Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР18-ДИ05-302 02/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/08/2018 (дд/мм/гггг)
01271-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=660:-1802022015-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на столична община във връзка с „националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции.
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А;
2.Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А;
3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А.
Пълното описание е дадено в Техническа спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1338724.22      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

Обхватът на обособената позиция е инженеринг, включващ проектиране и строителство. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация за първа обособена позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показатели    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - http://mrrb.government.bg/?controller=category

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сградата. Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ж.к.Банишора, бл.39А

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А. Пълното описание се съдържа в утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
цена    100
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - http://mrrb.government.bg/?controller=category

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А. Пълното описание на обособената позиция е част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
цена    100
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - http://mrrb.government.bg/?controller=category

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 135-276005 (напр. 2015/S 123-123456)   и  796044 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР18-ДГ55-22/01.08.2018г.    Първа   Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016 177068584
гр.София, район Лозенец, бул.Никола Вапцаров №10, ет.3, офис 5
София BG411 1324 България
lukos@abv.bg +359 888214930
www.lukos-bg.com +359 888214930
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 202597973
гр.София, ул.Христо Максимов №35, вх.Б, ет.4, ап.10
София BG411 1111 България
lukos@abv.bg +359 888214930
www.lukos-bg.com +359 888214930
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД 131504519
гр.София, бул.Шипченски проход, бл.230, вх.Г, ет.8, ап.14
София BG411 1111 България
apisarska@abv.bg +359 885104743
www.lukos-bg.com +359 885104743
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1340145.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1329908.22      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР18-ДГ55-23/01.08.2018г.    Втора   Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
20
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ 176593141
гр.София, ул.Люти брод №3, ет.1
София BG411 1233 България
multiplex@abv.bg +359 888454140
www.multiplexbg.com +359 888454140
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 121915340
гр.София, ул. Люти брод №3, ет.1
София BG411 1233 България
multiplex@abv.bg +359 888454140
www.multiplexbg.com +359 888454140
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД 200756124
гр.София, ул. Люти брод №3, ет.1
София BG411 1233 България
multiplex@abv.bg +359 888454140
www.multiplexbg.com +359 888454140
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
25810.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5936.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР18-ДГ55-24/01.08.2018г.    Трета   Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
12
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕМПИКО ЕООД 202704222
гр.София, ж.к. Борово, ул. Борово 52, вх.Г, ет. 2, ап. 3
София BG411 1680 България
empicoeood@gmail.com +359 885277239
www.empicoeood.bg +359 885277239
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
8437.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2880.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата обществена поръчка се открива при условието на чл.114 от ЗОП, като към момента не е осигурено финансиране и разплащането с изпълнителите ще се осъществи след осигуряване на средства.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва