Деловодна информация
00115
 
не
00115-2018-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл.Свобода №6
Русе BG323 7000 България
Камен Христов +359 82881710
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/396/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции
71521000      
Услуги

В обхвата на поръчката за всички обособени позиции се включват следните дейности: Упражняване на строителен надзор, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и инвеститорски контрол за обекти по обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол на: Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20.... 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр.Русе

- Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20 - максимална стойност на ценовото предложение - 1 250 лв. без ДДС или 1500 лв. с ДДС.
- Изграждане на нов корпус към дом Милосърдие, гр. Русе, кв. Родина 3, ул. Белмекен №16 - максимална стойност на ценовото предложение - 5833,33 лв. без ДДС или 7000 лв. с ДДС
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при- Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при- Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода с максимално допустима стойност на ценовото предложение 2 083,33 лв. без ДДС или 2 500,00 лв. с ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Дъждовен канал в гр. Мартен... 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:-
- Дъждовен канал в гр. Мартен
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта
- Реконструкция на сградната канализация на Детска ясла №15, ул. Околчица №4
- Канализационно отклонение и площадкова канализация към гробищен парк Чародейка
Максимално допустимите суми в ценовите предложения не бива да надвишават:
- Дъждовен канал в гр. Мартен – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта – 833,33 лв. без ДДС или 1 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на сградната канализация на Детска ясла №15, ул. Околчица №4
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимално допустимите суми в ценовите предложения не бива да надвишават:
- Дъждовен канал в гр. Мартен – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта –

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти):.... 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

- Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти):
- Осветление ул. Пенчо Славейков от ул. Иван Вазов до ул. К. Иречек;
- Осветление по ул. Братислава;
- Осветление около бл. А. Попов и бл. Едисон;
- Oсветление по ул. Иван Вазов, ул. К. Димчев и ул. Даскал Никола
- Oсветление около бл. Гурко, ул. Мария Луиза №19;
- Oсветление по ул. М. Арнаудов;
- Осветление пространството между ул. Ангел Кънчев, ул. Асен Златаров и ул. П. Д. Петков
- Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 – крайбрежна ивица на гр. Русе, в т.ч. и реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение (Гребна база)
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимални стойности на ценовите предложения не бива да надвишават стойностите: Изграждане на осветление на територията на град Русе – 4 950,00 лв. без ДДС или 5 940,00 лв. с ДДС,
с подобекти
- Изграждане на трансформаторен пост – крайбрежна ивица на гр. Русе, в т.ч. и реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение (Гребна база) – 2 083,33 лв. без ДДС или 2500 лв. с ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец .... 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец
- Благоустрояване на бл. Медик в кв. Чародейка
- Благоустрояване на бл. Скопие, бл. Ниш, бл. Битоля, бл. Охрид
- Благоустрояване на бл. Опал и бл. Дружба
- Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства
Предлаганите ценови предложения не трябва да надвишават максимално допустимите суми:
- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Медик в кв. Чародейка – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Скопие, бл. Ниш, бл. Битоля, бл. Охрид – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Опал и бл. Дружба – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства – 833,33 лв. без ДДС или 1 000 лв. с ДДС
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол Изпълнение на мерки за Енергийна ефективност на система за ул. осветление на гр. Русе – I етап 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при Изпълнение на мерки за Енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе – I етап
Ценовите предложения не трябва да надвишават посочената максимално допустима стойност на позицията: – 30 000,00 лв. без ДДС или 36 000,00 лв. с ДДС
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Тази позиция ще се реализира само при осигурено финанасиране!
Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти:
- Временен открит паркинг за автомобили на ул. Мадарски конник, гр. Русе
- Осветление по главен път I-2 Русе – Разград
- Плувен комплекс и благоустрояване кв. 304 в ИПЗ на гр. Русе
Ценовите предложения не трябва да надвишават максимално допустимата стойност – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000,00 лв. с ДДС
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  855587 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол на: Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20.....
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при- Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Дъждовен канал в гр. Мартен...
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    4   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти):....
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    5   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец ....
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    6   Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол Изпълнение на мерки за Енергийна ефективност на система за ул. осветление на гр. Русе – I етап
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    7   Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)



V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ



Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва