ, МАСКИ, ШАПКИ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Престилки - хирургически, операционни /еднократни/,разфасовка-брой,прогнозно количество-3000,Престилки - хирургически, операционни /еднократни/ ,разфасовка-брой,прогнозно количество-100,Престилки от полиетилен за еднокрактна употреба х 50 в опаковка (цветни),разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-36,Маски хирургически,разфасовка-кутия,прогнозно количество-200,Шапки хирургически,разфасовка-брой,прогнозно количество-3000,Калцуни,разфасовка-брой,прогнозно количество-100000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

финансиране от национални източници и други приходи

II.2) Описание 1

ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ С ЕДНОКРАТНО АКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ УБОЖДАНЕ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Д-р Любен Русеив №1

Игли за спринцовки 18 G х 1 ? - 1,2 х 40 мм, разфасовка-брой, прогнозно количество-5000,Игли за спринцовки 20 G х 1 ? - 0,9 х40 мм,разфасовка-брой,прогнозно количество-35 000,Игли за спринцовки 21 G х 1 ? - 0,8 х 40 мм,разфасовка-брой,прогнозно количество-7000, Игли за спринцовки 22 G х 1 ? - 0,7 х 30мм,разфасовка-брой,прогнозно количество-20000,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и собствени приходи

II.2) Описание 1

ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД,гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Бинт марлен 10 м/10 см,разфасовка-брой,прогнозно количество-1200,Бинт марлен 5 м/5 см,разфасовка-брой,прогнозно количество-400,Марля 1м/1м,разфасовка-брой,прогнозно количество-50,Марлени компреси 5/5 см Х 100 бр. в опаковка,разфасовка-опаковка,прогнозно количество-500,Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опаковка,разфасовка- Опаковка,прогнозно количество-600,Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка,разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-1000,Марлени компреси 5/5 см
Х 100 бр. в опак.,разф.-брой,прогнозно количество-500,Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опак.,разф.-брой,прогнозно количество-500,Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка,разфасовка-брой,прог. кол.-500,Компрес тип Микулич,разфасовка-Брой,прогнозно количество-300,Лигнин ,разфасовка от 1 кг.в опаковка,прог. кол.-200,Памук,разфасовка от 80г.,Брой,прог. количество - 2000,Специализирана превръзка за рани 10/10/ см.,разф.-Брой,прог.к-100,Специализирана
превръзка за рани 7/5 см.-50 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

ПУНКЦИОННИ ИГЛИ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул Д-р Любен Русев №1

Пункционна игла номер G 18,брой,прог.кол.-400,Пункционна игла номер G 19,брой,прог.кол.70,Пункционна игла номер G 20,бр., прогнозно количество-200,Пункционна игла номер G 22, брой,прогнозно количество-50,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

КОНСУМАТИВИ ЗА ПВК И ДРУГИ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Трипътник - накрайник, съчленяващ със системи, удължители, спринцовки без да пропуска, брой,прог.кол.1500,Еднократни комбинирани тапи /конуси/ за периферни и централни венозни катетри,брой,прог.кол.-3000,Капачки за централен венозен път с гумен наконечник, в индивидуална опаковка,брой,прог.кол.-2500,Адаптори / вакутейнери/ за вземане на кръв от ПВК ,брой,прог.кол.1000,Устройство за многократна аспирация от контейнери и флакони за лекарства,брой,прог.кол.3000,Клапа/ удължител/ разклонител за безиглен достъп, Брой,прог.кол.-2000,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

СПЕЦИФИЧНИ СПРИНЦОВКИ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Трикомпонентна спринцовка за употреба със спринцовкови инфузионни помпи; 50 СС за перфузор .Съвместима с използваните помпи в болницата,брой,прогнозно количество-1000,Удължител за 50 СС спринцовка, винтова връзка, прозрачен. Дължина 150 см,брой,прог.кол.-1000,MEDRAD - CI TRI-PAK – СТР-200-FLS - оригинална система за вкарване на контрастно вещество при образни изследвания,бр., прогнозно количество-100
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ И НАЗОГАСТРАЛНИ СОНДИ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 6 ,брой,прогнозно количество-20,Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 8,брой,прогнозно количество-20,Аспирационни катетри номер 10 NELATON,брой,прогнозно количество-6300,Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 40 см,брой,прогнозно количество-7000,Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 50 см рязан връх,брой,прог.кол.-100,Аспирационни катетри номер 14 NELATON - 40 см,брой,прог.кол.-100,Аспирационни катетри номер 16 NELATON - 50 см с рязан връх,брой, прог.кол.-100,Назогастрални сонди номер 14,брой,прог.кол.-200,Назогастрални сонди номер 16,брой,прог.кол.-100,Назогастрални сонди номер 12,брой,прог.кол.-100,Назогастрални сонди номер 14 ,брой,прог.кол.-50,Назогастрални сонди номер 16,брой,прог.кол.50,Сонди за хранене № 8,брой,прог.кол.100,Сонди за хранене № 10,брой,прог.кол.100,Сонди за хранене № 12,брой,прог.кол.140,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

СЕТОВЕ ЗА: УРЕТРАЛНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ, ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ И КЛИЗМА 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Сет за уретрална катетеризация,брой, прог.кол.-150,Сет за лумбална пункция,брой,прог.кол.-180,Сет за клизма,брой,прог.кол.-300,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

СПИРТОВЕ, РАЗТВОРИ 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

аптека при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Етилов спирт 90% ,разфасовка- брой-1000 ml,прог.кол.-35,Етилов спирт 70%,разф. брой-1000 ml,прог.кол.-440,Лавандулов спирт 1%,разф. брой-1000 ml,прог.кол.-36,Перхидрол 30%,разф.брой - 1000 ml,прог.кол.10,Кислородна вода 3%,разф.брой-1000 ml,прог.кол.-100,Йод-бензин,разф.брой-600 gr,прог.кол.-26,Браунол,разф.-брой-1000 ml,прог.кол.-30,Риванол 0.1%,разф.брой 1000 gr,прог.кол.- 80,Софтаман,брой-1000 ml,прог.кол. 30,Талк х 30 g,разф.опаковка-30 g,прог.кол.- 10,Йодна тинктура 5 %,разф.- брой-1000 ml,прог.кол.-20,Глицерин,разф.-брой-50gr,прог.кол.-40,Течен парафин,разф.-брой-50 ml,прог.кол.- 5,
Калиев йодид,разф.брой-500 gr,прог.кол.-2,Новокаин- брой-1000гр.,кол. 1,Спирт за горене /денатуриран/,разф.брой-1000 ml,прог.кол.-10
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи

II.2) Описание 1

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР- FREЕSTILE OPTIUM 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

вещеви склад при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Тест ленти за глюкомер FreeStile Optium Neo,разфасовка-Кутии, по 50 бр. в кутия, прогнозно количество-100,Ланцети за убождащо устройство,разф. брой,прог.кол.-5000
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

национално финансиране и други приходи
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  851091 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
252    1   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софарма трейдинг АД 103267194
ул. Лъчезар Станчев №5,Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
София BG411 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 028133660
www.sopharmatrading.bg +359 028133666
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6902.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
245    5,8,10,17   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Соломед ЕООД 832018046
ул.Христо Ботев 44
с.Лакатник BG412 2272 България
gdelchev@solomed.eu +359 029555600
+359 029559300
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

19342.14      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
243    18   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РСР ЕООД 121706547
ул. Виктор Григорович №3, ет. партер, ап.2
София BG411 1606 България
office@rsr.bg +359 029515976
+359 029515976
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2983      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
244    6   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Диамед ООД 121062052
ул. Жулио Кюри №48
София BG411 1407 България
tenders@diamed.bg +359 029621755
+359 029621753
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11390      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
253    16   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Истлинк България ООД 115573932
ул.Йордан Йовков №9
Пловдив BG421 4000 България
eastlink_sof@abv.bg +359 029833139
+359 029835122
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1681.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
254    3,11,12   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Агарта- ЦМ ЕООД 121096923
ул. 40-та №1
с. Долни Богров BG412 1855 България
agartacm@abv.bg +359 029743973
+359 028765542
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

19251.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша
София 1000 България
cpcadim@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва