Деловодна информация
00912ДПБ Карлуково
РД-4-1537 27/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00912-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница - Карлуково 000289067
с.Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, ул. Железничарска 14
с. Карлуково BG315 5782 България
Цветинка Мартинова - Началник склад +359 0882809101
dpbkarlukovo@abv.bg +359 0882809072

Интернет адрес/и

www.dpbkarlukovo.bg

www.dpbkarlukovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции
15000000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия да нуждите на ДПБ Карлуково по 6/шест/ обособени позиции
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
109573.80      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставката на месните продукти е съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя„ Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното задедение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на риба и други водни животни 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставките на риба и други водни животни са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на плодове и зеленчуци /преработени и консервирани/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад при ДПБ Карлуково

Доставка на плодове и зеленчуци са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми затова изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на млечни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставката на млечни продукти са съгласно техническа спецификация. Количествата посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. възложителя може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от реалните потребности на лечебното заведение но не по късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на птичи яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставките на яйца са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечелото заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на различни хранителни продукти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15810000      
15850000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад при ДПБ Карлуково

Доставките на хляб и хлебни издели са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът за който се сключва договорът за обществената поръчка е 12 месеца. срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  850365 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    1,2,3 и 4   Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИНТЕР ЕООД 110029873
гр.Луковит бл.Панака вх.В ет.3 еп.8
гр. Луковит BG315 5770 България
interood@abv.bg +359 069753444
+359 069753444
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
109573.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

27250.80      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    1,2,3,4,5 и 6   Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково по 6 /шест/ обособени позиции
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЕТА ЗАР ЕООД 201128179
гр. Луковит ул.19-ти февруари № 13
гр.Луковит BG315 5770 България
letazar@yahoo.com +359 0879401451
+359 0879401451
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
109573.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

82323      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия зазащита на конкуренцията
гр. София бул. Витоша №18
гр. София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби, свързани с настоящата процедура, се подават съгласно чл.196 от ЗОП и сроковете по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/08/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва