Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-193 17/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
00470-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
Первин Салимехмед Али - специалист Обществени поръчки +359 3691-6263
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 3691-6223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

https://sop.bg/chernoochene-962/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:
45232440      
Строителство

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Избраната канализационна система е съобразена с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в изграден довеждащ колектор. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Об. поз.№ 1- Предмет на обособената позиция са участъците - Главен колектор IV – 480 м;Главен колектор IVа – 482м и Главен колектор IV извън регулация – 334м или общата дължина на трасетата е 1296 м.
Об. поз. № 2 - Предмет на обособената позиция са участъците - Клон 1 – 50м, ; Клон 2 - 97м ; Клон 3 - 56м; Клон4 -101м; Клон 5 - 96м; Клон 6- 64м; Клон 7- 56м; Клон 8- 155м; Клон 8а– 165 м; Клон 9- 504м; Клон 10- 84м; Клон 11- 79м; Клон 12- 48м;
Клон 13- 191м и Клон 14- 117м. Общата дължина на трасетата е 1863м. Подробно описание се съдържа в Техн. спецификации към документацията на поръчката.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
870906.53      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232440      
45232400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

територията на с. Пряпорец, Община Черноочене

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Проекта е съобразен с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в шахта при т.7 от изградения довеждащ колектор до ПСОВ. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Предмет на обособената позиция са участъците - Главен колектор IV – 480 м;Главен колектор IVа – 482м и Главен колектор IV извън регулация – 334м или общата дължина на трасетата е 1296 м. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация към документацията на поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232440      
45232410      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

територията на с. Пряпорец, Община Черноочене

Разработеният проект предвижда изграждането на канализация за с . Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. Избраната канализационна система е съобразена с броя жители в населеното място, характера на терена и включването в предвидената за изграждане ПСОВ. Канализационните клонове за битови отпадъчни води са оразмерени за диаметър на тръбите ф 300 мм - гофрирани и със SN 8.
Предмет на обособената позиция са участъците - Клон 1 – 50м, ; Клон 2 - 97м ; Клон 3 - 56м; Клон4 -101м; Клон 5 - 96м; Клон 6- 64м; Клон 7- 56м; Клон 8- 155м; Клон 8а– 165 м; Клон 9- 504м; Клон 10- 84м; Клон 11- 79м; Клон 12- 48м; Клон 13- 191м и Клон 14- 117м. Общата дължина на трасетата е 1863м. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация към документацията на поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  836671 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
67    1   „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инфрастроежи ООД 107538885
град Севлиево, улица Магистрална, №2Д
Севлиево BG322 5400 България
infrastroezhi@abv.bg +359 675-33860
+359 675-33861
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

399924.29      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
68    2   „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инфрастроежи ООД 107538885
град Севлиево, улица Магистрална, №2Д
Севлиево BG322 5400 България
infrastroezhi@abv.bg +359 675-33860
+359 675-33861
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

470982.24      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва